Reklama

ATREM (ATR): Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. umowy z Tauron Dystrybucja S.A. na realizację zamówienia pn. „Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: "Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej" w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średn - raport 24

Raport bieżący nr 24/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2018, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 24 lipca 2018 r. powziął informację o zawarciu w trybie obiegowym przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o.o. (Wykonawca) umowy z Tauron Dystrybucja S.A. (Zamawiający) datowanej na 23 lipca 2018 r. na realizację zamówienia pn. "Przebudowa i modernizacja stacji 110/6 kV SIEMIANOWICE” w ramach umowy o dofinansowanie nr POIS.01.04.01-00-0022/17-00 projektu: "Budowa i wymiana rozdzielni SN w GPZ na obszarze aglomeracji śląskiej w celu realizacji koncepcji sieci inteligentnej" w ramach działania 1.4 Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki. Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Reklama

O wyborze oferty spółki zależnej od Emitenta: Contrast Sp. z o. o. na realizację wskazanego powyżej zadania, Emitent informował raportem bieżącym nr 18/2018.

Wartość wynagrodzenia spółki Contrast Sp. z o. o. wynosi 9.270.000,00 zł netto (słownie: dziewięć milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100), tj. 11.402.100,00 zł brutto.

Termin realizacji Przedmiotu Umowy został określony do dnia 20 czerwca 2019 r.

Okres gwarancji i rękojmi wynosi 96 miesięcy od daty odbioru końcowego.

Zgodnie z zapisami umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kar umownych w następujących przypadkach:

1) za opóźnienie w wykonaniu w terminie Przedmiotu Umowy, za opóźnienie w usunięciu w terminie wad stwierdzonych przy odbiorze dokumentacji wykonawczej, robót budowlanych lub dokumentacji powykonawczej lub w czasie gwarancji lub rękojmi - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień opóźnienia,

2) za opóźnienie w wykonaniu w terminie etapu określonego w Harmonogramie - w wysokości 0,1% wartości netto opóźnionego etapu za każdy dzień opóźnienia,

3) za naruszenia w zakresie Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. i ogólnych zasad BHP w wysokości od 1.000,00 zł do 5.000,00 zł, w zależności od rodzaju naruszeń, z zastrzeżeniem, iż trzecia uwaga określona mianem krytycznej uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od umowy z przyczyn lezących po stronie Wykonawcy.

4) za udokumentowane poleceniem wykonania pracy opóźnienie w wykonaniu czynności wymagających wyłączenia napięcia, przekraczające 30 minut, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – wysokości 500,00 zł dla każdego miejsca pracy w sieci SN za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia,

5) za niepowiadomienie lub powiadomienie Zamawiającego w terminie krótszym niż 2 dni przed planowanym wyłączeniem o rezygnacji z wyłączenia urządzeń – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień opóźnienia zgłoszenia rezygnacji,

6) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania poufności w wysokości 2% wynagrodzenia umownego netto za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

7) za naruszenie przez Wykonawcę obowiązku zachowania bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w wysokości 2% wynagrodzenia za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

8) za naruszenie określonych w umowie zasad przenoszenia praw i obowiązków z Umowy– w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, za każde jednokrotne naruszenie,

9) w razie naruszenia obowiązku dostarczenia wyłącznie nowych materiałów i urządzeń, niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy, nieużywanych i nie starszych niż 6 miesięcy- w wysokości 5% wynagrodzenia umownego netto za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

10) w przypadku powierzenia czynności objętych Umową podwykonawcy bez zgody Zamawiającego lub za zgodą, lecz niespełniającemu wymagań wynikających z Umowy lub mimo skutecznego wniesienia sprzeciwu przez Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, za każdy taki przypadek,

11) w razie naruszenia zasad odnoszących się do zatrudniania pracowników Zamawiającego oraz zasad korzystania ze środków transportu, narzędzi lub jakiegokolwiek innego mienia należącego do Zamawiającego, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto, za każde jednokrotne naruszenie tego obowiązku,

12) gdy którakolwiek ze Stron odstąpi od Umowy w całości lub części z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub gdy Wykonawca odstąpi od Umowy w całości lub w części bez uzasadnionej przyczyny - w wysokości 30% wynagrodzenia umownego netto.

Żądanie odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej jest dopuszczalne, a tym samym Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, przewidzianych w Kodeksie cywilnym.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy z tytułu Umowy jest ograniczona do wysokości 100% wartości Umowy netto oraz nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, szkód pośrednich, następczych.

Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz obowiązków Wykonawcy z tytułu gwarancji jakości i rękojmi w wysokości 10% całkowitego wynagrodzenia brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-24Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »