Reklama

ATREM (ATR): Otrzymanie informacji o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. z ENEA Operator sp. z o.o. umowy na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych - raport 35

Raport bieżący nr 35/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Atrem S.A. informuje, iż powziął informację o zawarciu przez spółkę zależną od Emitenta: Contrast sp. z o. o. (Wykonawca) z ENEA Operator sp. z o. o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający) umowy z dnia 2 października 2018 r. na realizację zamówienia pn. Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych.

Reklama

O wyborze oferty spółki Contrast sp. z o. o., Emitent informował raportem bieżącym nr 30/2018.

Wartość wynagrodzenia spółki Contrast sp. z o. o. wynosi 10.295.000,00 zł netto (słownie: dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy 00/100 zł), tj. 12.662.850,00 brutto.

Okres realizacji przedmiotu umowy ustalono na 142 tygodnie od dnia zawarcia umowy.

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty:

a. na okres 60 miesięcy na roboty budowlane oraz dostarczone i zamontowane urządzenia;

b. na okres 96 miesięcy na zabezpieczenia antykorozyjne dostarczonych konstrukcji wsporczych linii napowietrznych oraz na przewody fazowe.

WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU następujące kary umowne:

1) w przypadku odstąpienia od UMOWY przez ZAMAWIAJĄCEGO z przyczyn zależnych od WYKONAWCY, kwotę stanowiącą 20% wartości wynagrodzenia umownego netto;

2) za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót kwotę stanowiącą 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto;

3) za nieterminowe usunięcie wad i usterek przez WYKONAWCĘ stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;

4) za nieterminowe usunięcie przez WYKONAWCĘ wad uniemożliwiających korzystanie z INWESTYCJI stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi, kwotę stanowiącą 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady;

5) za dopuszczenie przez WYKONAWCĘ do wykonywania robót przez niezatwierdzonego PODWYKONAWCĘ lub dalszego PODWYKONAWCĘ, kwotę 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100), za każde naruszenie;

6) z tytułu braku zapłaty lub za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego PODWYKONAWCY lub dalszym PODWYKONAWCOM – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego netto;

7) z tytułu nieprzedłożenia obliczeń, raportów z badań i certyfikatów wystawionych zgodnie z prawem Unii Europejskiej potwierdzających spełnienie przez zaoferowane urządzenia wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO w Warunkach Zamówienia – 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy przypadek nieprzedłożenia obliczeń, certyfikatu lub raportu z badań. Z tego tytułu ZAMAWIAJACY ma prawo odstąpić od UMOWY;

8) z tytułu naruszenia przez WYKONAWCĘ zasad przetwarzania danych osobowych określonych w umowie, skutkującego ujawnieniem tych danych osobom nieuprawnionym – w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych).

9) za przekroczenie liczby godzin wyłączeń urządzeń SN spod napięcia skutkujących przerwą zasilania odbiorców, określonych przez Zamawiającego w WZ – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych) za każdą rozpoczętą godzinę przekroczenia jednostkowego lub sumarycznego. Za wyłączenie uważa się wyłączenie, skutkujące pozbawieniem dostawy energii elektrycznej do co najmniej jednego odbiorcy.

10) w przypadku, gdy WYKONAWCA nie wykaże i/lub nie udokumentuje w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO, że zatrudnia w oparciu o umowę o pracę lub, że PODWYKONAWCA lub dalszy podwykonawca zatrudnia w oparciu o umowę o pracę, osoby wykonujące czynności wskazane przez ZAMAWIAJĄCEGO w umowie, ZAMAWIAJCY nałoży na WYKONAWCĘ karę umowną w wysokości 1.000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc złotych 00/100) za każdy taki przypadek.

Suma kar za zwłokę naliczona WYKONAWCY nie przekroczy 35% wartości wynagrodzenia umownego netto.

ZAMAWIAJĄCY ma prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

W zakresie kar umownych opisanych UMOWĄ, odpowiedzialność za zwłokę oznacza odpowiedzialność WYKONAWCY za przekroczenie terminu wskazanego w UMOWIE, chyba że takie opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które WYKONAWCA nie ponosi odpowiedzialności.

WYKONAWCA ustanowił zabezpieczenia należytego wykonania UMOWY w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-10-02Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »