Reklama

SFD (SFD): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia SFD S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Zarząd SFD Spółka Akcyjna z siedzibą w Opolu, ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole, zarejestrowana w

Reklama

Sądzie Rejonowym w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem

KRS 0000373427 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

I. DATA, GODZINA I MIEJSCE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI ORAZ

SZCZEGOŁÓWY PORZĄDEK OBRAD.

Zarząd zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 12.00

w siedzibie Spółki w Opolu przy ul. Głogowskiej 23C z następującym porządkiem obrad:

1) Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

2) Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

3) Stwierdzenie zdolności Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do podejmowania uchwał;

4) Przyjęcie porządku obrad;

5) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;

6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku

obrotowym 2015;

8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za

rok obrotowy 2015;

9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczeniu zysku wypracowanego przez Spółkę w 2015 roku

10) Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2015;

11) Udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku

obrotowym 2015;

12) Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym

2015;

13) Wolne wnioski;

14) Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. OPIS PROCEDURY DOTYCZACEJ UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

SPÓŁKI I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

1. Informacja o prawie Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone

Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż do dnia 9 czerwca 2016 roku włącznie.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu

porządku obrad.

Żądanie może zostać złożone na piśmie (tj. doręczone osobiście za potwierdzeniem złożenia lub

wysłane do Spółki za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul.

Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości

elektronicznej na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl. O właściwym terminie

złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku

wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty

elektronicznej Spółki (wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki). Żądanie powyższe może być złożone za

pomocą prawidłowo wypełnionego i podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony

internetowej Spółki, przy czym w przypadku skorzystania z formy elektronicznej wymagane jest

wysłanie formularza i wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad powinni

przedstawić, wraz z żądaniem, dokumenty potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do

żądania umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w

szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego

adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z

żądaniem zarówno w formie pisemnej jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone w

postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do

formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub

Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie później niż w dniu 12 czerwca 2016 roku, ogłosi zmiany

w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje

w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia poprzez umieszczenie nowego porządku

obrad na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.

2. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają

zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału

zakładowego mogą, przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zgłaszać Spółce na piśmie

(tj. doręczyć osobiście za potwierdzeniem złożenia lub wysłać do Spółki za potwierdzeniem wysłania i

potwierdzeniem odbioru) na adres: SFD S.A., ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole lub w postaci

elektronicznej (e-mail) poprzez przesyłanie wiadomości elektronicznej na dedykowany adres e-mail:

walne.zgromadzenie@sfd.pl. projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Zarządowi nie później niż na 24 godziny przed

terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez

Spółkę na stronie internetowej. O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć

będzie data i godzina jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej

data i godzina umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki

(wpłynięcia na serwer pocztowy Spółki).

Zgłoszenia projektów uchwał Akcjonariusz może dokonać za pomocą prawidłowo wypełnionego i

podpisanego właściwego formularza pobranego ze strony internetowej Spółki, przy czym w

przypadku skorzystania ze środków komunikacji elektronicznej wymagane jest wysłanie formularza i

wszelkich załączonych dokumentów jako załączników w formacie PDF.

Projekty uchwał są ogłaszane niezwłocznie na stronie internetowej Spółki www.sfdsa.pl.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki zgłaszający projekty uchwał powinni przedstawić dokumenty

potwierdzające ich tożsamość oraz uprawnienie do zgłoszenia projektów uchwał, w szczególności:

1) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów

wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, potwierdzające, że jego

adresat jest Akcjonariuszem Spółki i posiada odpowiednią liczbę akcji na dzień złożenia żądania,

2) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub

innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość,

3) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza.

Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy Akcjonariuszy występujących z

żądaniem zarówno w formie pisemnej, jaki i elektronicznej. Dokumenty powinny zostać dołączone, w

postaci właściwej dla formy żądania (dokument papierowy lub jego kopia albo skan i konwersja do

formatu PDF). Spółka może podjąć niezbędne działania służące identyfikacji Akcjonariusza lub

Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów.

3. Informacja o prawie Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw

wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podczas Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia.

Każdy Akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał

dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o

formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz o sposobie zawiadamiania

Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo

głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu,

chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego

pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej

niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz Spółki

posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić

oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Jeżeli pełnomocnikiem Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu,

Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od

Spółki, udzielone mu pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji Akcjonariusza tylko na

jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności

wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego

pełnomocnictwa jest w takim wypadku wyłączone.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa

głosu musi być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w

postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w

języku obcym powinno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje

skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za

pomocą poczty elektronicznej, na dedykowany adres e-mail: walne.zgromadzenie@sfd.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje

swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za

pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i

pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres

pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę

Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane.

Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza

(skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub

innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię aktualnego odpisu z właściwego

rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie do reprezentowania Akcjonariusza

(aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej

na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą

przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące

identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego

w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w

formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu

potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o

udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza

do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po

wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysyłany na

dedykowany adres e-mail wskazany powyżej.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w postaci elektronicznej obowiązany jest

przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument

potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować

Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, zawierającego

dane określone w art. 402³ k.s.h., zatytułowanego "Formularz pozwalający na wykonywanie prawa

głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki SFD Spółka Akcyjna z

siedzibą w Opolu" został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem www.sfdsa.pl.

Jeżeli pełnomocnik głosuje przy pomocy formularza musi doręczyć formularz Przewodniczącemu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która

wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza

kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do

reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym

pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub

poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielenia

pełnomocnictwa.

5. Informacja o możliwości i sposobie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej.

6. Informacja o sposobie wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu

środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiadania się w

trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki

oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu droga

korespondencyjną.

8. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przypada na szesnaście

dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji), tj. na dzień 14 czerwca 2016

roku.

9. Informacja o prawie uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące

Akcjonariuszami Spółki w dniu 14 czerwca 2016 roku tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają

prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu

rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w

Walnym Zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być

złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie

inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W zaświadczeniu

wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed

upływem dnia rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Uprawnieni ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o

zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (tj. 4 czerwca 2016 roku.) i nie później niż w

pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 15 czerwca

2016 roku), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie

wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzenia.

W treści zaświadczenia zgodnie z wolą Akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie

akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Zaświadczenie, o którym mowa powyżej, musi zawierać:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) siedzibę i adres spółki SFD S.A .

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

10. Udostępnienie dokumentacji.

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty

uchwał wraz z uzasadnieniem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych

do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest umieszczana od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego

Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki (www.sfdsa.pl.). Dokumenty te są niezwłocznie

uzupełniane i aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu spółek

handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może

uzyskać odpisy w/w dokumentacji w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole.

11. Strona internetowa.

Wszystkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione będą na stronie internetowej

pod adresem www.sfdsa.pl.

III. KOMUNIKACJA AKCJONARIUSZA ZE SPÓŁKĄ

Z uwzględnieniem ograniczeń przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, Akcjonariusze Spółki

mogą kontaktować się ze Spółką za pomocą środków komunikacji elektronicznych. W szczególności

Akcjonariusze Spółki mogą zgłaszać wnioski, żądania, oraz przesyłać zawiadomienia i dokumenty.

Komunikacja Akcjonariuszy ze Spółką w formie elektronicznej odbywa się przy wykorzystaniu

dedykowanego adresu e-mail: walne.zgromadznie@sfd.pl.

Akcjonariusz wykorzystujący elektroniczne środki komunikacji ponosi wyłączne ryzyko związane z ich

wykorzystaniem. Wszelkie dokumenty przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki lub przedkładane

Walnemu Zgromadzeniu, które w oryginale sporządzone zostały w języku innym niż język polski,

powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Wszelkie dokumenty

przesyłane przez Akcjonariusza do Spółki, jak również przez Spółkę do akcjonariusza drogą

elektroniczną powinny być zeskanowane do formatu PDF.

IV. LISTA AKCJONARIUSZY

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie

wyłożona w siedzibie Spółki ul. Głogowska 23C, 45-315 Opole od dnia 27 czerwca 2016 roku.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając

adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobranie wystawionego

zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy

Akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym

Zgromadzeniu, jak również zabranie zaświadczenia na Walne Zgromadzenie.

Ogólna liczba akcji Spółki wynosi 45.490.910 akcji. Na dzień Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia odpowiada im 62.990.910 głosów.

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia stanowią załącznik do raportu.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-03Mateusz Pazdan Prezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »