Reklama

WBAY (WBY): Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA spółki Wealth Bay S.A. na 30.06.2016r. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Reklama

Ogłoszenie o zwołaniu WZA spółki Wealth Bay S.A. w dniu 30.06.2016r.

Zarząd spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000319885 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") zwołuje na dzień 30 czerwca 2016 roku na godzinę 14:00 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Łodzi przy ulicy Sienkiewicza 82/84, z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2015 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

11.Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi ("Spółka") niniejszym ogłasza projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku.

Uchwała nr 01/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia odtajnić wybór członków Komisji Skrutacyjnej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 02/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ....

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 03/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Panią/Pana _____________.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 04/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Zgromadzenia.

2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyboru członków Komisji Skrutacyjnej.

3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.

5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

6. Przyjęcie porządku obrad.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015 , oraz kontynuowania działalności przez Spółkę.

9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia osobom sprawującym funkcje Prezesa Zarządu w roku 2015 absolutorium z wykonania przez nich swoich obowiązków.

10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.

11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 05/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi (dalej: "Spółka") po zapoznaniu się z treścią:

1) sporządzonego przez Zarząd Spółki sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku),

2)a. sprawozdania finansowego jednostkowego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego Spółka jednostkowo zamknęła okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła _______________ zł (_______________) oraz

b. sprawozdania finansowego skonsolidowanego Spółki za rok obrotowy 2015 (tj. za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku), którego części stanowią: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym, dodatkowe informacje i objaśnienia,

według którego wynik skonsolidowany Spółka zamknęła za okres od dnia 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2015 roku stratą netto w wysokości _________ zł (_______________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła _______________ zł (_______________)

3) opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) Spółki za 2015 rok,

4) sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego ( jednostkowego i skonsolidowanego ) za rok obrotowy 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,

niniejszym zatwierdza:

1) opisane powyżej w pkt. 1 sporządzone przez Zarząd Spółki sprawozdanie z działalności Spółki za rok obrotowy 2015 oraz

2) opisane powyżej w pkt. 2 sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok obrotowy 2015, na które składają się:

a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,

b) bilans,

c) rachunek zysków i strat,

d) rachunek przepływów pieniężnych,

e) zestawienie zmian w kapitale własnym,

f) dodatkowe informacje i wyjaśnienia,

według którego Spółka jednostkowo zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła __________zł (________________) ,

oraz wynik skonsolidowany Spółka zamknęła rok obrotowy 2015 stratą netto/zyskiem netto w wysokości ________ zł (___________), a suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosła __________zł (________________)

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 06/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie sposobu pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2015 .

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi postanawia stratę poniesioną przez Spółkę w roku obrotowym 2015 w wysokości ________- zł (___________ ) pokryć z zysków lat następnych;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 07/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Piotrowi Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Panu Piotrowi Wiaderek z wykonania jego obowiązków jako Prezesa Zarządu Spółki w 2015 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08a/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Pani Alicji Wiaderek absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani Alicji Wiaderek z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08b/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Pani Wandzie Jabłońskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Wandzie Jabłońskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08c/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Lesławowi Kula absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Lesławowi Kula z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08d/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Adamowi Mariańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Adamowi Mariańskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Uchwała nr 08e/06/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wealth Bay S.A.

z dnia 30 czerwca 2016 roku.

w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Durczak absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

§1

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Wealth Bay S.A. z siedzibą w Łodzi niniejszym udziela absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Krzysztofowi Durczak z wykonania obowiązków w 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-03Piotr WiaderekPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »