AWBUD (AWB): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 9 maja 2013 r. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu

AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce

I.

Data, godzina i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad

(art. 4022 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych)

Zarząd AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce (dalej "Spółka”), na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 4021 Kodeksu spółek handlowych i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 ust. 2 i ust. 3 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 9 maja 2013 roku, na godzinę 12.00, pod adresem siedziby Spółki: ul. Reja 4, Fugasówka, z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, członków Komisji Skrutacyjnej, inne sprawy organizacyjne.

3. Sporządzenie i sprawdzenie listy obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przedstawienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012 oraz oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, a także sprawozdania Rady Nadzorczej oceniającego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, oceniającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosek Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.

10. Przedstawienie i rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.

11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012.

14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce za rok obrotowy 2012.

16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012.

17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku obrotowym 2012.

18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.

19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr 9/2011 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.

20. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

21. Wolne wnioski i sprawy rożne.

22. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

II.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu

i wykonywania prawa głosu

(art. 4022 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych)

A.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i powinno zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@awbud.pl.Zarząd Spółki jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

B.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Projekty uchwał powinny zostać przekazane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: wza@awbud.pl . Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

C.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

D.

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczać prawa ustanawiania pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu i liczby pełnomocników.

3. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.

4. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

6. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

7. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

8. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

9. Formularz pełnomocnictwa pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika jest dostępny na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.awbud.pl w zakładce Relacje inwestorskie /WZA/2013/2013-05-09/. Akcjonariusz zawiadamiania Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej poprzez wysłanie na następujący adres poczty elektronicznej Spółki wza@awbud.pl pełnomocnictwa w formacie PDF sporządzonego na formularzu pełnomocnictwa udostępnionego przez Spółkę i czytelnie podpisanego przez Akcjonariusza względnie osobę/osoby uprawnioną/uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza. W przypadku Akcjonariuszy, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną, wraz z pełnomocnictwem należy przesłać odpis aktualny z właściwego rejestru w formacie PDF. Powyższy sposób zawiadamiania ma na celu, jakkolwiek ograniczoną, identyfikację Akcjonariusza i jego pełnomocnika oraz ważności pełnomocnictwa.

Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z dysponowaniem jego danymi oraz zawiadomieniem Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Akcjonariusz ponosi ryzyko związane z udzieleniem pełnomocnictwa i zawiadomieniem Spółki o jego udzieleniu w postaci elektronicznej w inny sposób niż wskazany w tym pkt 9.

10. Procedurę powyższą stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

11. Akcjonariusz lub pełnomocnik Akcjonariusza powinien legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym jego tożsamość i okazać taki dokument na każde żądanie Spółki lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

12. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez Akcjonariusza.

13. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzedzającym przy zachowaniu warunków i zasad opisanych w pkt 11 powyżej.

E.

Statut Spółki nie przewiduje uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

F.

Statut Spółki nie przewiduje wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

G.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

H.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

III.

Dzień rejestracji (Record date)

(art. 4021 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych)

Dniem rejestracji zgodnie z art. 4061 Kodeksu spółek handlowych jest 23 kwietnia 2013 r.

IV.

Informacja o prawie uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

(art. 4022 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych)

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

V.

Dostęp do dokumentacji i projektów uchwał

(art. 4022 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Pełny tekst dokumentacji, która ma zostać przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał są dostępne w formie pisemnej pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, od dnia 12 kwietnia 2013 r. do dnia 9 maja 2013 r., w godzinach od 10.00 do 14.00 oraz w formie elektronicznej, w formacie PDF na stronie internetowej Spółki: www.awbud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/WZA/2013/2013-05-09/.

VI.

Strona internetowa Spółki

(art. 4022 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych)

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia są udostępnione pod następującym adresem strony internetowej Spółki: www.awbud.pl w zakładce Relacje inwestorskie/WZA/2013/2013-05-09/.

VII.

Zaświadczenie o uczestnictwie. Wykaz. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu (art. 4063 i art. 407 Kodeksu spółek handlowych)

1. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Treść zaświadczenia określa art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

2. Na żądanie Akcjonariusza uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. Przepisy o obrocie instrumentami finansowymi mogą wskazywać inne dokumenty równoważne zaświadczeniu, pod warunkiem, że podmiot wystawiający takie dokumenty został wskazany podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych dla Spółki, którym jest Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.

3. Listę Akcjonariuszy uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

4. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na 12 (dwanaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie udostępnia Spółce wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na 6 (sześć) dni przed datą Walnego Zgromadzenia; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna w Warszawie.

6. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona pod adresem siedziby Spółki, to jest: ulica Reja 4, Fugasówka, 42-440 Ogrodzieniec, w Biurze Zarządu, od dnia 6 maja 2013 r., to jest na 3 dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Zarząd AWBUD Spółka Akcyjna w Fugasówce.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-12Michał WuczyńskiPrezes ZarząduMichał Wuczyński
2013-04-12Wojciech GóreckiCzłonek ZarząduWojciech Górecki

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: 9 maja

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »