Reklama

FIGENE (FIG): Otrzymanie korekty zawiadomienia o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5%

Raport bieżący nr 4/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 2/2018 Zarząd Spółki GPPI S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 21.02.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od KLN Investments Sp. z o.o., z dnia 21.02.2018 r. o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. Korekta dotyczy uzupełnienia danych zawartych w pkt 1 ww. zawiadomienia o informację o dacie zdarzenia powodującego zmianę udziału tj. dacie rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reklama

Treść zawiadomienia przed korektą:

W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zawiadamiamy, iż KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu osiągnął 5,84% ogólnej liczby głosów w spółce GPPI SA z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000292586, ISIN PLGPPIK00011).

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1.data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce GPPI SA. Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym EBI nr 1/2018, dnia 23 stycznia 2018 r. wpłynęło do spółki GPPI SA postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA z kwoty 4.515.392,80 zł do kwoty 4.715.392,80 zł wynikający z emisji 2.000.000 akcji imiennych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje objęte zostały przez KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która objęła 2.000.000 akcji serii E w cenie 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 200.000,00 zł.

2.liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA spółka KLN Investments Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 119.313 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,49% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o., KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 365.391 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,5% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 484.704 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 969.408 głosów, które stanowiły 1,07% w kapitale i 1,98% w głosach ogółem.

3.liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA spółka KLN Investments Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 2.119.313 akcji GPPI SA, dających 2.238.626 głosów, które stanowią 4,49% w kapitale i 4,40% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o., KLN Investments Sp. z o.o. posiada 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,44% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, KLN Investments Sp. z o.o. posiada 2.484.704 akcji GPPI SA, dających 2.969.408 głosów, które stanowią 5,27% w kapitale i 5,84% w głosach ogółem. KLN Investments Sp. z o.o. bezpośrednio posiada 2.000.000 akcji imiennych serii E spółki GPPI SA, dających 2.000.000 głosów, które stanowią 4,24% w kapitale i 3,93% w głosach ogółem oraz bezpośrednio i pośrednio 484.704 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 969.408 głosów, które stanowią 1,03% w kapitale i 1,91% w głosach ogółem.

4.podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Podmiot zależny - Pactor Sp. z o.o. - przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,5% w głosach ogółem. Po zdarzeniu opisanym w pkt 2, spółka Pactor Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,44% w głosach ogółem.

5.osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Nie występują.

6.liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;

Nie dotyczy.

7.liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy.

8.łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA spółka KLN Investments Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 119.313 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,49% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o., KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 365.391 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,5% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 484.704 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 969.408 głosów, które stanowiły 1,07% w kapitale i 1,98% w głosach ogółem.

Treść zawiadomienia po korekcie:

W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), zawiadamiamy, iż KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu osiągnął 5,84% ogólnej liczby głosów w spółce GPPI SA z siedzibą w Poznaniu (KRS 0000292586, ISIN PLGPPIK00011).

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiamy informacje wymagane zgodnie

z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana wynika z rejestracji w dniu 12 stycznia 2018 r. (data dokonania wpisu w KRS) przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego w spółce GPPI SA, o której zawiadamiający powziął informację na podstawie raportu bieżącego EBI nr 1/2018 z 23 stycznia 2018 r. opublikowanego przez GPPI SA.

Zgodnie z informacjami zawartymi w raporcie bieżącym EBI nr 1/2018, dnia 23 stycznia 2018 r. wpłynęło do spółki GPPI SA postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA z kwoty 4.515.392,80 zł do kwoty 4.715.392,80 zł wynikający z emisji 2.000.000 akcji imiennych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy,

w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje objęte zostały przez KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która objęła 2.000.000 akcji serii E w cenie 0,10 zł za jedną akcję, tj. za łączną kwotę 200.000,00 zł.

2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA spółka KLN Investments Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 119.313 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,49% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o., KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 365.391 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,5% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio,

KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 484.704 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 969.408 głosów, które stanowiły 1,07% w kapitale i 1,98% w głosach ogółem.

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA spółka KLN Investments Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 2.119.313 akcji GPPI SA, dających 2.238.626 głosów, które stanowią 4,49% w kapitale i 4,40% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o., KLN Investments Sp. z o.o. posiada 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,44% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, KLN Investments Sp. z o.o. posiada 2.484.704 akcji GPPI SA, dających 2.969.408 głosów, które stanowią 5,27% w kapitale i 5,84% w głosach ogółem. KLN Investments Sp. z o.o. bezpośrednio posiada 2.000.000 akcji imiennych serii E spółki GPPI SA, dających 2.000.000 głosów, które stanowią 4,24% w kapitale i 3,93% w głosach ogółem oraz bezpośrednio i pośrednio 484.704 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 969.408 głosów, które stanowią 1,03% w kapitale i 1,91% w głosach ogółem.

4. podmioty zależne od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki;

Podmiot zależny – Pactor Sp. z o.o. – przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,5% w głosach ogółem.

Po zdarzeniu opisanym w pkt 2, spółka Pactor Sp. z o.o. posiada bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,44% w głosach ogółem.

5. osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c Ustawy;

Nie występują.

6. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji;

Nie dotyczy.

7. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju

lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów finansowych;

Nie dotyczy.

8. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów;

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA spółka KLN Investments Sp. z o.o. posiadała bezpośrednio 119.313 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,49% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o., KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 365.391 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,5% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio,

KLN Investments Sp. z o.o. posiadała 484.704 akcji imiennych serii A spółki GPPI SA, dających 969.408 głosów, które stanowiły 1,07% w kapitale i 1,98% w głosach ogółem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-21Mieczysław NowakowskiProkurentMieczysław Nowakowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »