Reklama

PLGROUP (PLG): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki Rajdy 4x4 S.A. na dzień 28 czerwca 2013 r. wraz z projektami uchwał - raport 6

Raport bieżący nr 6/2013

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Rajdy 4x4 S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2013 r. o godz. 12.00 w Biurze Zarządu Spółki. W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz formularze o których mowa w ogłoszeniu o zwołaniu.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Reklama

Zarząd spółki RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą w Sulejówek k/Warszawy wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000286524 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie, przy ul. Al. Krakowska 271 , z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku,

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 7 czerwca 2013 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres : rajdy4x4sa@op.pl

II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez pocztę elektroniczną) na adres : rajdy4x4sa@op.pl , projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej.

Do żądań określonych w punktach I i II należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym:

a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki,

b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza,

c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza,

d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika.

III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia.

Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te powinny być sporządzone na piśmie i zawierać oznaczenie akcjonariusza (imię i nazwisko/firma), treść projektu uchwały oraz zwięzłe uzasadnienie projektu uchwały. Akcjonariusz składa takie projekty uchwał na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia do czasu zakończenia dyskusji nad danym punktem porządku obrad.

IV. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru, lub uchwały właściwego organu. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość.

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.rajdy4x4-sa.pl".

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres : rajdy4x4sa@op.pl ,

tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Przesłanie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, nie zwalnia pełnomocnika z obowiązku przedłożenia stosownych dokumentów przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu służących identyfikacji pełnomocnika oraz wykazaniu jego umocowania. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument tożsamości i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu.

Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu.

Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

V. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

VI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 12 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 12 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 13 czerwca 2013 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 k.s.h., to jest:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, to jest w dniach 25-27 czerwca 2013 roku. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres : rajdy4x4sa@op.pl ,

w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa).

VII. Dostęp do dokumentacji.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie przy ul. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00, a także na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.rajdy4x4-sa.pl

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Odpisy sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane akcjonariuszom na ich żądanie, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem.

VIII. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia.

Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem www.rajdy4x4-sa.pl . Korespondencja związana ze Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: rajdy4x4sa@op.pl ,

IX. Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia

Na dzień ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 8.144.695 akcji, co daje łącznie 8.144.695 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 1 i 2 w zw. z § 6 ust. 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 ROKU.

Zarząd RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą w Sulejówku ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego gromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku.

Uchwała nr 1/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwała nr 02/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą w Sulejówku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________."

Uchwała nr 03/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą w Sulejówku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.

7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Spółki z działalności za rok 2012.

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012 i wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku.

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,

10. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku,

11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012.

13. Wolne wnioski.

14. Zamknięcie obrad.

Uchwała nr 04/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt.1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, oraz art. 45 ust. 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie oraz po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta dokonującego badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012, jak również po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 roku i po jego rozpatrzeniu, uwzględniając sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonego badania w powyższym zakresie, postanawia zatwierdzić:

1.Sprawozdanie finansowe Spółki RAJDY 4X4 S.A. S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:

a) bilans (sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki), sporządzony na dzień 31.12.2012 r. który po stronie pasywów i aktywów wykazuje sumę ______________zł (słownie: ____________);

b) rachunek zysków i strat (sprawozdanie z całkowitych dochodów) za okres od dnia 1.01.2012 do dnia 31.12.2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości ___________zł (słownie:________________)

c) informacje dodatkowe i wyjaśnienia

2. Sprawozdanie zarządu z działalności Spółki RAJDY 4X4 S.A. za rok obrotowy 2012 r.

Uchwała nr 05/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych uwzględniając treść sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z badania i oceny wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2012 roku i wykazanej w sprawozdaniu finansowym Spółki za rok obrotowy 2012, postanawia iż strata ta zostanie pokryta z zysku, który zostanie wypracowany przez Spółkę w latach następnych.

Uchwała nr 06/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Chełmickiemu Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 07/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Zieniewiczowi -Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

Uchwała nr 08/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Marcinowi Piotrowskiemu i -Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2012

.

Uchwała nr 09/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 10/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Chełmickiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 11/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jakubowi Mitraszewskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 12/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Kordzikowskiemu, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 13/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Marzenie Szujeckiej, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 14/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Sylwii Gola , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 15/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Alicji Wiaderek , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 16/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Jabłońskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 17/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Wiaderek, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 18/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lesław Kula, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

Uchwała nr 19/06//2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Phillipe Sargarollo, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2012.

FORMULARZE NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI RAJDY 4X4S.A. Z SIEDZIBĄ W SULEJÓWKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 28 CZERWCA 2013 ROKU

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE

PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

• Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAJDY 4X4 S.A. z siedzibą w Sulejówku zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 roku.

• Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

• Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.

• Niniejszy formularz umożliwia:

a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika,

b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik

• Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" - Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

• W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie

z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza

w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

• Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza.

• Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie

bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

CZĘŚĆ I.

IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA

PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Pełnomocnika)

__________________________________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

__________________________________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

AKCJONARIUSZ: ______________________________________________________________

(imię i nazwisko / firma Akcjonariusza)

__________________________________________________________________________________________

(adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail)

__________________________________________________________________________________________

(NIP, PESEL/ REGON)

__________________________________________________________________________________________

(liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu)

CZĘŚĆ II.

INSTRUKCJA

DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RAJDY 4X4S.A. z siedzibą w Sulejówku zwołanym na dzień 28 czerwca 2013 r. na godz. 12:00 .

Uchwała nr 1/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie odstąpienia od wyboru Komisji Skrutacyjnej

 za

Liczba akcji:

_______________

 przeciw

 zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

 wstrzymujące

się

Liczba akcji:

_______________

 według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

 inne:

Uchwała nr 02/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

 za

Liczba akcji:

_______________

 przeciw

 zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akcji:

_______________

 wstrzymujące

się

Liczba akcji:

_______________

 według uznania

pełnomocnika

Liczba akcji:

_______________

 inne:

Uchwała nr 03/06/2013

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RAJDY4X4 S.A.

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

 za

Liczba akcji:

_______________

 przeciw

 zgłoszenie

sprzeciwu

Liczba akc

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »