Reklama

DEBICA (DBC): Opinia Zarządu w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez: PZU SA, PZU Życie SA, PZU FIO Krakowiak, PZU FIO Mazurek, PZU FIO Zrównoważony, PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO Akcji Nowa Europa, PZU SFIO Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych, przedstawiona podczas obrad NWZA w dniu 30 listopada 2010 r. - raport 31

Raport bieżący nr 31/2010
Podstawa prawna:

Reklama

Inne uregulowania

Opinia Zarządu Firmy Oponiarskiej Debica S.A. (dalej: "Spółka" lub "Dębica") w sprawie wniosku akcjonariuszy o powołanie rewidenta do spraw szczególnych.

Działając na podstawie art. 84 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") Zarząd Spółki przedstawia stanowisko w przedmiocie wniosku o powołanie rewidenta do spraw szczególnych złożonego przez : PZU SA, PZU Życie SA, PZU FIO Krakowiak, PZU FIO Mazurek, PZU FIO Zrównoważony, PZU FIO Akcji Małych i Średnich Spółek, PZU FIO Akcji Nowa Europa, PZU SFIO Globalnych Inwestycji - Subfundusz PZU Akcji Spółek Dywidendowych ("Wnioskodawcy") reprezentowanych przez PZU Asset Mangement S.A. ("PZU AM").

I. Uwagi ogólne

W sytuacji obecnie trwającego sporu pomiędzy największymi akcjonariuszami Spółki, tj. Grupą PZU ("PZU") a Goodyear, Zarząd co do zasady z aprobatą wita perspektywę powołania rewidenta do zbadania spornych okoliczności ("rewident"). Wydaje się, że przedstawienie opinii niezależnego od stron rewidenta ds. szczególnych może pomóc zakończyć spór, który jest niekorzystny zarówno do Spółki jak i dla wszystkich jej akcjonariuszy.

Zarząd jest przekonany, że opinia rewidenta potwierdzi prawidłowość prowadzenia spraw Spółki, jako że uprzednio kwestie związane m.in. z cenami transferowymi, opłatami wewnątrzgrupowymi oraz opłatami licencyjnymi badał już specjalny komitet rady nadzorczej (z udziałem osób wskazanych przez akcjonariuszy z grupy PZU) i który w czerwcu 2009 r wydał raport stwierdzający, że transakcje pomiędzy Spółką a Goodyear są zgodne z prawem oraz opierają się na uznanej metodologii kształtowania cen transferowych.

Jako negatywny aspekt powołania rewidenta wskazać natomiast należy znaczny koszt przeprowadzenia badania. Spółka będzie w najbliższym czasie przechodzić ustawowe badanie ksiąg przez biegłych rewidentów ustanowionych zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości, zaś konieczność ponoszenia opłat również na rewidenta ds. szczególnych co najmniej podwoi wynagrodzenia biegłych, które Spółka w najbliższym czasie będzie ponosić oraz może wprowadzić znaczne zamieszanie w codziennym funkcjonowaniu Spółki. Zdaniem Spółki, znacznie tańszą metodą niezależnej oceny transakcji prowadzonych przez Spółkę byłoby ponowienie badania transakcji w Spółce przez komitet ds. transakcji z podmiotami powiązanymi. Zarząd zaproponował już takie rozwiązanie głównym akcjonariuszom na początku października bieżącego roku, wskazując, że komitet w skład którego wchodziliby przedstawiciele zarówno Goodyear jak i PZU, mający szeroką wiedzę o sprawach i sposobie funkcjonowania Spółki, mógłby niskim kosztem, szybko i dokładnie przeprowadzić badanie, w koniecznym zakresie zwracając się o dodatkową pomoc do biegłego rewidenta. Niestety, ku zaskoczeniu Zarządu, pomimo pozytywnej reakcji Goodyear, PZU całkowicie odrzuciło tę koncepcję. Zarząd poddaje więc raz jeszcze akcjonariuszom tę koncepcję pod rozwagę i wskazuje, że w przypadku gdyby uchwała w przedmiocie powołania rewidenta ds. szczególnych nie została uchwalona na niniejszym Zgromadzeniu, nawet jeżeli Wnioskodawcy uzyskali zgodę sądu rejestrowego na powołanie rewidenta, koszty jego wynagrodzenia poniosłaby, co do zasady, Spółka.

Zarząd pragnie też podkreślić, że sens powoływania rewidenta istnieje jedynie wtedy, gdy jest to działanie podejmowane w dobrej wierze, które rzeczywiście ma na celu uzyskanie rzetelnej informacji dotyczącej prowadzenia określonych spraw Spółki. Biorąc pod uwagę działania PZU podejmowane w ostatnich miesiącach oraz jej publiczne wypowiedzi, Zarząd ma poważne wątpliwości co do intencji PZU. W opinii Zarządu, działania PZU, w szczególności związane z prowadzoną w sposób niezgodny z prawem egzekucją komorniczą dokumentów zawierających tajemnice przedsiębiorstwa Spółki (wstrzymaną orzeczeniami dwóch niezależnie od siebie działających sądów) wskazuje, że kroki prawne podejmowane przez PZU nie mają na celu zadbania o uzasadniony prawnie interes Spółki ale raczej wywarcie presji na strategicznego inwestora Spółki, oraz jej największego klienta, aby ten odkupił akcje Spółki posiadane przez PZU po odpowiadającej PZU cenie.

W celu przygotowania niniejszej opinii, Zarząd zwrócił się do Kancelarii Prof. dr hab. Marka Wierzbowskiego, znanego specjalisty w zakresie prawa spółek oraz prawa rynku kapitałowego, wiceprezesa Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, o zaopiniowanie, zgodności z prawem przedstawionego przez PZU projektu uchwały. Poniższe uwagi prawne przedstawione przez Zarząd wynikają z uzyskanej opinii.

II. Zastrzeżenia do uchwały.

Mimo ogólnej akceptacji ustanowienia w Spółce rewidenta ds. szczególnych, Zarząd widzi w proponowanej uchwale istotne wady i nieścisłości, które powodują iż nie może ona zostać podjęta w brzmieniu popieranym przez Wnioskodawców bez naruszenia prawa.

Dotyczą one zarówno osoby rewidenta, jak i opisu zakresu badania wraz ze wskazaniem dokumentów, na których ma się opierać rewident. Zarząd z zadowoleniem przyjął decyzję Wnioskodawców o zmianie proponowanego przedmiotu i zakresu badania względem tego, które wskazano w uzasadnieniu wniosku o zwołanie NWZA z dnia 28 czerwca 2010 r. Obecna propozycja jest więc lepiej skonstruowana, choć nadal Wnioskodawcy nie ustrzegli się istotnych błędów prawnych.

III. Niespełnienie kryteriów ustawowych przez podmiot proponowany przez Wnioskodawców

W odniesieniu do § 1 zaproponowanej przez PZU uchwały ("uchwała PZU"), Zarząd stoi na stanowisku, że podmiot zaproponowany do pełnienia funkcji rewidenta, spółka BDO Sp. z.o.o. z siedzibą w Warszawie ("BDO"), nie spełnia ustawowych wymogów określonych w art. 84 i 85 Ustawy o ofercie, przede wszystkim nie zapewnia, zdaniem Zarządu, sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Po pierwsze, zdaniem Zarządu prawdopodobne jest, iż BDO (lub podmioty należące do tej samej grupy kapitałowej) świadczyło usługi Spółce lub podmiotom wobec niej dominującym w okresie objętym zakresem badania. Zarząd nie dysponuje na niniejszym zgromadzeniu pisemnym dowodem tych okoliczności, aczkolwiek BDO jako grupa podmiotów świadczących usługi rewizji ksiąg jest rozpoznawana w grupie Goodyear jako dostawca usług (posiada tzw. "vendor code") i nie ma innego wytłumaczenia takiej okoliczności, niż wcześniejsze świadczenie podmiotom z grupy Goodyear usług przez BDO lub podmioty z tejże samej grupy kapitałowej. Uchwała ustanawiająca BDO rewidentem ds. szczególnych może być więc z mocy prawa nieważna jako sprzeczna z art. 84 ust. 3 Ustawy o ofercie. Zarząd pragnie zauważyć, że to na wnioskodawcy, który wskazał i rozmawiał z rewidentem, spoczywa odpowiedzialność za upewnienie się i dokładne sprawdzenie, przed zaproponowaniem danego rewidenta, czy spełnia on wymogi ustawowe.

Ponadto, zdaniem Zarządu, BDO nie spełnia przesłanki, o której mowa w art. 84 ust. 2 Ustawy o ofercie, to jest nie daje rękojmi sporządzenia rzetelnego i obiektywnego sprawozdania z badania. Zważyć bowiem należy, iż w niniejszej sprawie ustanowienie rewidenta ds. szczególnych służyć ma rozstrzygnięciu sporu, którego stroną jest z jednej strony grupa Goodyear, a z drugiej - grupa PZU. Aby osiągnąć ów cel niezbędne jest zagwarantowanie obiektywności raportu poprzez ustanowienie rewidenta niezależnego od obu stron sporu. Zastrzeżenia Zarządu wzbudza zaś fakt, że z publicznie dostępnych informacji wynika, iż podmioty z grupy PZU przez wiele lat były audytowane przez BDO, a także uczestniczyły w sporze pomiędzy akcjonariuszami spółki Stomil Olsztyn S.A. (Obecnie Michelin Polska S.A.). W trakcie wspomnianego sporu PZU wraz innymi akcjonariuszami mniejszościowymi, zażądało powołania rewidenta do spraw szczególnych, którym zostało BDO. BDO wydało raport podważający ówczesny model współpracy Stomilu Olsztyn S.A. z jego akcjonariuszem dominującym. Jak wynika z publicznie dostępnych informacji, raport ten został bardzo krytycznie oceniony przez dwóch niezależnych i renomowanych audytorów z tzw. "Wielkiej Czwórki" jako wybiórczy, oparty na niekompletnych analizach i cechujący się dowolnością wniosków. W związku z powyższymi okolicznościami, zdaniem Zarządu, istnieją obawy, że obiektywizm BDO jest zachwiany przez ścisłe związki z Wnioskodawcami, jak również przez pokusę podtrzymania renomy audytora sprzyjającego akcjonariuszom mniejszościowym (co stanowi istotny, potencjalnie rozwojowy segment rynku usług audytorskich). Wybór BDO jako rewidenta do spraw szczególnych wiąże się więc, w opinii Zarządu, ze znaczącym ryzykiem poniesienia bardzo wysokich kosztów badania bez gwarancji uzyskania rzetelnego i obiektywnego raportu. Zarząd rekomenduje więc wybór innego renomowanego biegłego, niezwiązanego z żadnym z największych akcjonariuszy, jako rewidenta do spraw szczególnych.

III. Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §2 (przedmiot i zakres badania)

W odniesieniu do § 2 uchwały PZU Zarząd przedstawia następujące uwagi:

1. W § 2 pkt. 1 uchwały, wbrew tytułowi paragrafu, nie jest wskazany przedmiot badania ani jego zakres, ale wskazanie, iż rewident ma "zidentyfikować i pogrupować" transakcje Spółki. Zgodnie z interpretacją literalną, zdaje się to być jedynie czynnością techniczną, wstępną względem przeprowadzenia badania - a nie określonym zagadnieniem związanym z prowadzeniem spraw Spółki. Jako taka, czynność techniczna nie powinna być ujmowana w opiniowanej uchwale. Istnieje przy tym obawa, że ujęcie tej czynności jako osobny punkt zakresu badania będzie interpretowane nadmiernie szeroko jako podstawa do badania danych archiwalnych Spółki poza zakresem (czasowym i przedmiotowym) wyznaczonym granicami zagadnień określonych w poszczególnych punktach uchwały pod pretekstem ich identyfikowania i grupowania. W związku z powyższym, punkt 1 §2 winien zostać usunięty.

2. W § 2 pkt. 2 uchwały PZU brak jest określenia, że porównanie i analiza transakcji i marż powinno uwzględniać obowiązujące Spółkę kryteria porównywalności transakcji, co wiedzie do dowolności w przedstawianiu ocen rewidenta. Zarząd Spółki wskazuje zwłaszcza na przeszłą praktykę, gdy podmiot wnioskowany jako biegły przez Wnioskodawców wydawał opinie krytykowane jako dowolne. W związku z powyższym, Zarząd Spółki uważa, że brzmienie §2 pkt 2 Uchwały przedstawione we wniosku nie daje rękojmi rzetelności i obiektywności badania. W opinii Zarządu konieczne jest odpowiednie uzupełnienie tego punktu, tak aby badanie odbywało się w zgodzie z obiektywnymi kryteriami - i proponuje w tym względzie wskazać na kryteria porównywalności transakcji określone obowiązującymi przepisami prawa.

3. W § 2 pkt. 3 nieprawidłowo zapisano granice czasowe przedmiotu badania, o którym mowa w tym punkcie. Wydaje się, że odniesienie do lat 2005 - 2009 winno dotyczyć dat przeprowadzenia transakcji, a nie - odnosić się do rentowności operacyjnej i sytuacji ekonomicznej. W brzmieniu opiniowanym rewidentowi stawia się zadanie przeprowadzenia analizy transakcji, które mogły by mieć jakikolwiek (choćby najsłabszy) związek z rentownością operacyjną i sytuacją ekonomiczną w powyższych latach, co faktycznie sprowadza się do konieczności zbadania wszystkich transakcji z grupą Goodyear, choćby zawartych znacznie wcześniej. W efekcie brak jest rzetelnego wskazania, wymaganego przez art. 84 ust. 4 pkt. 2 Ustawy o ofercie, zakresu badania. Zarząd podnosi więc, iż niezbędna byłaby korekta brzmienia §2 pkt 3 w ten sposób, aby badany był wpływ transakcji zrealizowanych w latach 2005 - 2009. Dodatkowo, zdaniem Zarządu, w celu umożliwienia sporządzenia obiektywnego i rzetelnego badania konieczne jest wskazania w miejsce słowa "rentowność" bardziej precyzyjnego słowa "zysk", który ma swoje uzasadnienie w obowiązujących Spółkę przepisach prawa, w tym przepisach rachunkowości.

4. Zarząd stoi na stanowisku, iż § 2 pkt. 5 uchwały powinien zostać usunięty w całości. Przede wszystkim, ogólnie wskazana w projekcie uchwały weryfikacja istniejącej dokumentacji podatkowej, bez określenia zagadnienia z zakresu spraw Spółki, które ma być badane na gruncie tej dokumentacji nie stanowi wskazanego w ustawie określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki. Zgodnie z art. 9a Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ("Ustawa CIT"), dokumentacja taka jest przedstawiana na żądanie uprawnionego organu podatkowego w terminie 7 dni od wezwania. Przed upływem takiego terminu Spółka na bieżąco gromadzi wymagane dane wyjaśniające zasadność zobowiązania podatkowego Spółki i przedstawienie właściwemu organowi podatkowemu takiej dokumentacji następuje w odpowiedniej formie właśnie po stosownym wezwaniu. W okresie wskazanym przez PZU, uprawniony organ podatkowy nie wzywał Spółki do sporządzenia i przedstawienia mu takiej dokumentacji. Zarząd pragnie podkreślić, że wszelkie dokumenty, które byłby podstawą sporządzenia takiej dokumentacji objęte są zakresem § 3 uchwały PZU określającego rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi a nadto Spółka chętnie udzieli rewidentowi wszelkich wyjaśnień odnoszących się do związanych z tym określonych zagadnień w rozumieniu ustawy.

5. Zarząd stoi na stanowisku iż § 2 pkt. 6 uchwały PZU powinien zostać usunięty w całości, gdyż dotyczy on zysku osiąganego przez Goodyear S.A. a nie Spółkę. Tak więc punkt ten nie dotyczy określonego zagadnienia dotyczącego prowadzenia spraw Spółki lecz innego podmiotu, a tym samym nie spełnia podstawowego kryterium z art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie. Poza niezgodnością z prawem, punkt ten jest praktycznie niemożliwy do zrealizowania, gdyż Spółka nie jest w stanie określić jakie zyski ze współpracy handlowej ze Spółką czerpie Goodyear S.A. na podstawie danych jej dostępnych (nie wie choćby jakie Goodyear S.A. ponosi koszty swej działalności, co jest niezbędne dla obliczenia kwoty zysku i rentowności działalności Goodyear S.A.

6. W § 2 pkt. 7 uchwały PZU brak jest wskazania, że porównanie tam wskazane powinno być przeprowadzone na gruncie obowiązujących warunków porównywalności transakcji, co jest warunkiem koniecznym sporządzenia obiektywnego i rzetelnego raportu przez rewidenta czego wymaga art. 85 ust. 4 Ustawy o ofercie (patrz wywód powyżej odnośnie §2 ust. 1 opiniowanego projektu uchwały). Dodatkowo brak jest wymaganego prawem kryterium określoności zagadnienia i zakresu badania. Brakuje bowiem ram czasowych takiego badania, co powodowałoby, iż rewident musiałby zbadać 75% transakcji Spółki przez cały okres jej funkcjonowania. Co najmniej więc należy zawrzeć w Uchwale ograniczenie czasowe do transakcji pomiędzy rokiem 2005 a 2009. Zarząd zwraca także uwagę, że z punktu tego należy usunąć fragment mówiący o analizie wpływu wyników Spółki na interes akcjonariuszy mniejszościowych. Nie jest to bowiem zagadnienie związane z prowadzeniem spraw Spółki, lecz innych podmiotów i brak jest możliwości przeprowadzenia takiego badania na podstawie danych znajdujących się w Spółce. Nadto, wszelka analiza przeprowadzana przez rewidenta opłacanego przez Spółkę winna dotyczyć jedynie interesu i spraw Spółki.

8. Zarząd stoi na stanowisku iż § 2 pkt. 8 uchwały PZU powinien zostać usunięty w całości, gdyż nie spełnia on wymogu określonego w art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie, tj. nie dotyczy określonego zagadnienia związanego z prowadzaniem spraw Spółki. Stopień ogólności wskazanego zagadnienia jest na tyle pojemny, że dotyczy w praktyce wszystkich aspektów działalności Spółki. Co do zasady bowiem, całość działalności zarówno Zarządu jak i Spółki winna być nakierowana na optymalizacje kosztów i zwiększenie jej rentowności czyli generowanie zysku. Innymi słowy, §2 pkt 8 opiniowanego projektu uchwały zmierza do powierzenia rewidentowi zbadania prawidłowości prowadzenia przez Zarząd wszelkich spraw Spółki tworząc w ten sposób instytucje rewident do spraw "ogólnych", przejmującego w istocie kompetencje rady nadzorczej.

9. Zdaniem Zarządu, z § 2 pkt. 9 uchwały PZU należy usunąć fragment mówiący o analizie wpływu planowanych w Spółce inwestycji na interes akcjonariuszy mniejszościowych. Nie jest to bowiem zagadnienie związane z prowadzeniem spraw Spółki, lecz innych podmiotów i brak jest możliwości przeprowadzenia takiego badania na podstawie danych znajdujących się w Spółce. Nadto, wszelka analiza przeprowadzana przez rewidenta opłacanego przez Spółkę winna dotyczyć jedynie interesu i spraw Spółki

IV. Wady proponowanej Uchwały w zakresie jej §3 (Rodzaje dokumentów, które Spółka powinna udostępnić rewidentowi)

W odniesieniu do § 3 uchwały PZU Zarząd przedstawia następujące uwagi:

1. § 3 pkt. 1 uchwały PZU jest w opinii Zarządu niezgodny z art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z tym przepisem, Zarząd ma obowiązek udostępnić rewidentowi do spraw szczególnych istniejące i znajdujące się w posiadaniu Spółki dokumenty określone w uchwale, nie ma jednak obowiązku przygotowywania jakichkolwiek nowych dokumentów na potrzeby badania. Brak jest jakichkolwiek podstaw prawnych do nałożenia na Zarząd Spółki dodatkowego, pozaustawowego, obowiązku tworzenia dokumentów i świadczenia pracy na rzecz audytora. Zadaniem audytora jest bowiem badanie zastanego stanu spraw a nie zlecanie Zarządowi dodatkowych prac, poza przedstawieniem istniejących dokumentów określonych w uchwale lub udzieleniu stosownych wyjaśnień. Nadto, należy wyraźnie przesądzić, że §3 dotyczy (zgodnie z Ustawą o ofercie) dokumentów, a nie przekazywania informacji nie będących dokumentami. Inne informacje, nie utrwalone na nośniku kwalifikowanym jako dokument zgodnie z obowiązującymi przepisami, są przekazywane rewidentowi w formie wyjaśnień Zarządu (wyjaśnienia zaś nie podlegają specyfikacji w uchwale, zgodnie z art. 84 ust. 4 pkt 1 Ustawy o ofercie).

2. Zdaniem Zarządu z § 3 pkt. 1.2 uchwały PZU należy usunąć odniesienie do korespondencji handlowej. W opinii Zarządu to określenie jest zbyt pojemne i rodzi zarzuty naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony prywatności korespondencji pracowników oraz członków organów Spółki poprzez przedstawienie jej rewidentowi. W opinii Zarządu z powyższych względów niezbędne jest bardziej szczegółowe określenie kategorii korespondencji i proponuje sprecyzowanie jej jako zamówienia bądź potwierdzenia zamówień handlowych. Z § 3 punkt 1.2 uchwały PZU należy usunąć także fragment zobowiązujący Zarząd do przedstawienia rewidentowi wszelkich innych dokumentów, które w jego opinii są konieczne do prawidłowego wykonania powierzonego mu zdania. Zapis taki jest sprzeczny z art. 84 ust. 4 pkt 3 Ustawy o ofercie, który wymaga, aby rodzaje dokumentów zostały precyzyjnie określone przez Walne Zgromadzenie w uchwale. Zaproponowane brzmienie uchwały PZU stanowi obejście tego przepisu, bezprawnie przekazujące tę kompetencję w ręce rewidenta.

3. Z § 3 pkt. 1.10 uchwały PZU zdaniem Zarządu należy usunąć odniesienie do korespondencji. W opinii Zarządu to określenie jest zbyt pojemne i rodzi zarzuty naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony prywatności korespondencji pracowników oraz członków organów Spółki poprzez przedstawienie jej rewidentowi. Zmiany i wyrównywanie marż wymaga porozumienia między stronami stosownych umów, zatem odniesienie się w tym punkcie do "porozumień" (którego Spółka nie kwestionuje) powinno być wystarczające.

4. Zarząd jest zdania, że szerokie odesłanie w § 3 pkt. 1.8 Uchwały PZU do innych dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Spółki i które w opinii rewidenta byłyby konieczne do prawidłowego wykonania powierzonego mu zadania, jest sprzeczne z Art. 84 ust. 4 pkt. 3 Ustawy o ofercie, z tych samych powodów które wskazano w punkcie 2 powyżej odnośnie § 3 pkt. 1.2 Uchwały PZU. Przywołany przepis Ustawy o ofercie wymaga precyzyjnego określenia rodzajów dokumentów przez Walne Zgromadzenie w uchwale, a zaproponowane brzmienie uchwały PZU stanowi obejście tego przepisu, bezprawnie przekazując tę kompetencję w ręce rewidenta.

5. W odniesieniu do brzmienia § 3 pkt. 1.10 Uchwały PZU, zdaniem Zarządu wskazanie w tym punkcie "korespondencji" jest niezgodne z prawem i powinno zostać usunięte. Pojęcie "korespondencji" jest zbyt szerokie i uwzględnienie go w uchwale może spowodować zarzut naruszenia konstytucyjnego prawa do ochrony tajemnicy korespondencji pracowników i członków organów Spółki poprzez przedstawienie jej rewidentowi. Brak jest bowiem interesu prawnego uzasadniającego naruszenie tajemnicy korespondencji. Wynika to między innymi z faktu, że jedynym sposobem ustalenia marży, w transakcjach wewnątrzgrupowych i pozagrupowych, jest odpowiednie uregulowanie tych kwestii w dokumentacji transakcyjnej, to jest objętej pierwszą kategorią zawartą w § 3 pkt. 1.10 ("porozumienia"), co czyni badanie"korespondencji" całkowicie zbytecznym.

6. W opinii Zarządu, wskazanie w § 3 pkt. 1.13 Uchwały PZU dokumentów dotyczących zatrudnienia członków zarządu poza Spółką, powinno zostać usunięte jako sprzeczne z Art. 84 ust. 1 Ustawy o ofercie. Przepis ten wymaga, aby przedmiot badania rewidenta dotyczył określonego zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw Spółki, a badanie dokumentów dotyczących zatrudnienia członków Zarządu w innych spółkach z definicji prowadzenia spraw Spółki nie dotyczy. Co więcej, dokumenty określone w uchwale o powołaniu rewidenta powinny być podstawą badania zagadnienia określonego w części tej samej uchwały określającej przedmiot i zakres badania Uchwała PZU nie przewiduje jednak aby zatrudnienie członków Zarządu w innych Spółkach było objęte jej § 2, brak jest więc jakiegokolwiek związku pomiędzy wskazanym przedmiotem badania a dokumentacją dotycząca zatrudnienia członków zarządu w innych Spółkach.

7. Zarząd jest zdania, że określenie "szczegółowe" w odniesieniu do planów inwestycyjnych, powinno zostać usunięte z § 3 pkt. 1.11 Uchwały PZU. Zgodnie bowiem z art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie, organy Spółki mają obowiązek ujawnić rewidentowi jedynie istniejące dokumenty i nie mają obowiązku przygotowywania nowych dokumentów dla rewidenta. Tym samy kwestia czy plany inwestycyjne są "szczegółowe" czy też nie, nie ma znaczenia z perspektywy zakresu badania rewidenta, gdyż może on badać jedynie istniejące plany w ich obecnej formie, niezależnie od stopnia ich szczegółowości.

8. Zarząd jest zdania, że § 3 pkt. 1.14 uchwały PZU jest niezgodny z art. 84 ust 1 Ustawy o ofercie, jako, że nie dotyczy spraw Spółki. Poza tym Spółka nie ma wiedzy ani narzędzi prawnych aby ustalić aktualny stan grupy Goodyear, zważywszy w szczególności, iż Wnioskodawcy odnoszą się do szerokiej definicji grupy zawartej w art. 11 Ustawy CIT, na gruncie której o przynależności do grupy decydować mogą m.in. kryteria faktycznego wpływu na działalność podmiotu.

4.9. Zarząd jest zdania, że § 3 ust. 2 uchwały PZU jest niezgodny z art. 86 ust. 1 Ustawy o ofercie. Zgodnie z tym przepisem rewident może żądać udostępnienia mu dokumentów określonych w uchwale jedynie od Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, a nie od jej wszystkich pracowników. Rewident nie ma też prawa żądania "wszelkich" wyjaśnień, a jedynie wyjaśnień niezbędnych do przeprowadzenia badania. Pod żadnym pozorem Zarząd nie jest uprawniony też udostępniać dokumentów Spółki lub udzielać wyjaśnień osobom "przybranym" przez rewidenta, gdyż byłoby to niezgodne z prawem i stwarzało ryzyko ujawnienia tajemnic handlowych Spółki i jej kontrahentów osobom do tego niepowołanym. Zgodnie z art. 84 ust. 1 oraz 86 ust. 1 Ustawy o ofercie jedyną osobą uprawnioną do prowadzana badania jest wyznaczony przez Walne Zgromadzenia lub przez sąd rewident, który nie może przekazać tego uprawnienia dowolnie wskazanej przez niego "przybranej" osobie. Zważywszy, że Wnioskodawcy wskazali jako rewidenta podmiot będący osobą prawną, nie zachodzi ryzyko ograniczenia faktycznych możliwości wykonywania przezeń badania. Jak każda osoba prawna, rewident działać może bowiem przez swe organy, jak również i pracowników, których działania podjęte w ramach wykonywania stosunku pracy przypisuje się bezpośrednio pracodawcy.

V. Podsumowanie

Wobec powyższych wątpliwości i braków prawnych uchwały PZU, Zarząd wyraża negatywną opinię co do zgodności z prawem i interesem Spółki wniosku PZU zmierzającego do podjęcia uchwały o opiniowanej treści.

Zarząd nie neguje idei powołania rewidenta do spraw szczególnych w celu zbadania zgodności z prawem współpracy pomiędzy Grupą Goodyear a Spółką w latach 2005 - 2009, jeśli rzeczywiście ma to służyć zakończeniu sporu i wyjaśnieniu wątpliwości jakie pojawiły się w ciągu ostatnich miesięcy pomiędzy największymi akcjonariuszami Spółki. W opinii Zarządu, w przypadku zmiany osoby rewidenta proponowanej przez Wnioskodawców oraz wprowadzeniu zmian w treści uchwały wskazanych w opinii, ustaną przeciwwskazania natury prawnej do podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, a jedyne kryteria, które akcjonariusze winni brać pod rozwagę to indywidualna ocena celowości powołania rewidenta w świetle kosztów badania, które Spółka obowiązana będzie ponieść oraz faktu, że kwestie, które miałby zbadać rewident zostały już jednomyślnie i pozytywnie zweryfikowane przez komitet rady nadzorczej do spraw transakcji z podmiotami powiązanymi, w skład którego wchodziło po jednym przedstawicielu akcjonariuszy mniejszościowych i większościowych.
Jacek Pryczek - Prezes Zarządu/Dyrektor Generalny

Dowiedz się więcej na temat: PZU SA | Akcji | R. | Europa | Życie | mazurek | PZU Życie SA | powołanie | Raport bieżący

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »