Reklama

MEDICALG (MDG): Ostateczna ugoda i umowa w sprawie przejęcia klientów AMI/Spectocor - raport 42

Raport bieżący nr 42/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywę Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE. L 2014 Nr 173, str. 1), Zarząd Medicalgorithmics S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka” lub "MDG”) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 grudnia 2016 r. została zawarta Ugoda i Zwolnienie ze Zobowiązań (ang. Settlement Agreement and Release) ("Ugoda”) pomiędzy Spółką, Medicalgorithmics US Holding Corporation (“MDG HoldCo”), Medi-Lynx Monitoring, Inc. (“ML Inc.”), Medi-Lynx Cardiac Monitoring, LLC (“ML LLC”), Andrew J. Bogdanem (w odniesieniu do części postanowień) i Markiem Dziubińskim (w odniesieniu do części postanowień), po jednej stronie (zwanymi dalej łącznie “Stronami MDG/ML”) oraz AMI Monitoring, Inc. (“AMI”), Spectocor, LLC (“Spectocor”) i Josephem H. Bogdanem, po drugiej stronie (zwanymi dalej łącznie “Stronami AMI”) (Strony MDG/ML oraz Strony AMI zwane są dalej indywidualnie "Stroną”, a łącznie "Stronami”), w ramach negocjacji, o których rozpoczęciu Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 36/2016 z dnia 30 sierpnia 2016 r. ("Informacja Poufna”).

Reklama

Zgodnie z Ugodą:

1. Wszystkie Strony, w imieniu własnym i podmiotów z nimi związanych, wzajemnie zrzekają się wobec siebie i podmiotów z nimi związanych oraz zwalniają się od i z wszelkich roszczeń, żądań, sporów, postępowań, praw, czynności sądowych i podstaw tych czynności, nakazów, zobowiązań, długów, odpowiedzialności, arbitrażu lub powództw jakiegokolwiek rodzaju, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, podejmowanych indywidualnie, przez przedstawicieli lub w jakimkolwiek innym charakterze, na mocy prawa lub zasad słuszności, które kiedykolwiek miały lub mogą mieć, albo które zostały zgłoszone lub mogły zostać zgłoszone lub podniesione na podstawie lub w związku z:

a) Umową Aliansu Strategicznego zawartą pomiędzy Spółką a AMI, o której Spółka informowała w ramach Raportu Bieżącego nr 8/2014 z dnia 11 marca 2014 r.;

b) Umową i Planem Podziału obowiązującą od dnia 31 grudnia 2013 r. pomiędzy Stronami AMI i podmiotami z nimi powiązanymi, po jednej stronie, oraz Andrew Bogdanem, ML Inc. i podmiotami z nimi powiązanymi, po drugiej stronie ("Umowa Podziału”). Z chwilą zawarcia Ugody, Umowa Podziału została rozwiązana i nie wywołuje żadnych skutków prawnych;

c) zmienionym ostatecznym nakazem i wyrokiem (ang. Revised Final Judgment and Order) ("Ostateczny Wyrok Delaware”) wydanym przez Sąd Stanu Delaware w USA (ang. Court of Chancery of the State of Delaware) ("Sąd w Delaware”) w dniu 10 października 2016 r., przyznającym MDG od AMI i Spectocor odszkodowanie w wysokości 253.482,08 USD, zwrot kosztów sądowych w wysokości 6.313.119,62 USD oraz odsetki za okres poprzedzający wydanie wyroku w wysokości 21.594,59 USD, albo łączne odszkodowanie w wysokości USD 6.588.196,29 USD, w ramach postępowania sądowego toczącego się przed Sądem w Delaware, o którym Spółka informowała w publikowanych wcześniej raportach bieżących, w szczególności w Raporcie Bieżącym nr 35/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r. oraz Raporcie Bieżącym nr 38/2016 z dnia 6 października 2016 r.;

d) apelacją ("Apelacja”) wniesioną przez AMI i Spectocor w dniu 9 listopada 2016 r. do Sądu Najwyższego w Stanie Delaware w USA (ang. Supreme Court of the State of Delaware), m.in. od Ostatecznego Wyroku Delaware, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 39/2016 z dnia 10 listopada 2016 r;

e) postępowaniem sądowym toczącym się przed Sądem Rejonowym w Collin County w Teksasie w USA (ang. District Court of Collin County in Texas) ("Postępowanie w Teksasie”), o którym Spółka informowała w publikowanych wcześniej raportach bieżących, a w ramach którego w dniu 13 września 2016 r. Strony zawarły ugodę, o której Spółka informowała w Raporcie Bieżącym nr 37/2016 z dnia 14 września 2016 r.;

f) oraz wszelkimi okolicznościami, które nastąpiły przed dniem zawarcia Ugody;

2. Spółka zrzekła się wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Stron AMI za miesiące styczeń i luty 2017 r. w wysokości 1.140.000,00 USD;

3. Każda ze Stron AMI podejmie wszelkie czynności niezbędne do skutecznego cofnięcia Apelacji oraz wszystkie Strony podejmą wszelkie czynności niezbędne do umorzenia Postępowania w Teksasie;

4. Strony AMI zobowiązały się współpracować w dobrej wierze ze Stronami MDG/ML w zakresie przejęcia Klientów AMI (zgodnie z definicją w pkt 7. poniżej) przez Strony MDG/ML w możliwie najkrótszym terminie. Każda ze Stron AMI zobowiązała się również do (i) przeniesienia wszystkich informacji dotyczących Klientów AMI ("Informacje o Klientach AMI”), obejmujących dane kontaktowe klientów, informacje z baz danych (w tym dane elektroniczne), umowy z klientami i dane o kontach klientów (z wyjątkiem dokumentacji medycznej podlegającej HIPAA), oraz (ii) przeniesienia i dostarczenia wszelkich powyższych informacji dotyczących Klientów AMI do ML LLC niezwłocznie po zawarciu Ugody;

5. Niezależnie od postanowień wskazanych w punkcie 4 powyżej, Strony AMI mogą pozyskiwać nowych klientów do dnia 15 stycznia 2017 r. (ten termin może zostać przedłużony przez MDG wedle własnego uznania), a MDG jest zobowiązane świadczyć usługi w związku z badaniami prowadzonymi dla Klientów AMI do dnia ich zakończenia;

6. Każda ze Stron AMI, w imieniu własnym i podmiotów z nimi związanych ("Strona Zwalniająca AMI”), zwolniła każdą i wszystkie osoby fizyczne obecnie i dawniej zatrudnione przez którąkolwiek ze Stron AMI ("Pracownik AMI”) z wszelkich zobowiązań ograniczających, powstałych na mocy lub w związku z zatrudnieniem takiego Pracownika AMI, bez względu na formę zatrudnienia, w zakresie w jakim dotyczą one potencjalnego zatrudnienia przez Strony MDG/ML. Ponadto, każda ze Stron AMI jest zobowiązana do niezwłocznego zawarcia indywidualnej umowy zwolnienia ze zobowiązania ograniczającego z każdym Pracownikiem AMI, który przyjmie stanowisko u którejkolwiek ze Stron MDG/ML;

7. Każda ze Stron AMI, przez okres 18 miesięcy od dnia zawarcia Ugody, zaniecha, a także zapewni, że odpowiednie podmioty z nią powiązane zaniechają, bezpośredniego lub pośredniego (i) zabiegania, prób zabiegania, odciągania lub prób odciągania od którejkolwiek ze Stron MDG/ML jakiegokolwiek podmiotu, który jest lub był, w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie Ugody, klientem AMI lub podmiotów z nim powiązanych ("Klient AMI”), oraz (ii) umyślnego i celowego ingerowania w oraz destabilizacji lub prób destabilizacji jakiegokolwiek stosunku istniejącego pomiędzy Stroną MDG/ML a Klientem AMI ("Nakaz Zaniechania”);

8. Najpóźniej w dniu 1 sierpnia 2017 r., ML LLC dostarczy listę Klientów AMI, którzy nie zostali przeniesieni do ML LLC ("Nieprzeniesieni Klienci”). Od tego dnia, Nakaz Zaniechania nie będzie stosowany do Nieprzeniesionych Klientów;

9. Każda ze Stron, przez okres 3 lat od dnia zawarcia Ugody, zaniecha składania oświadczeń naruszających dobre imię którejkolwiek z pozostałych Stron lub związanych z nimi podmiotów ("Beneficjenci”), które można by zasadnie uznać za szkodliwe dla interesów Beneficjentów, z tym zastrzeżeniem, że oświadczenia Strony MDG/ML lub jej przedstawicieli skierowane do Klienta AMI, porównujące poziom usług świadczonych przez którąkolwiek ze Stron AMI do poziomu usług świadczonych przez Stronę MDG/ML nie będą uznawane za naruszające dobre imię Stron AMI;

10. Strony AMI przekażą Stronom MDG/ML całe posiadane przez siebie lub przez inne podmioty w ich imieniu wyposażenie PocketECG II, PocketECG III i pętlowe rejestratory arytmii AF za łączną kwotę 150.000,00 USD.

Ponadto, na mocy postanowień Ugody, obok wyżej wskazanych zwolnień wobec Stron AMI, Strony MDG/ML są zobowiązane do dokonania wpłat środków pieniężnych. Całkowita kwota zobowiązań pieniężnych należnych od MDG i ML LLC wynosi 9.102.785,00 USD, która uwzględnia m.in kwotę 1.140.000,00 USD tytułem zrzeczenia się wynagrodzenia za usługi świadczone na rzecz Stron AMI w miesiącach styczeń-luty 2017 r., wskazaną w punkcie 2 powyżej oraz kwotę 150.000,00 USD tytułem ceny za wyposażenie PocketECG II, PocketECG III i pętlowe rejestratory arytmii AF, o której mowa w punkcie 10 powyżej.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-12-28Marek DziubińskiPrezes ZarząduMarek Dziubiński

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »