Reklama

ATREM (ATR): Otrzymanie informacji o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. na realizację zamówienia pn. „Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego” - raport 31

Raport bieżący nr 31/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 13 września 2018 r. powziął informację o zawarciu przez Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: Atrem S.A. (Lider Konsorcjum), BUDLED spółka z o.o. z siedzibą w Wysogotowie (Partner Konsorcjum), Metrotech sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Partner Konsorcjum) umowy ze spółką AMW SINEVIA sp. z o. o. z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (Zamawiający) podpisywanej w trybie obiegowym, datowanej na 13 września 2018 r. na realizację umowy pn. "Wykonanie robót branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej i teletechnicznej w ramach przebudowy budynku szkolnego nr 22 w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu przy ul. Wojska Polskiego”.

Reklama

O wyborze oferty Konsorcjum, Emitent informował raportem bieżącym nr 19/2018.

Wartość wynagrodzenia Konsorcjum wynosi 13.315.200,00 zł netto (słownie: trzynaście milionów trzysta piętnaście tysięcy dwieście złotych 00/100), z czego wartość wynagrodzenia przypadająca na zakres prac przypisanych spółce Atrem S.A. wynosi 6.129.599,61 zł netto. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter kosztorysowy

Konsorcjum zobowiązane jest do wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 26 czerwca 2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi na wykonane prace wynosi 36 miesięcy.

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego kary umowne w następujących przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie Przedmiotu Umowy, w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia;

2) za nieterminowe usunięcie wad stwierdzonych przy odbiorze lub ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji w wysokości 0,01% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad;

3) za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego – w wysokości 10% ogólnej wartości przedmiotu umowy brutto;

4) za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcy – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

5) za nieprzedłożenie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany lub opóźnienie w przedłożeniu ww. dokumentów - w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcy - bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

6) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia – w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto należnego podwykonawcy – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

7) za brak zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy - w wysokości 10% wynagrodzenia netto należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

8) za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy – w wysokości odsetek ustawowych należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za okres zwłoki w zapłacie przysługującego im wynagrodzenia – bez względu na przyczyny jakie je spowodowały;

9) za niedopełnienie wymogu zatrudniania pracownika świadczącego roboty budowlane na podstawie umowy o pracę - w wysokości 2.000,00 zł za każdy przypadek niewykonania tego obowiązku;

10) w przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że roboty budowlane wykonuje podwykonawca w stosunku do którego Wykonawca nie dopełnił obowiązku związanego z zasadami podzlecania prac objętych zamówieniem – w wysokości 20.000,00 zł.

Suma kar nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia netto (limit kar).

Gdy wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje rzeczywiście poniesionej szkody, Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego na ogólnych zasadach Kodeksu cywilnego.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-13Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »