ROPCZYCE (RPC): Ogłoszenie o ZWZA Spółki - raport 8

Raport bieżący nr 8/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie art. 395 oraz art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH) (Dz. U. 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) oraz zgodnie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawanych za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, nr 33, poz. 259) Zarząd Zakładów Magnezytowych "ROPCZYCE" S.A. z siedzibą w Ropczycach (dalej: Spółka) zwołuje na dzień 18 kwietnia 2011r. na godz. 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w Ropczycach, przy ulicy Przemysłowej 1 (dalej: Zgromadzenie), z następującym porządkiem obrad:

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyniku oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2010 r., sprawozdania finansowego Spółki za 2010 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za 2010 rok.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010.

8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010.

9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2010.

10. Powzięcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wypracowanego w 2010 roku.

11. Udzielenie Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2010.

12. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków

w roku 2010.

13. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej.

14. Powzięcie uchwały w sprawie wyboru Rady Nadzorczej VIII kadencji.

15. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej VIII kadencji.

16. Zamknięcie obrad.

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone zarządowi nie później niż do dnia

28 marca 2011 r., tj. na 21 dni przed terminem wyznaczonego zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej i przesłane na adres mailowy wza@ropczyce.com.pl.

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza wniosku Akcjonariusza o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad oraz wzór formularza wniosku Akcjonariusza ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Formularze te mogą być wykorzystane przez Akcjonariusza do złożenia powyższych wniosków, również w formie elektronicznej. Formularze te, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nich zawartą powinny być wysłane przez Akcjonariusza na wyżej wskazany adres mailowy.

Na podstawie art. 401 § 5 KSH Każdy Akcjonariusz może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Spółka nie posiada Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga formy pisemnej. Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Pełnomocnictwo sporządzone w języku obcym winno być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Pełnomocnictwo nie przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski nie wywołuje skutków prawnych.

Akcjonariusz może zawiadomić Spółkę o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, za pomocą poczty elektronicznej, na adres mailowy: wza@ropczyce.com.pl.

W zawiadomieniu o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz Spółki podaje swój numer telefonu oraz adres e- mail, a także numer telefonu i adres e- mail pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i pełnomocnikiem. W razie wątpliwości, Spółka może podjąć dalsze czynności w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielnego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa powinno również zawierać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Walnego Zgromadzenia, na którym prawa te będą wykonywane. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość Akcjonariusza (skan i konwersja do formatu PDF), w szczególności:

1) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną- kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

2) w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna- kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego uprawnienie do reprezentowania Akcjonariusza (aktualnego na dzień udzielenia pełnomocnictwa).

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej, skierowanym do Akcjonariusza lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu.

Spółka na swojej stronie internetowej udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który może być stosowany przez Akcjonariusza do zawiadomienia Spółki o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. Formularz ten, po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany na wyżej wskazany adres mailowy.

Pełnomocnik, któremu udzielono pełnomocnictwa w formie elektronicznej obowiązany jest przedłożyć przy sporządzaniu listy obecności na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej i pozwalający zidentyfikować Akcjonariusza składającego takie oświadczenie oraz dokument służący identyfikacji pełnomocnika.

Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią aktualnego, tj. z ostatnich 3 miesięcy, odpisu z właściwego rejestru, a jeżeli ich prawo do reprezentowania osoby prawnej nie wynika z rejestru, powinni dysponować pisemnym pełnomocnictwem ( w oryginale lub kopii poświadczonej przez notariusza) oraz oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru, aktualnym na dzień udzielania pełnomocnictwa.

W przypadku obecności na Zgromadzeniu tak Akcjonariusza, jak i jego pełnomocnika, prawo głosu przysługuje Akcjonariuszowi. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Przepisy o wykonywaniu prawa głosu przez pełnomocnika stosuje się do wykonywania prawa głosu przez innego przedstawiciela. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić Akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości udziału w Zgromadzeniu ani wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu (dalej: dzień rejestracji) jest 2 kwietnia 2011 r. - 16 dzień przed datą Walnego Zgromadzenia stosownie do treści art.406 (1) KSH.

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał, uwagi zarządu lub rady nadzorczej, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki w Ropczycach przy ulicy Przemysłowej 1 oraz na stronie internetowej Spółki - www.ropczyce.com.pl

Zgodnie z art. 407 KSH lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu będzie wyłożona do wglądu Akcjonariuszy na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia w siedzibie Spółki. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Zaleca się Akcjonariuszom pobieranie wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz sprawdzenie czy Akcjonariusz został ujęty na liście Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad oraz zawiadomienia Spółki o ustanowieniu pełnomocnika dokonywane przez Akcjonariuszy powinny być przesyłane w formie pisemnej na adres siedziby Spółki ul. Przemysłowa 1, 39-100 Ropczyce lub na dedykowany adres e-mail: wza@ropczyce.com.pl. Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.

Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Marian Darłak - Wiceprezes Zarządu
Robert Duszkiewicz - Członek Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: CP Energia SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »