Reklama

DEKPOL (DEK): Ogłoszenie o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Dekpol S.A.

Raport bieżący nr 35/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd Dekpol S.A. ( "Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 1 i 2 w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej jako "ksh”), informuje o zwołaniu na dzień 30 czerwca 2015 roku, na godz. 9.00 w siedzibie Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dekpol S.A.

Reklama

Ogólna liczba akcji Spółki na dzień ogłoszenia wynosi 8.362.549, którym odpowiada 8.362.549 głosów na Walnym Zgromadzeniu Dekpol S.A.

Proponowany porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Wybór Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Dekpol S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.

7. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności w roku 2014, obejmującego:

i. sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za 2014,

ii. zwięzłą ocenę sytuacji Dekpol S.A. z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, dokonaną przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadą nr III.1.1 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

iii. sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2014 rok wraz z opinią Rady Nadzorczej Dekpol S.A. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.

8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej Dekpol S.A. z działalności Rady Nadzorczej Dekpol S.A. za rok 2014.

9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.

10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014.

11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Zarządu w roku obrotowym 2014.

13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez członków Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2014.

14. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.

16. Wolne wnioski.

17. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

II. Prawo uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Stosownie do art. 4061 § 1 ksh prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), tj. w dniu 14 czerwca 2015 roku.

Każdy Akcjonariusz Dekpol S.A. posiadający zdematerializowane akcje na okaziciela, który zamierza uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki powinien zażądać od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Żądanie, o którym mowa powyżej należy zgłosić nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 15 czerwca 2015 roku.

Powyższe zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 ksh. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji na okaziciela w treści zaświadczenia powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych). Wykaz ten będzie sporządzony, stosownie do art. 4063 § 7 ksh, na podstawie wystawionych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Podpisana przez Zarząd Lista Akcjonariuszy zostanie wyłożona do wglądu w lokalu Zarządu Spółki pod adresem: ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (to jest w dniach 25, 26 i 29 czerwca 2015 roku) oraz w miejscu i w czasie trwania obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusze mogą żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia bądź przesłania im Listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który powinna być wysłana.

III. Opis procedur dotyczących wykonywania prawa głosu.

1. Prawo Akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 1 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Takie żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Dekpol S.A. nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest nie później niż do dnia 9 czerwca 2015 roku. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, o którym mowa jest powyżej powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

Żądanie to może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@dekpol.pl.

O właściwym terminie wpływu żądania o którym mowa jest powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres Spółki, a w przypadku żądania w postaci elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki).

Zarząd Dekpol S.A. niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed terminem zwołanego Walnego Zgromadzenia, to jest do dnia 12 czerwca 2015 roku, ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie Akcjonariuszy. Ogłoszenie nowego porządku obrad nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez Akcjonariusza urządzeń służących do przesyłania poczty elektronicznej spoczywa na Akcjonariuszu.

2. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które maja zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia.

Stosownie do art. 401 § 4 ksh Akcjonariusz lub Akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: www.dekpol.pl.

Propozycje wraz z krótkim uzasadnieniem powinny być składane na piśmie, osobno dla każdego projektu uchwały, z podaniem imienia i nazwiska (nazwy) Akcjonariusza, na ręce Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Żądanie to może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem ul. Gajowa 31, 83-251 Pinczyn lub w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej: wza@dekpol.pl

O właściwym terminie wpływu żądania o którym mowa jest powyżej świadczy data doręczenia żądania na adres Spółki, a w przypadku żądania w postaci elektronicznej data umieszczenia żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki (data wpływu na serwer poczty przychodzącej Spółki).

Wszelkie ryzyko związane z wykorzystywaniem przez Akcjonariusza urządzeń służących do przesyłania poczty elektronicznej spoczywa na Akcjonariuszu.

3. Prawo Akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 401 § 5 ksh każdy z Akcjonariuszy może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

4. Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności przy użyciu formularzy stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika. Sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika.

Akcjonariusz Spółki może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może także udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza.

Każdy Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej.

O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę na adres poczty elektronicznej wza@dekpol.pl. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz przesyła skan udzielonego pełnomocnictwa, skan dokumentów pozwalających zidentyfikować Akcjonariusza jako mocodawcę i ustanowionego pełnomocnika. W przypadku, gdy pełnomocnictwa nie udziela osoba fizyczna, Akcjonariusz jako mocodawca przesyła skan odpisu z rejestru, w którym mocodawca jest zarejestrowany.

Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Akcjonariusza i pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i jego pełnomocnikiem. Przesłanie drogą elektroniczną dokumentów o których mowa powyżej nie zwalnia z obowiązku przedstawienia przez pełnomocnika, przy sporządzaniu listy obecności osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, dokumentów służących jego identyfikacji.

Spółka podejmuje stosowne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta może polegać w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do Akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa.

Zasady dotyczące identyfikacji Akcjonariusza stosuje się odpowiednio do zawiadomienia Spółki o odwołaniu udzielonego pełnomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa bez zachowania wymogów wskazanych powyżej jest wobec Spółki bezskuteczne.

Akcjonariusz wykonujący prawo głosu przez pełnomocnika może skorzystać z formularza zamieszczonego na stronie internetowej Spółki prowadzonej pod adresem: www.dekpol.pl. Formularz nie jest pełnomocnictwem i nie zastępuje pełnomocnictwa do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Zarząd informuje, iż Spółka nie jest zobowiązana i nie będzie weryfikowała zgodności zachowania pełnomocnika z udzieloną pełnomocnikowi instrukcją, o której mowa jest w art. 4122 § 4 ksh. Wszelkie ryzyko związane z wykonywaniem prawa głosu przez pełnomocnika spoczywa na Akcjonariuszu.

5. Możliwość i sposób uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

6. Sposób wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

7. Sposób wykonywania prawa głosu droga korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Akcjonariusze mogą oddać głos na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną za pomocą formularzy ogłoszonych na stronie internetowej Spółki lub udostępnionych w innym miejscu wskazanym przez Spółkę.

Głos oddany drogą korespondencyjną w innej formie niż na formularzu udostępnionym przez Spółkę jest nieważny. Przy obliczaniu kworum oraz wyników głosowania uwzględnia się głosy oddane korespondencyjnie, które Spółka otrzymała nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Głos Akcjonariusza oddany korespondencyjnie jest nieważny, jeżeli uchwała została przyjęta w innej formie niż projekt uchwały zawarty w formularzu przesłanym przez Akcjonariusza.

Głosy oddane korespondencyjnie są jawne od chwili ogłoszenia wyników głosowania. Głosowanie korespondencyjne może dotyczyć również spraw, w których zarządza się głosowanie tajne. W takim przypadku oddanie głosu korespondencyjnie jest równoznaczne ze zgodą Akcjonariusza na uchylenie tajności tego głosu.

Akcjonariusz, który oddał głos korespondencyjnie, traci prawo oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu. Głos oddany korespondencyjnie może jednak zostać odwołany przez oświadczenie złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Walnym Zgromadzeniu.

Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych nośników informacji, nie oznacza to jednak możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przewidzianej w art. 4065 ksh.

IV. Możliwość uzyskania informacji dotyczących Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełna dokumentacja, która ma być przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku będą zamieszczane na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.dekpol.pl począwszy od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia.

Odpisy sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i wszystkich innych dokumentów, które mają być przedstawione Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z odpisem sprawozdań Rady Nadzorczej oraz opinii biegłego rewidenta będą wydawane Akcjonariuszom na ich żądanie, za zwrotem kosztów sporządzenia, najpóźniej na piętnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 15 czerwca 2015 roku.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-06-03Mariusz TuchlinPrezes ZarząduMariusz Tuchlin

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »