Reklama

TRITON (TRI): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał

Raport bieżący nr 2/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 23 czerwca 2010 roku w siedzibie Spółki - w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94 o godzinie 10.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Przyjęcie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,

b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009,

c. Podziału zysku za 2009 rok,

d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2009,

e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2009 roku,

f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2009 roku,

g. Powołanie Członków Rady Nadzorczej VI kadencji,

h. Wyboru przewodniczącego Rady Nadzorczej VI kadencji,

i. Wyznaczenia terminu pierwszego zebrania Rady Nadzorczej VI kadencji,

j. Określenie wysokości wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej VI kadencji,

k. Zmiana Statutu Spółki.

6. Zamknięcie obrad.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI

Dotychczasowa treść § 35 Statutu Spółki:

"§ 35 Prawem przewidziane ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, za wyjątkiem tych, dla których przewidziany jest inny dziennik urzędowy. Inne dodatkowe ogłoszenia przewidziane przepisami prawa Spółka zamieszcza w dzienniku - Gazeta Giełdy Parkiet."

Proponowana treść § 35 Statutu Spółki:

"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 23 czerwca 2010 roku, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na

"adres e-mail Spółki": wza@tritondevelopment.pl (Na podstawie art. 401 ust. 1 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, Al Jerozolimskie 94, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłanie z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 ust. 2 K.s.h.)

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 ust. 4 K.s.h.).

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, Al Jerozolimskie 94, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłanie z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 ust. 5 K.s.h.)

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust.3 K.s.h.)

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust. 4 K.s.h.)

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 ust.5 K.s.h.)

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (Na podstawie art. 412 ust.6 K.s.h.)

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, Al Jerozolimskie 94, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zwierające pełnomocnictwa na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłanie z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h.)

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. (Na podstawie art. 413 K.s.h.)

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia zwołania ZWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

e) Informacje o:

- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, - sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej;

-sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit. (e) - (g) K.s.h. w związku z art. 406[5] § 1 K.s.h. oraz art. 411[1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:

- Statut Triton Development S.A. nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych oraz

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie nie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 7 czerwca 2010 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ (Dzień Rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (Na podstawie art. 406 [1] K.s.h.)

4) Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZ:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (Na podstawie art. 406 [1] ust. 1 K.s.h.)

5) Udostępnienie dokumentacji na ZWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w siedzibie Triton Development S.A. w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 94, 8 piętro, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

6) Adres strony internetowej: wymagane prawem informacje dotyczące ZWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Triton Development S.A. zwołane na dzień 23 czerwca 2010 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 27.3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. zmienia treść Regulaminu Obrad Walnych Zgromadzeń, w ten sposób, że przyjmuje nową treść Regulaminu w treści stanowiącej załącznik nr 1 do protokołu z niniejszego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania Zarządu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2009.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - BDO Sp. z o.o. - i sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego, zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą:

- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 021 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące dochód w wysokości 1 689 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 689 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 742 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia przeznaczyć cały zysk wypracowany przez Spółkę w 2009 roku w wysokości 1.688.984,41 zł. (jeden milion sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery zł 41/100), na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2009 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta - BDO Sp. z o.o. - zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2009, w skład którego wchodzą:

- - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2009 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 328 391 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 49 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 3 330 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 32 324 tys. zł;

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Tomaszowi Zganiaczowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu sprawowanych w okresie od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku .

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2009.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od 26 maja 2009 roku, a od 5 czerwca do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Adamowi Szewczykowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku, a od 26 maja do 31 grudnia 2009 roku z obowiązków Członka Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Jerzemu Milewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej sprawowanych w okresie od 1 stycznia do 26 maja 2009 roku,.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. udziela Panu Zbigniewowi Czubie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2009.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Z uwagi na fakt, że zgodnie z § 19 Statutu Spółki mandaty członków Rady Nadzorczej piątej kadencji wygasają z dniem odbycia niniejszego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. powołuje następujące osoby do Rady Nadzorczej szóstej kadencji: ""....

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Na podstawie § 19 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., wybiera """". na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 21 Statutu Spółki wyznacza termin pierwszego zebrania nowo powołanej Rady Nadzorczej szóstej kadencji na dzień 24 czerwca 2010 r. na godzinę 9.00. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie Spółki.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A., na podstawie § 26 Statutu Spółki postanawia, że wysokość miesięcznego wynagrodzenia Przewodniczącego i członków Rady Nadzorczej - przyjęta w dniu 6 lutego 2007 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 5, pozostaje bez zmian i jest obowiązująca dla Rady Nadzorczej szóstej kadencji.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Triton Development S.A. z dnia 23 czerwca 2010 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Triton Development S.A. postanawia dokonać zmiany Statutu Spółki, w ten sposób, że § 35 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

"§ 35 Przewidziane prawem ogłoszenia Spółka zamieszcza w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej"
Magdalena Szmagalska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »