Reklama

ATREM (ATR): Otrzymanie informacji o przyjęciu przez MOLEWSKI S.A. oferty Emitenta na realizację prac w ramach inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi” - raport 43

Raport bieżący nr 43/2016

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 26 października 2016 r. otrzymał oświadczenie MOLEWSKI S.A. z siedzibą w Chodecz (Zamawiający) datowane na 20 października 2016 r. o przyjęciu oferty Emitenta (Wykonawca) na wykonanie instalacji niskoprądowych i systemów bezpieczeństwa w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”.

Jest to drugie oświadczenie o przyjęciu oferty otrzymane przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi” w ciągu ostatnich 12 miesięcy od MOLEWSKI S.A. z siedzibą w Chodecz i jednocześnie dotyczące oferty o najwyższej wartości wynoszącej 3.550.000,00 zł netto (słownie: trzy miliony pięćset pięćdziesiąt tysięcy 00/100).

Reklama

Pierwsze oświadczenie o przyjęciu oferty otrzymała spółka zależna od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. w dniu 20 czerwca 2016 roku na wykonanie instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z projektem w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”. Wartość przyjętej przez MOLEWSKI S.A. oferty Contrast sp. z o. o. wynosi 2.545.000,00 zł netto.

W związku z powyższym spółki Grupy Kapitałowej ATREM realizować będą w ramach ww. inwestycji roboty o łącznej wartości 6.095.000,00 zł netto (słownie: sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100).

Aktualnie przygotowywane są umowy, które będą precyzować warunki realizacji prac przez spółki Grupy Kapitałowej ATREM w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”.

Warunki realizacji przez Emitenta robót w ramach inwestycji pn. "Zaprojektowanie i wybudowanie stadionu żużlowego przy ul. 6 Sierpnia 71 w Łodzi”:

Termin zakończenia robót: 21.01.2018 r.

Okres gwarancji:

W zakresie robót budowlano- montażowych: 84 miesięcy od dnia zakończenia całości inwestycji.

W zakresie dostarczonych urządzeń: 24 miesiące od dnia zakończenia całości inwestycji.

W zakresie oprogramowania oraz sprzętu komputerowego: 24 miesiące od dnia zakończenia całości inwestycji.

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości: 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto.

W protokole z negocjacji stanowiącym załącznik do oświadczenia o przyjęciu oferty Emitenta, Strony ustaliły, iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy uprawnia Zamawiającego do żądania od Wykonawcy następujących kar umownych:

a. Kara za niedotrzymanie terminu na dostarczenie, uszczegółowienie lub uaktualnienie harmonogramu robót w wysokości: 877,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

b. Kara umowna za niedotrzymanie terminu rozpoczęcia lub terminu zakończenia Przedmiotu Umowy w wysokości 4.383,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

c. Kara umowna za niedotrzymanie terminów pośrednich w wysokości: 2.191,50 zł za każdy dzień opóźnienia;

d. Kara umowna za niedostarczenie podpisanych umów zawartych z dalszymi podwykonawcami w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

e. Kara umowna za nieuwzględnienie zastrzeżeń zgłoszonych do projektu umowy z dalszym podwykonawcą w wysokości 439,00 zł za każdy stwierdzony przypadek;

f. Kara umowna za niedostarczenie oświadczeń dalszych podwykonawców o uregulowaniu na ich rzecz płatności przez Wykonawcę w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

g. Kara umowna za niedostarczenie oświadczenia o uregulowaniu na rzecz Wykonawcy płatności przez Zamawiającego w wysokości: 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

h. Kara umowna za niedotrzymanie terminu usunięcia wad/usterek określonych w protokole warunkowego potwierdzenia stanu zaawansowania albo protokole warunkowego odbioru albo zgłoszeniu naprawy gwarancyjnej w wysokości: 1.096,00 zł za każdy dzień opóźnienia;

i. Kara umowna za odstąpienie przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy oraz za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto;

j. Kara umowna w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu raportu z przeprowadzonych prac;

k. Kara umowna w wysokości 2.192,00 zł za każdy dzień przerwy w wykonaniu robót, nie wynikającej z ustalonego harmonogramu;

l. Kara umowa w wysokości 2.192,00 zł za każdy dzień opóźnienia w przedłożeniu dowodu przedłużenia ważności zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w sytuacji zmiany terminów realizacji/ okresu gwarancji;

m. Kara umowna w wysokości 439,00 zł za każdy dzień opóźnienia w terminowej zapłacie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy.

Protokół z negocjacji stanowiący załącznik do oświadczenia o przyjęciu oferty Emitenta nie wskazuje limitu kar umownych.

Zamawiający zastrzegł sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-10-26Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »