Reklama

EMONT (ELM): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Elektromont S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze na dzień 23 czerwca 2015 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Na podstawie § 16 punktu 3 Statutu Spóki Zarzd Elektromont S.A. zwouje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbdzie si dnia 23 czerwca 2015 r. o godzinie 10:00 w siedzibie Spóki w Jeleniej Górze przy ul. Ludwika Waryskiego 18.

Szczegóowy porzdek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest nastpujcy:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczcego.

3. Stwierdzenie prawidowoci zwoania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnoci do podejmowania uchwa.

Reklama

4. Przyjcie porzdku obrad.

5. Podjcie uchwa w sprawie:

a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Elektromont S.A. za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku;

b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarzdu z dziaalnoci Elektromont S.A. z siedzib w Jeleniej Górze, przy ul. Ludwika Waryskiego 18 za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku;

c) Zatwierdzenia Sprawozdania z dziaalnoci Rady Nadzorczej Elektromont S.A. w roku 2014;

d) Podziau czystego zysku osignitego przez Elektromont S.A. w okresie od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 roku;

e) Ustalenia dnia prawa do dywidendy i dnia wypaty dywidendy;

f) Udzielenia absolutorium dla Czonków Zarzdu Spóki;

g) Udzielenia absolutorium dla Czonków Rady Nadzorczej Spóki;

6. Zamknicie Zgromadzenia.

Procedury dotyczce uczestnictwa i wykonania prawa gosu

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitau zakadowego mog da umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad WZA. danie powinno zosta zgoszone Zarzdowi w formie pisemnej (drog pocztow lub faksow) nie póniej ni na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i powinno zawiera uzasadnienie lub projekt uchway dotyczcej proponowanego punktu porzdku obrad. Dopuszczalne jest by danie zostao zoone w postaci elektronicznej. W tym celu stosowne danie powinno zosta przesane na adres poczty elektronicznej Spóki (wza@elektromont.pl).

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujcy co najmniej jedn dwudziest kapitau zakadowego mog przed terminem WZA zgosi Spóce na pimie (drog pocztow lub faksow) lub przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej projekty uchwa dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad WZA lub sprawy, które maj zosta wprowadzone do porzdku obrad. Projekty uchwa w formie elektronicznej powinny zosta przesane na adres email Spóki wza@elektromont.pl Spóka niezwocznie ogasza otrzymane projekty uchwa na swojej stronie internetowej.

Realizacja uprawnie wynikajcych z art. 401 § 1 oraz § 4 KSH, w odniesieniu do akcji na okaziciela, moe nastpi, jeeli podmioty uprawnione zo w Spóce dokumenty akcji lub zawiadczenie wydane na dowód zoenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej majcych siedzib lub oddzia na terytorium Unii Europejskiej lub pastwa bdcego stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Zgodnie z art. 401 § 5 kady akcjonariusz moe podczas WZA zgasza projekty uchwa dotyczce spraw wprowadzonych do porzdku obrad.

Akcjonariusz bdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywa prawo gosu osobicie lub przez penomocnika. Akcjonariusz niebdcy osob fizyczn moe uczestniczy w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo gosu przez osob uprawnion do skadania owiadcze woli w jego imieniu lub przez penomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebdcego osob fizyczn powinno wynika z okazanego przy sporzdzaniu listy obecnoci odpisu z waciwego rejestru (skadanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginaem przez notariusza), ewentualnie cigu penomocnictw. Osoba lub osoby udzielajce penomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebdcego osob fizyczn powinny by uwidocznione w aktualnym odpisie z waciwego dla danego akcjonariusza rejestru. Penomocnik gosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

O udzieleniu penomocnictwa w postaci elektronicznej naley zawiadomi Spók przy wykorzystaniu poczty elektronicznej, przesyajc penomocnictwa na adres wza@elektromont.pl Dokadajc wszelkich stara, aby moliwa bya skuteczna weryfikacja wanoci penomocnictwa.

Penomocnictwo powinno by, pod rygorem niewanoci, sporzdzone w formie pisemnej i doczone do protokou Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy lub udzielone w postaci elektronicznej poprzez przesanie odpowiedniego dokumentu (stanowicego zeskanowane penomocnictwo z podpisem naleycie reprezentowanego akcjonariusza) na adres email Spóki wza@elektromont.pl Udzielenie penomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wanego kwalifikowanego certyfikatu.

Informacja o udzieleniu penomocnictwa drog elektroniczn powinna zawiera:

- dokadne oznaczenie penomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednoznacznie identyfikujcych mocodawc i penomocnika, oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób),

- zakres penomocnictwa tj. wskazywa liczb akcji, z których wykonywane bdzie prawo gosu oraz dat i nazw walnego zgromadzenia Spóki, na którym prawa te bd wykonywane.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, przed podpisaniem listy obecnoci, penomocnik powinien okaza dokument penomocnictwa udzielonego pisemnie lub odpis penomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a take dokument pozwalajcy na ustalenie tosamoci penomocnika. Wzór penomocnictwa w formie pisemnej zamieszczony jest na stronie internetowej Spóki, zakadka Relacje Inwestorskie, dzia Wadze Spóki/WZA. Moliwe s inne formularze udzielanego penomocnictwa pod warunkiem zawarcia w nich wszystkich wymaganych prawnie elementów.

Regulacje wewntrzne Spóki nie przewiduj moliwoci uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej, wypowiadania si w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej ani wykonywania prawa gosu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej lub drog korespondencyjn.

Dniem rejestracji uczestnictwa w WZA jest dzie 7 czerwca 2015 r. (tzw. record date). Prawo uczestnictwa w WZ maj wycznie osoby bdce akcjonariuszami Spóki na koniec tego dnia. W celu uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu akcjonariusze posiadajcy akcje zdematerializowane powinni zwróci si pomidzy dniem ogoszenia o Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (11 maj 2015 r. a pierwszym dniem powszednim po record date 8 czerwca 2015 r.) do podmiotów prowadzcych ich rachunki papierów wartociowych o wystawienie zawiadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spóki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zostanie wyoona w siedzibie Spóki pod adresem: Jelenia Góra, ul. Ludwika Waryskiego 18 , w godzinach od 9.00 do 15.00, w dniach 18 czerwca 22 czerwca 2015 r.

Akcjonariusz moe da przesania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziau w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spóki nieodpatnie poczt elektroniczn, podajc wasny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna by wysana. danie takie powinno by przesane na adres email Spóki (wza@elektromont.pl).

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie karty do gosowania bezporednio przed sal obrad na godzin przed rozpoczciem obrad.

Informacje i dokumenty dotyczce Walnego Zgromadzenia s zamieszczane na stronie internetowej Spóki w zakadce Relacje Inwestorskie, dzia Wadze Spóki/WZA. Ponadto kady z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia si w Spóce i uzyskania na swoje danie caej dokumentacji zwizanej z Walnym Zgromadzeniem.

Informacje dotyczce WZ s dostpne na stronie internetowej Spóki www.elektromont.pl, w zakadce Relacje Inwestorskie, dzia Wadze Spóki/WZA.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-11Marek Błażków Jerzy RymarowiczPrezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »