BERLING (BRG): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - raport 4

Raport bieżący nr 4/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Niniejszym, Zarząd Berling S.A. z siedzibą w Warszawie (00-018) przy ul. Zgoda 5/8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000298346 ("Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 k.s.h. oraz art. 4021 i 4022 oraz art. 395 § 1 k.s.h., zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 24 czerwca 2014 r., godz. 11.00 w Sheraton Warsaw Hotel w Warszawie (00-493), ul. B. Prusa 2.

Reklama

Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

2. Wybór przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia,

3. Sporządzenie listy obecności,

4. Stwierdzenie prawidłowości odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał,

5. Przyjęcie porządku obrad,

6. Dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2013,

7. Dyskusja nad sposobem przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2013,

8. Dyskusja nad jednostkowym sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Berling S.A. za rok obrotowy 2013,

9. Dyskusja nad sprawozdaniem z działalności Rady Nadzorczej oraz oceną pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,

10. Podjęcie uchwał w następujących sprawach:

a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013,

b) rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013,

c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Berling za rok obrotowy 2013,

d) rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Berling za rok obrotowy 2013,

e) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2013 poszczególnym członkom Zarządu Spółki,

f) przeznaczenia zysku Spółki uzyskanego w roku obrotowym 2013,

g) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej oraz oceny pracy Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,

h) udzielenia absolutorium za rok obrotowy 2013 poszczególnym członkom Rady Nadzorczej Spółki,

11. Wolne wnioski,

12. Zakończenie obrad.

Na podstawie art. 4022 k.s.h. Zarząd przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki:

a) Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: ZWZ@berling.pl. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów (art. 4022 pkt 2 lit. a) k.s.h.),

b) Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie (w siedzibie Spółki) lub w postaci elektronicznej (przesyłając przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: ZWZ@berling.pl projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez akcjonariusza lub akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku akcjonariusza lub akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Spółka może podjąć proporcjonalne do celu działania służące identyfikacji akcjonariusza lub

akcjonariuszy i weryfikacji ważności przesłanych dokumentów (art. 4022 pkt 2 lit. b) k.s.h.),

c) Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad (art. 4022 pkt 2 lit. c) k.s.h.),

d) Akcjonariusz może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: ZWZ@berling.pl. Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 4023 § 3 k.s.h. został umieszczony na stronie internetowej Spółki www.berling.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIE. W przypadku akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. (art. 4022 pkt 2 lit. d) k.s.h.),

e) Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości

oddania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną (art. 4022 pkt 2 lit. e) - g) k.s.h.),

f) Dniem rejestracji uczestnictwa na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 8 czerwca 2014r. ("Dzień Rejestracji"). W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki mają prawo uczestniczyć osoby, które:

 były akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji, oraz

 zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 28 maja 2014 r.) i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (tj. 9 czerwca 2014r.) podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego i przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych sporządza wykaz na podstawie informacji przekazywanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych. Podstawą sporządzenia informacji przekazywanych Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych są zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

g) Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu mogą uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki oraz na stronie internetowej Spółki www.berling.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIE.

h) Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia udostępnione są na stronie internetowej Spółki www.berling.pl w zakładce WALNE ZGROMADZENIE.

podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33, poz. 259 wraz z późn. zm.)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-28Hanna BerlingPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »