Reklama

ODLEWNIE (ODL): ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 8

Raport bieżący nr 8/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

I.

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach przy Alei Wyzwolenia 70, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000024126, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 w zw. z art. 402¹ Kodeksu Spółek Handlowych, w związku z § 28 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 16 maja 2013 roku o godz.1100 w siedzibie Spółki w Starachowicach przy Aleja Wyzwolenia 70

Reklama

II.

Porządek obrad wyżej wymienionego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2.Podjęcie Uchwały w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

3.Sporządzenie listy obecności.

4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności

do podejmowania uchwał.

5.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad.

6.Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki za rok obrotowy 2012, a także wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2012.

7.Złożenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności jako organu Spółki za okres od dnia 01.01.2012 roku do dnia 31.12.2012 roku, w tym obejmującego: ocenę sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012, ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2012.

8.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012.

9.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012.

10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012.

11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium

z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

12.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.

13.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 5, §15 ust. 4 pkt 8, §17 ust. 2 pkt 2 i §20 ust. 3 Statutu Spółki.

- zmiana § 5 Statutu Spółki poprzez dodanie po pkt 22:

pkt 23 o treści następującej: "wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z)

pkt 24 o treści następującej: "działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z)”,

pkt 25 o treści następującej: "działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z)”,

pkt 26 o treści następującej: "pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z)”.

- zmiana § 15 Statutu Spółki poprzez skreślenie ust. 4 pkt 8 o treści następującej;

8.następujące zdarzenia:

(i) niedoprowadzenie do dopuszczenia akcji Spółki serii "G” do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie najpóźniej do 31 grudnia 2011 r. lub

(ii) niezłożenie należycie sporządzonego i opłaconego wniosku do Komisji Nadzoru Finansowego o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii "G” najpóźniej do 31 marca 2011 r.,

pod warunkiem, że do końca marca 2011 r. dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii "G”, przy czym, jeżeli do końca marca 2011 r. nie dojdzie do prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii "G” powyższe terminy zostaną przedłużone na zasadzie "dzień za dzień”. Jednakże w przypadku prawomocnego zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o akcje serii "G” przed dniem 31 marca 2011 r., termin do złożenia należycie sporządzonego i opłaconego wniosku o zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji Spółki serii "G”, o którym mowa w punkcie (2) powyżej, ulega skróceniu na zasadzie "dzień za dzień”, przy czym po skróceniu w myśl powyższych postanowień właściwy termin nie może przypadać wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r.,

- zmiana § 17 ust. 2 pkt 2 Statutu Spółki – dotychczasowa treść - "zakładanie przez Spółkę oddziałów i spółek oraz nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach” –

proponowana treść: "zakładanie przez Spółkę oddziałów oraz spółek, likwidacja oddziałów oraz spółek, nabycie, objęcie i zbycie akcji lub udziałów w spółkach,”

- zmiana § 20 ust. 3 Statutu Spółki - dotychczasowa treść - "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.”

proponowana treść - "Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na okres wspólnej kadencji.

14.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

16.Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.

17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

III.

Działając zgodnie z art. 4022 KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

1.Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do 25 kwietnia 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

2.Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Akcjonariusz powinien wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo depozytowe.

W przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z KRS.

3.Każdy z akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4.Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Spółka udostępni wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone art. 4023 §1 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych na swojej stronie internetowej www.odlewniepolskie.pl./relacje inwestorskie/walne zgromadzenie

Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu i dopuści do reprezentowania na Zgromadzeniu każdego akcjonariusza, którego pełnomocnik złoży pełnomocnictwo pisemne o dowolnej treści, jeśli tylko będzie z niego wynikało, że udzielający pełnomocnictwa jest uprawniony do udziału w Zgromadzeniu, kto jest pełnomocnikiem i że składany dokument stanowi niewątpliwie wolę mocodawcy, by pełnomocnik brał udział w Zgromadzeniu w jego imieniu i wykonywał przysługujące mu prawa. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela akcjonariusza.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację (skan dokumentu w formacie PDF lub podobnym) o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: odlewnie@odlewniepolskie.pl, najpóźniej na jeden dzień przed dniem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 15 maja 2013 r.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

5.Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia, możliwości wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6.Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewiduje możliwości głosowania korespondencyjnego.

7.Akcjonariusz Spółki będzie miał prawo uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeżeli:

a)na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. 30 kwietnia 2013 r. będzie akcjonariuszem Spółki, tj. na jego rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki; oraz

b)w terminie pomiędzy 20 kwietnia 2012 r. a 02 maja 2013 r. złoży żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

8.Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. od dnia 13 maja 2013 r. do dnia 15 maja 2013 r. w godzinach od 8.00 do 15.00, w siedzibie Spółki zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: odlewnie@odlewniepolskie.pl

9.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki pod adresem Aleja Wyzwolenia 70, 27-200 Starachowice w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej Spółki www.odlewniepolskie.pl/relacje inwestorskie/walne zgromadzenie

10.Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.odlewniepolskie.pl/relacje inwestorskie/walne zgromadzenie.

11.Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik - projekty uchwał na ZWZ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-19Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2013-04-19Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2013-04-19Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »