Reklama

INTERCARS (CAR): Ogłoszenie Zarządu Inter Cars S.A. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. - raport 12

Raport bieżący nr 12/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd "INTER CARS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH”), zwołuje na dzień 16 czerwca 2016 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("Zgromadzenie”), które odbędzie się w biurze Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w sali konferencyjnej na I piętrze.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie do wiadomości:

a) sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015;

b) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2015 wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.

7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2015.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.

9. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.

10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.

11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 31 maja 2016 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej "Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 1 czerwca 2016 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 13-15 czerwca 2016 roku Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może żądać udokumentowania, że składający przedmiotowe żądanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 26 maja 2016 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu;

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni załączyć zaświadczenie (świadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia żądania lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest załączenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia żądania lub zgłoszenia projektu świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, oraz zostaną mu wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce "Kto jest kim – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” oraz w biurze Spółki w Cząstkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki http://inwestor.intercars.com.pl/ w zakładce "Kto jest kim – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

"Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [●].”

Do punktu 4 porządku obrad:

"Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.”

Do punktu 6 porządku obrad:

"Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,

II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:

a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 300 531 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);

b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93 913 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy złotych);

c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 855 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 103 tys. zł (słownie: cztery miliony sto trzy tysiące złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 7 porządku obrad:

"Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić:

I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015,

II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się:

a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 506 364 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 151 026 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych);

c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 136 830 tys. zł (słownie: sto trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych);

d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 187 tys. zł (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 8 porządku obrad:

"Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2015 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2015 zysku netto w kwocie 93.913.648,40 zł (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i 40/100) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 83.854.297,40 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 14 lipca 2016 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2016 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 9 porządku obrad:

"Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Franciszkowi Kmieciakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 10 porządku obrad:

"Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 15 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

"Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 16 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 września 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-19Krzysztof SoszyńskiWiceprezes Zarządu
2016-05-19Piotr ZamoraProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »