Reklama

RADPOL (RDL): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki RADPOL S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2014

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000057155, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 6 maja 2014 roku na godz. 13.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie RADPOL S.A, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Ordynackiej 9.

Reklama

Porządek obrad

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w 2013 roku.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej RADPOL S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2013, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w roku 2013, oraz z oceny sytuacji Spółki i grupy kapitałowej Spółki

11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki za rok 2013.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013

14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki.

15. Zamknięcie obrad.

W ramach pkt 14 porządku obrad, proponuje się dokonanie następujących zmian statutu Spółki:

Uchylić artykuł 12 ustęp 2 statutu Spółki o treści:

Art. 12.2. Rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub 1.000.000 (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości wymaga zgody Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki.

Artykułowi 17 ustęp 2 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,

2) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie,

3) Wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki oraz przystępowaniu przez Spółkę do spółek lub innych podmiotów,

4) Wyrażanie zgody na rozporządzanie przez Spółkę prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych lub 1.000.000 (jeden milion) złotych w okresie dowolnych kolejnych dwunastu miesięcy jeżeli rozporządzenie prawem lub świadczenie następuje na rzecz tego samego podmiotu lub podmiotów z grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, z zastrzeżeniem, że nie jest wymagana zgoda Rady Nadzorczej na dokonanie czynności określonych powyżej, w przypadku jeżeli zostały one przewidziane w zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą budżecie Spółki,

5) Wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.

6) Zatwierdzenie przyjętego przez Zarząd Spółki budżetu Spółki.

Proponuje się nadać następującą treść:

2. Oprócz spraw wskazanych w ustawie, w innych postanowieniach niniejszego statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ustalanie wysokości i zasad wynagradzania członków Zarządu,

2) wyrażenie zgody na wypłatę przez Spółkę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy,

3) reprezentowanie Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu,

4) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, a także delegowanie członka lub członków Rady, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację lub z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

5) zatwierdzanie rocznych planów rzeczowo-finansowych (budżet),

6) wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych niezależnie od tego, czy dotyczy to jednej czy kilku powiązanych ze sobą czynności. W przypadku zaciągnięcia zobowiązań o charakterze ciągłym lub okresowym, dla potrzeb postanowień zdania poprzedzającego zlicza się wartość świadczeń za cały okres ich trwania, a jeżeli są zaciągnięte na czas nieokreślony za okres 12 miesięcy. Postanowień niniejszego punktu nie stosuje się do czynności polegających na nabywaniu i zbywaniu towarów w ramach bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz dokonywaniu zakupów surowców i półproduktów służących do wytwarzania towarów przez Spółkę,

7) wyrażanie zgody na ustanawianie zabezpieczeń (w szczególności zastawów, zastawów rejestrowych) na majątku Spółki, jeżeli wartość majątku Spółki, na którym ustanawiane jest zabezpieczenie przekracza 1.000.000 (jeden milion) złotych

8) wyrażanie zgody na zawarcie umowy kredytu lub pożyczki, o wartości przekraczającej 1.000.000 (jeden milion) złotych,

9) wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, obciążanie lub obejmowanie jakichkolwiek udziałów lub akcji w innych spółkach lub przystępowanie do jakichkolwiek innych spółek, a także nabywanie instrumentów finansowych,

10) wybór podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

11) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

12) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie lub obciążenie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

13) wyrażanie zgody na przyznawanie prawa głosu zastawnikowi lub użytkownikowi akcji,

14) wyrażanie zgody na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi przez członka Zarządu,

15) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu,

16) wyrażanie zgody na zaciąganie jakichkolwiek zobowiązań wekslowych,

17) opiniowanie spraw wnoszonych przez Zarząd pod obrady Walnego Zgromadzenia,

18) wyrażanie zgody na przeniesienie na osobę trzecią przez Spółkę przysługujących jej majątkowych praw autorskich, patentów, jak również praw do wzorów użytkowych lub przemysłowych lub znaków towarowych,

19) uchwalanie tekstu jednolitego statutu Spółki, chyba że tekst jednolity Statutu zostanie uchwalony przez Walne Zgromadzenie,

20) wyrażenie zgody na tworzenie oddziałów Spółki,

21) wyrażenie zgody na tworzenie przez Zarząd Spółki funduszy zaliczanych w ciężar kosztów działalności Spółki.”.

W Artykule 15 Statutu Spółki proponuje się dodać nowy ust. 6. o następującej treści:

6. Podjęcie uchwały w sprawie nie objętej porządkiem danego posiedzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku, gdy na danym posiedzeniu obecni są wszyscy członkowie Rady Nadzorczej i nikt z obecnych nie zgłosił w tej sprawie sprzeciwu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad

W artykule 13 ust. 2., artykule 18 i artykule 19 ust. 3 Statutu Spółki proponuje się zastąpić słowa "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” na "Walne Zgromadzenie”, w związku z czym:

Artykułowi 13 ustęp 2 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

Art. 13 ust. 2.

Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Proponuje się nadać następującą treść:

Art. 13 ust. 2.

Liczbę członków Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w ust. 1 określa Walne Zgromadzenie.

Artykułowi 18 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

Art. 18.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Proponuje się nadać następującą treść:

Art. 18.

Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki może uchwalić Regulamin Wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Artykułowi 19 ust. 3 statutu Spółki o dotychczasowej treści:

Art. 19 ust. 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

Proponuje się nadać następującą treść:

Art. 19 ust. 3.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

OPIS PROCEDUR DOTYCZĄCYCH UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU:

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi RADPOL S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia tj. do dnia 15 kwietnia 2014 roku. Do żądania winny być dołączane dokumenty potwierdzające uprawnienie do jego zgłoszenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl.

Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 18 kwietnia 2014 roku, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania walnego zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze RADPOL S.A. reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego RADPOL S.A. mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (tj. poprzez przesłanie na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy akcjonariusz może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika

1) Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz RADPOL S.A. posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Zasady wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela.

2) Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

3) Udzielenie pełnomocnictwa w formie elektronicznej oraz zawiadomienie o udzieleniu tego pełnomocnictwa powinno być wysłane na adres e-mail: radpol@radpol.com.pl.

Przed udzieleniem pełnomocnictwa w formie elektronicznej Akcjonariusz ma obowiązek dostarczyć osobiście lub listem poleconym nadanym na adres: RADPOL S.A., ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, pisemne oświadczenie wskazujące:

- adres e-mail – za pomocą którego udzielone zostanie pełnomocnictwo w formie elektronicznej i przesłane zawiadomienie o jego udzieleniu,

- numer telefonu Akcjonariusza,

- numer telefonu Pełnomocnika,

- kopie dokumentu tożsamości Akcjonariusza (jeżeli jest osobą fizyczną) lub aktualny odpis właściwego rejestru Akcjonariusza ( jeżeli jest podmiotem nie będącym osobą fizyczną) lub inny stosowny dokument poświadczający, że osoby udzielające pełnomocnictwa są uprawnione do reprezentowania Akcjonariusza (jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną prawa obcego).

Po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej Spółka ma prawo skontaktować się telefonicznie, przy wykorzystaniu numerów wskazanych przez Akcjonariusza lub wysłać zwrotną wiadomość e-mail, w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w formie elektronicznej.

Akcjonariusz ma obowiązek odpowiedzieć na zwrotną wiadomość e-mail Spółki.

Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno być dokonane najpóźniej do godz. 12.00 w dniu poprzedzającym dzień obrad walnego zgromadzenia.

Udzielenie lub odwołanie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej albo zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wskazanych wymogów nie wiąże Spółki.

4) Formularze dotyczące wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie RADPOL S.A. Akcjonariusz ani pełnomocnik nie mają obowiązku korzystania z tych formularzy. Wykorzystanie tych formularzy zależy od decyzji akcjonariusza.

5) Zasady dotyczące udzielania pełnomocnictwa oraz zawiadamiania o udzieleniu pełnomocnictwa stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

6) Członek zarządu i pracownik RADPOL S.A. mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jako spółki publicznej. Jeżeli pełnomocnikiem na walnym zgromadzeniu RADPOL S.A. jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik RADPOL S.A. lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od RADPOL S.A., pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w niniejszym punkcie, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Możliwość i sposób uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulamin Walnego Zgromadzenia RADPOL S.A. nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Statut RADPOL S.A. nie przewiduje wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

DZIEŃ REJESTRACJI UCZESNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbędzie się w dniu 6 maja 2014 roku, jest dzień 20 kwietnia 2014 roku.

INFORMACJA O PRAWIE UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU:

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. w dniu 6 maja 2014 roku mają tylko osoby będące akcjonariuszami RADPOL S.A. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest w dniu 20 kwietnia 2014 roku (dalej Dzień Rejestracji).

Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji RADPOL S.A. zgłoszone nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawia imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A. ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza ten wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 24 kwietnia 2014 r. przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu RADPOL S.A.

Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych udostępnia RADPOL S.A. wykaz przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej nie później niż na tydzień przed datą Walnego Zgromadzenia tj. nie później niż dnia 29 kwietnia 2014 r. Jeżeli z przyczyn technicznych wykaz nie może zostać udostępniony w taki sposób, podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych wydaje go w postaci dokumentu sporządzonego na piśmie nie później niż na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia tj. dnia 30 kwietnia 2014 r.; wydanie następuje w siedzibie organu zarządzającego podmiotem.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, zostanie wyłożona w lokalu RADPOL S.A., to jest przy ul. Batorego 14 w Człuchowie przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia tj. dnia 30 kwietnia 2014 roku oraz w dniach 2 i 5 maja 2014 r.

Akcjonariusz RADPOL S.A. może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz ma prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem.

Jeżeli prawo głosu z akcji przysługuje zastawnikowi lub użytkownikowi, okoliczność tę zaznacza się na liście akcjonariuszy na wniosek uprawnionego.

WSKAZANIE, GDZIE I W JAKI SPOSÓB OSOBA UPRAWNIONA DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU MOŻE UZYSKAĆ PEŁNY TEKST DOKUMENTACJI, KTÓRA MA BYĆ PRZEDSTAWIONA WALNEMU ZGROMADZENIU ORAZ PROJEKTY UCHWAŁ:

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać tekst dokumentacji oraz projekty uchwał od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki pod adresem ul. Batorego 14, 77-300 Człuchów, oraz na stronie internetowej RADPOL S.A. (http://www.radpol.com.pl). Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

WSKAZANIE ADRESU STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓREJ BĘDĄ UDOSTĘPNIONE INFORMACJE DOTYCZĄCE WALNEGO ZGROMADZENIA:

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej RADPOL S.A.: www.radpol.com.pl

Ponadto zgodnie z § 38 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki RADPOL

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-04-09Krzysztof PióroPrezes Zarządu
2014-04-09Dorota KaniaProkurent

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »