TRITON (TRI): Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z projektami uchwał - raport 2

Raport bieżący nr 2/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Triton Development S.A. z siedzibą w Warszawie, działając zgodnie z art. 395 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. odbędzie się w dniu 12 czerwca 2017 roku w Kancelarii Notarialnej Piotra Sicińskiego przy ul. Cegłowskiej 3 lok. 1 w Warszawie o godzinie 11.00.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

Reklama

2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

3. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie poprawności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Podjęcie uchwał w sprawach:

a. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016,

b. Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,

c. Pokrycia straty za 2016 rok,

d. Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016,

e. Udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2016 roku,

f. Udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonywanych obowiązków w 2016 roku,

6. Zamknięcie obrad.

2) Opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu:

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.), Zarząd Triton Development S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu (ZWZ), zwołanym na dzień 12 czerwca 2017 roku, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu:

a) Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w formie pisemnej w siedzibie Spółki lub w postaci elektronicznej na

"adres e-mail Spółki": wza@tritondevelopment.pl (Na podstawie art. 401 ust. 1 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Grójecka 194, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą żądania i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, na stronie internetowej oraz w formie raportu bieżącego, ogłosi zmiany w porządku obrad wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. (Na podstawie art. 401 ust. 2 K.s.h.)

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na walnym zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. (Na podstawie art. 404 K.s.h.)

b) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ:

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem ZWZ zgłaszać Spółce na piśmie w jej siedzibie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (na adres e-mail Spółki wza@tritondevelopment.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. (Na podstawie art. 401 ust. 4 K.s.h.)

Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza. W konsekwencji, przed przesłaniem żądania w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Grójecka 194, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą zgłoszenia projektów uchwał i wnioski na ww. adres e-mail Spółki. Żądania i wnioski przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu.

c) Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ:

Każdy z akcjonariuszy może podczas ZWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. (Na podstawie art. 401 ust. 5 K.s.h.)

d) Sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności formularze stosowane podczas głosowania przez pełnomocnika, oraz sposób zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika:

Akcjonariusz będzie mógł uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. (Na podstawie art. 412 ust. 1 K.s.h.)

Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na ZWZ, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust.3 K.s.h.)

Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. (Na podstawie art. 412 ust. 4 K.s.h.)

Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 ust.5 K.s.h.)

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku (Na podstawie art. 412 ust.51 K.s.h.).

Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. (Na podstawie art. 412 ust.6 K.s.h.)

Zgodnie z art. 412 [1] § 2 K.s.h. pełnomocnictwo do uczestniczenia w ZWZ Triton Development S.A. i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie pełnomocnictwa na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo w postaci elektronicznej powinno być sformułowane w odrębnym dokumencie podpisanym przez akcjonariusza lub osobę uprawnioną do reprezentacji akcjonariusza, przesłanym w formacie PDF na adres e-mail wza@tritondevelopment.pl.

Zgodnie z art. 412 [1] § 5 K.s.h. Triton Development S.A. podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. W konsekwencji, przed przesłaniem pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na wskazany powyżej adres, akcjonariusze Triton Development S.A. doręczają Spółce do jej siedziby w Warszawie, ul. Grójecka 194, oświadczenie opatrzone własnoręcznym podpisem wskazujące adres e-mail akcjonariusza, z którego to adresu przesyłane będą wiadomości zwierające pełnomocnictwa na ww. adres e-mail Spółki. Pełnomocnictwa przesłane z innego adresu e-mail nie będą przez Spółkę uwzględniane. Zmiana adresu e-mail akcjonariusza następuje w trybie jak dla wskazania adresu. Pełnomocnik musi dysponować dokumentem umożliwiającym jego identyfikację przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Ryzyko związane z użyciem ww. elektronicznej formy komunikacji leży po stronie akcjonariusza.

Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, pracownik spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od tej spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Pełnomocnik, o którym mowa w zdaniu poprzednim, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. (Na podstawie art. 412 [2] § 3 i § 4 K.s.h.)

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu pomiędzy nim a spółką. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego osoby, o których mowa w zdaniu poprzednim. (Na podstawie art. 413 K.s.h.)

Formularze, o których mowa w art. 402 [2] pkt 2 lit. d Kodeksu spółek handlowych, dostępne są na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie od dnia zwołania ZWZ. Triton Development S.A. nie jest zobowiązany do kontrolowania, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od swoich mocodawców będących akcjonariuszami, w tym zawartych w powyższych formularzach.

e) Informacje o:

- możliwości i sposobie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

- sposobie wypowiadania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej,

-sposobie wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej:

Zgodnie z 402[2] pkt 2 lit. (e) – (g) K.s.h. w związku z art. 406[5] § 1 K.s.h. oraz art. 411[1] § 1 K.s.h., Zarząd Triton Development S.A. informuje, iż:

- Statut Triton Development S.A. nie dopuszcza udziału w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków elektronicznych oraz

- Regulamin Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. nie przewiduje możliwości oddawania głosów na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną, a w rezultacie nie będzie możliwe uczestniczenie w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wypowiadanie się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, wykonywanie prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Walne Zgromadzenie nie będzie transmitowane w czasie rzeczywistym.

3) Dzień rejestracji uczestnictwa w ZWZ: Dzień 27 maja 2017 r. jest dniem rejestracji uczestnictwa w ZWZ (Dzień Rejestracji). Dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. (Na podstawie art. 406 [1] K.s.h.)

4) Informacja o prawie uczestnictwa w ZWZ:

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Triton Development S.A. mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. (Na podstawie art. 406 [1] ust. 1 K.s.h.)

5) Udostępnienie dokumentacji na ZWZ: Pełny tekst dokumentacji, która będzie przedstawiona ZWZ oraz projekty uchwał dostępne są dla akcjonariuszy w biurze Zarządu Triton Development S.A. w Warszawie przy ul. Królowej Aldony 21 lok. 2, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30 do 16.00, a także na stronie internetowej Spółki: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

6) Adres strony internetowej: wymagane prawem informacje dotyczące ZWZ zostają udostępnione zainteresowanym na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.tritondevelopment.pl w zakładce "Relacje inwestorskie".

Projekty uchwał

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A.

zwołanego na dzień 12 czerwca 2017 roku

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Triton Development S.A. za rok 2016.

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 1 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza sprawozdanie finansowe Triton Development S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzą:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 96.052 tys. zł;

- sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 762 tys. zł;

- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 762 tys. zł;

- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.067 tys. zł;

- dodatkowe informacje i objaśnienia o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 2 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. postanawia pokryć stratę za rok 2016 w wysokości 761.967,72zł (siedemset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt siedem 72/100 PLN) z kapitału zapasowego.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2016 oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Ecovis System Rewident Sp. z o.o. – zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Triton Development S.A. za rok 2016, w skład którego wchodzą:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 121.496 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 9.874 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 9.874 tys. zł;

- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.765 tys. zł;

- informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Pani Magdalenie Szmagalskiej absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w 2016 roku.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Jackowi Łuczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku 2016.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Markowi Borzymowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w 2016 roku.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Wiesławowi Opalskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Janowi Włochowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Cezaremu Banasińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku 2016.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Dariuszowi Walickiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2016 do 14.01.2016.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Triton Development S.A. z dnia 12 czerwca 2017 roku

Na podstawie art. 395 § 2 punkt 3 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Triton Development S.A. udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od 14.01.2016 do 31.12.2016.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-05-17Magdalena SzmagalskaPrezes Zarządu
2017-05-17Jacek ŁuczakWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »