Reklama

ROPCZYCE (RPC): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 kwietnia 2017 roku - raport 60

Raport bieżący nr 60/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki pod firmą Zakłady Magnezytowe "ROPCZYCE” S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka”) – w nawiązaniu do raportu bieżącego Spółki nr 59/2016 z dnia 9 grudnia 2016 roku – działając na podstawie art. 395 w związku z art. 399 § 1 oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "KSH”) (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), niniejszym zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2017 roku, o godzinie 11:00, w Ropczycach, w budynku głównym – biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1 (Duża Sala Konferencyjna, parter), z następującym porządkiem obrad:

Reklama

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

3. Sporządzenie listy obecności;

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał;

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki;

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok;

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku, sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku albo pokrycia straty za 2016 rok;

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok;

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za 2016 rok;

10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku albo pokrycia straty za 2016 roku;

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku;

13. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki;

14. Powzięcie uchwały o dokonaniu zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę siedziby Spółki z miasta stołecznego Warszawy na miasto Ropczyce;

15. Powzięcie uchwały o (i) uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia oraz jednocześnie (ii) w sprawie zmiany Statutu przez uchylenie art. 9a Statutu Spółki dotyczącego udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;

16. Powzięcie uchwały o uchyleniu uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Ropczycach z dnia 20 grudnia 2013 r. (raport bieżący nr 29/2013 z dnia 20 grudnia 2013 r.) dotyczącej udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością wyłączenia przez Zarząd prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej i dokonywania zmian w Statucie w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia;

17. Powzięcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki ZAKŁADY MAGNEZYTOWE "ROPCZYCE" S.A. w Warszawie;

18. Powzięcie uchwał o dokonaniu zmian osobowych w składzie Rady Nadzorczej Spółki; Wybór Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 3 i nast. KSH;

19. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał dotyczące spraw zaproponowanych w ww. porządku obrad zostaną przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem następnego raportu bieżącego.

Projektowane zmiany Statutu Spółki

Zgodnie z zamiarem zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki podaje poniżej aktualne brzmienie postanowień Statutu Spółki, które mają podlegać modyfikacji, a także ich proponowaną treść:

(i) Zmianę dotychczasowego brzmienia art. 2 Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie:

"Artykuł 2

Siedzibą Spółki jest Warszawa"

Brzmienie po zmianach:

"Artykuł 2

Siedzibą Spółki są Ropczyce"

(ii) Wykreślenie dotychczasowego brzmienia art. 9a Statutu Spółki w brzmieniu:

"Artykuł 9a

Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki przez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 8.636.212,50 zł (osiem milionów sześćset trzydzieści sześć tysięcy dwieście dwanaście złotych pięćdziesiąt groszy), w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy), poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela kolejnych serii o wartości nominalnej 2,50 zł (dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda, w liczbie nie większej niż 3.454.485 szt.

Upoważnienie zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego oraz pozbawić dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z postanowieniem ust. 7 poniżej.

Z zastrzeżeniem ust. 3, ust. 6 i ust. 7, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej Zarząd jest upoważniony do decydowania o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, w szczególności Zarząd jest upoważniony do:

ustalenia ceny emisyjnej akcji oraz określania innych warunków emisji akcji w tym daty (dat) od której akcje będą uczestniczyć w dywidendzie,

ustalania zasad, podejmowania uchwał, oraz wykonywania innych działań w sprawie emisji i proponowania akcji w drodze oferty publicznej lub prywatnej,

zawierania umów o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji,

podejmowania uchwał, składania wniosków, oraz wykonywania innych działań w sprawie dematerializacji akcji, w tym zawierania umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,

podejmowania uchwał, składania wniosków oraz wykonywania innych działań w sprawie ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na rynku regulowanym, w tym zawierania umów z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA.,

dokonywania zmian w Statucie Spółki w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego upoważnienia.

Akcje wydawane w ramach kapitału docelowego mogą być obejmowane za wkłady pieniężne lub niepieniężne.

Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji emitowanych w ramach kapitału docelowego, wydania akcji W zamian za wkłady niepieniężne, zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną, subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji akcji, wymagają zgody Rady Nadzorczej.

Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd w ramach upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego może emitować warranty subskrypcyjne, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż okres, na który zostało udzielone Zarządowi upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej, jest upoważniony do: ustalania warunków emisji warrantów - w tym nieodpłatności lub odpłatności i ceny emisyjnej, warunków i terminów wykonywania praw do objęcia lub zapisu na akcje Spółki, warunków ich umarzania."

(iii) Zmianę dotychczasowego brzmienia art. 26 Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie:

"Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w miejscu siedziby Spółki lub w Ropczycach"

Brzmienie po zmianach:

"Artykuł 26

Walne Zgromadzenia odbywają się w Ropczycach"

(iv) Zmianę dotychczasowego brzmienia art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki:

Aktualne brzmienie:

"Artykuł 28.3.

W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3 (trzech czwartych) głosów oddanych:

1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;

3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;

4) rozwiązanie Spółki;

5) umorzenie akcji;

6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;

7) podział Spółki;

8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym w sprawach wymienionych w pkt 6, 7 oraz 8 akcjonariusze głosujący za podjęciem uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."

Brzmienie po zmianach:

"Artykuł 28.3.

W następujących sprawach uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych:

1) zmiana statutu, w tym podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;

2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji;

3) zbycie przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części;

4) rozwiązanie Spółki;

5) umorzenie akcji;

6) połączenie Spółki z inną spółką handlową;

7) podział Spółki;

8) przekształcenie Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością; przy czym akcjonariusze głosujący za podjęciem takiej uchwały muszą jednocześnie reprezentować co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki."

Uzasadnienie projektowanych zmian Statutu Spółki

Uzasadnienie zmiany dotychczasowego art. 28 ust. 3 pkt. 8 Statutu Spółki

Proponowana przez Zarząd zmiana dotychczasowego brzmienia art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki wiąże się z usunięciem z treści przepisu frazy wskazującej na wymóg aby w przypadku głosowania nad określonymi rodzajami spraw akcjonariusze Spółki głosujący za podjęciem uchwały w ich przedmiocie reprezentowali co najmniej 50 % kapitału zakładowego Spółki. Usunięcie z treści art. 28 ust. 3 pkt 8 Statutu Spółki ww. frazy ma na celu dostosowanie regulacji wewnętrznych Spółki do obecnej struktury akcjonariatu Spółki oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa właściwych dla spółek publicznych.

Uzasadnienie do pozostałych zmian zgłoszonych przez podmioty zainteresowane:

Wzmiankowane propozycje dotyczące przeprowadzenia modyfikacji treści Statutu Spółki zgodne są

z sugestiami zgłaszanymi Zarządowi Spółki przez podmioty zainteresowane. Zarząd Spółki nie znajduje jednak podstaw dla podjęcia przedmiotowych uchwał, a także uznaje, iż nie znajdują one uzasadnienia w interesie Spółki. Pełne stanowisko w omawianym zakresie Zarząd Spółki przedstawi w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Dbając jednak o najwyższe standardy ładu korporacyjnego, Zarząd Spółki postanowił przedstawić wzmiankowane propozycje pod decyzję wszystkich akcjonariuszy Spółki.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zgodnie z art. 4061 KSH, mają jedynie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki (dalej: "dzień rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu”), tj. na dzień 27 marca 2017 roku.

W celu zapewnienia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien zażądać – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 9 grudnia 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 27 marca 2017 roku - od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nieprzetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mailowy: wza@ropczyce.com.pl .

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e-mail, a także numer telefonu i adres e-mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z akcjonariuszem i pełnomocnikiem.

W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem rozpoczęcia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą, powinien być przez akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres e-mailowy.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem (w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.

W przypadku obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki tak akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu Spółki. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Rejestracja obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi osoby uprawnione do uczestnictwa o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Prawo akcjonariuszy do żądania umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz do zgłaszania projektów uchwał

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż do dnia 22 marca 2017 r., tj. na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres e-mailowy wza@ropczyce.com.pl.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą, powinny być wysłane przez akcjonariusza na wyżej wskazany adres e-mailowy.

Na podstawie art. 401 § 5 KSH każdy akcjonariusz może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez akcjonariuszy, powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres korespondencyjny Spółki: ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Dostęp do dokumentacji

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zwyczajnym Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki lub spraw, które mają zostać wprowadzone do jego porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w biurze Zarządu Spółki w Ropczycach przy ul. Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl. Dokumenty dotyczące podsumowania oraz rozliczenia roku obrotowego 2016 (w tym odpowiednie sprawozdania oraz wnioski przedkładane Walnemu Zgromadzeniu) zostaną udostępnione akcjonariuszom Spółki w sposób wskazany powyżej niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Zgodnie z art. 407 KSH lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Ropczycach, w budynku głównym – biurowcu, mieszczącym się pod adresem: ul. Przemysłowa 1, Sekretariat, pok. 101, tj. w dniach 7, 10 i 11 kwietnia 2017 r.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres e-mail, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy akcjonariusz został ujęty na liście akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Komunikacja elektroniczna

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału, wypowiadania się ani wykonywania prawa głosu w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną

Nie istnieje możliwość wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystywaniu środków komunikacji elektronicznej.

Adres strony internetowej

Informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dostępne są na stronie internetowej http://www.ropczyce.com.pl/ w zakładce: ład korporacyjny oraz podstronie walne zgromadzenie.

Pozostałe informacje

W Spółce nie obowiązuje regulamin Walne Zgromadzenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-09Józef SiwiecPrezes Zarządu
2016-12-09Robert DuszkiewiczWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »