Reklama

VEDIA (VED): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki VEDIA S.A. - raport 2

Raport bieżący nr 2/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Ogłoszenie o zwołaniu

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie

na dzień 24 października 2013 r. godz. 12.00

Zarząd spółki VEDIA S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zdrojowej 19, numer KRS 0000291387 (dalej: Spółka), na podstawie uchwały Zarządu z dnia 25 września 2013 r. oraz art. 399 § 1 KSH, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej: ZWZ), które odbędzie się w dniu 24 października 2013 r. o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Filtrowej 73 lok. 9.

Reklama

I. PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Podjęcie uchwał w sprawie:

a. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r.

b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r.

c. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 r.

d. podziału zysku/pokrycie straty za rok obrotowy 2012.

e. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej VEDIA S.A. za

2012 r.

f. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej VEDIA

S.A. za 2012 r.

g. udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2012 r.

h. zmiana składu osobowego członków organów Spółki.

7. Wolne głosy i wnioski.

8. Zamknięcie Zgromadzenia.

II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

1. W celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.

Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 Kodeksu spółek handlowych tj.:

1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia,

2) liczbę akcji,

3) rodzaj i kod akcji,

4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje,

5) wartość nominalną akcji,

6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji,

7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji,

8) cel wystawienia zaświadczenia,

9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia,

10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia.

Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi

2. Opis procedur dotyczących uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

a. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą Żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia. żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej poprzez wysłanie go na adres wza@vedia.pl.

b. Akcjonariusz lub akcjonariusze spółki publicznej reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem walnego zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (wza@vedia.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

c. Każdy z akcjonariuszy może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

d. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz zawiadamia spółkę, przesyłając pocztą elektroniczną na adres wza@vedia.pl dokument w formacie PDF zawierający tekst pełnomocnictwa oraz podpis akcjonariusza. Formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika są udostępnione na stronie internetowej pod adresem www.vedia.com.pl Po przybyciu na walne zgromadzenie a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w treści pełnomocnictwa celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika.

e. W trakcie walnego zgromadzenia nie ma możliwości wypowiadania się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

f. Nie ma możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

3. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą ZWZ (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. na dzień 8 października 2013 roku.

4. Osoba uprawniona do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona walnemu zgromadzeniu oraz projekty uchwał na stronie internetowej spółki www.vedia.com.pl.

5. Informacje dotyczące zgromadzenia są dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem www.vedia.com.pl.

6. Informacje dodatkowe. Lista uprawnionych do uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona pod adresem siedziby Spółki do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie drogą elektroniczną podając adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Jeżeli dany akcjonariusz nie zażądał wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, warunkiem przesłania listy jest przedstawienie przy żądaniu imiennego świadectwa depozytowego celem umożliwienia Spółce weryfikacji uprawnienia.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-09-27Mirosław WłodarczykPrezes ZarząduMirosław Włodarczyk
2013-09-27Dariusz KwiatkowskiCzłonek ZarząduDariusz Kwiatkowski

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »