Reklama

REDAN (RDN): OGŁOSZENIE ZARZĄDU REDAN SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŁODZI O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY - raport 9

Raport bieżący nr 9/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Redan S.A. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Żniwnej 10/14 działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 395 oraz art. 393 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej KSH), w trybie art. 402[1], 402[3] KSH, zwołuje na dzień 01 czerwca 2016 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (zwane dalej także: WZA), które odbędzie się w Łodzi, w budynku Wydziału Prawa i Administracji przy ul. Dr Stefana Kopcińskiego 8/12, (Łódź kod 90-033 ) i rozpocznie obrady o godz. 10:00.

Reklama

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad WZA.

2. Wybór Przewodniczącego Obrad.

3. Sporządzenie Listy Obecności.

4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

5. Uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

6. Wybór Komisji Skrutacyjnej

7. Przyjęcie porządku Obrad.

8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej, a także wniosku w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015r.

9. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z wykonania obowiązków w 2015 roku, zwięzłej oceny sytuacji Spółki, a także wniosków w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 r. oraz udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie:

1) sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Redan S.A. za rok obrotowy 2015,

2) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2015.

11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2015 roku.

12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku.

13. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenie zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.

14. Wolne wnioski

15. Zamknięcie obrad.

Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko i wyłącznie osoby, które będą akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. w dniu 16 maja 2016 roku (dalej "Dzień Rejestracji”).

W celu skorzystania z prawa uczestnictwa, uprawniony ze zdematerializowanych akcji Spółki, powinien zgłosić, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 5 maja 2016 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. nie później niż w dniu 17 maja 2016 roku podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych, żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Listę akcjonariuszy, uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot, prowadzący depozyt papierów wartościowych, sporządza wykaz, na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez podmioty, uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów, przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji, tj. w dniu w dniu 16 maja 2016 roku.

Nadto Zarząd informuje, że osoba uprawniona do uczestniczenia w WZA może uzyskać do wglądu pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona WZA, oraz projektów uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.redan.com.pl, od dnia 5 maja 2016 roku, a także w siedzibie Redan S.A. w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, od dnia 5 maja 2016 roku w godz. od 9.00 do godz. 17.00.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA zostanie zgodnie z art. 407 § 1 KSH wyłożona do wglądu w lokalu zarządu przez trzy dni powszednie przed odbyciem WZA w siedzibie Redan S.A. w Łodzi przy ul. Żniwnej 10/14, tj. od dnia 27 maja 2016 roku od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

W sposób wskazany powyżej, w terminie tygodnia przed ZWZ, akcjonariusz ma także prawo żądać wydania odpisu wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Komunikacja elektroniczna między akcjonariuszami, a Spółką odbywa się przy użyciu adresu poczty elektronicznej: wz@redan.com.pl.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych dotyczącymi spółki akcyjnej publicznej, w zakresie przygotowania i przebiegu obrad walnego zgromadzenia obowiązują następujące zasady:

1/ Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad WZA. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem WZA tj. do dnia 11 maja 2016 roku. Żądanie takie powinno zostać złożone Spółce na piśmie na adres Spółki: ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź lub w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wz@redan.com.pl. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie, zgodnie z § 12 pkt 2 Regulaminu Zgromadzenia Akcjonariuszy, winno nadto zawierać imię i nazwisko akcjonariusza lub nazwą innego podmiotu będącego akcjonariuszem, oznaczenie rodzaju akcji posiadanych przez akcjonariusza oraz wielkości udziału w kapitale zakładowym, w sposób umożliwiający identyfikację uprawnień przysługujących takiemu akcjonariuszowi.

Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem WZA, tj. do dnia 14 maja 2016 r. ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie ww. akcjonariusza lub akcjonariuszy w sposób właściwy dla zwołania WZA.

2/Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem WZA zgłaszać na piśmie lub w formie elektronicznej, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad WZA lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Powyższe zgłoszenie powinno być dokonane poprzez na adres Spółki: ul. Żniwna 10/14, 94-250 Łódź lub w postaci elektronicznej, poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: wz@redan.com.pl.

Każdy akcjonariusz może podczas WZA zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

3/ Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w WZA i wypowiadania się w trakcie WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

4/ Statut Spółki nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną ani przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

5/ Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w WZA osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Współuprawnieni z akcji zobowiązani są wskazać wspólnego przedstawiciela do udziału w WZA. Osoby niepełnoletnie reprezentowane powinny być zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunków.

Na stronie internetowej Spółki: www.redan.com.pl zamieszczone zostały wzory pełnomocnictw, które mogą zostać wykorzystane przez Akcjonariuszy.

Pełnomocnictwo do udziału w WZA i wykonywania prawa głosu powinno być pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej poprzez przesłanie na adres wz@redan.com.pl.

Pełnomocnictwo, sporządzone w postaci elektronicznej, nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dodatkowo zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres wz@redan.com.pl wraz z załączonym do niej pełnomocnictwem w formacie PDF (lub innym formacie pozwalającym na jego odczytanie przez Spółkę), podpisanym przez akcjonariusza. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika, w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że w takim przypadku brak udzielenia odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie weryfikacji traktowany będzie jako brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa i stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w WZA.

Pełnomocnictwo powinno być wystawione w języku polskim, a w przypadku wystawienia pełnomocnictwa w języku obcym, należy załączyć do niego tłumaczenie sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw wraz z odpowiednimi odpisami właściwego rejestru (składanych w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza). Osoba (osoby), udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie właściwego rejestru prowadzonego dla danego akcjonariusza. W przypadku pełnomocnictwa składanego w postaci elektronicznej do wiadomości e-mail zawierającej to pełnomocnictwo należy załączyć skany aktualnych odpisów z odpowiednich rejestrów, gdy pełnomocnictwa udziela podmiot niebędący osobą fizyczną, a gdy pełnomocnictwo jest sporządzone w języku obcym również skan tłumaczenia w formacie PDF.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na WZA. Jeżeli pełnomocnikiem na WZA jest członek Zarządu Spółki, członek Rady Nadzorczej Spółki, likwidator, pracownik lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. W powyższym przypadku, udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Natomiast taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Zarząd Redan S.A. zawiadamia, że informacje dotyczące WZA udostępniane są na stronie www.redan.com.pl zakładka Relacje Inwestorskie.

Na tej stronie zostaną udostępnione również projekty wszystkich uchwał objętych porządkiem obrad oraz zostaną przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz Regulaminu Walnego Zgromadzenia i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami. Statut oraz Regulamin WZA dostępne są na stronie internetowej www.redan.com.pl.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-05Bogusz KruszyńskiWiceprezes ZarząduBogusz Kruszyński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »