Reklama

FIGENE (FIG): Otrzymanie korekty zawiadomienia o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem powyżej progu 5% - raport 5

Raport bieżący nr 5/2018

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

W nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 3/2018 Zarząd Spółki GPPI S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 22.02.2018 r. do siedziby Spółki wpłynęła korekta zawiadomienia, w trybie art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. z późniejszymi zmianami, od Pana Krzysztofa Nowaka, z dnia 22.02.2018 r. o zwiększeniu udziału w liczbie głosów ogółem w Spółce GPPI S.A. powyżej progu 5%. Korekta dotyczy uzupełnienia danych zawartych w pkt 1 ww. zawiadomienia o informację o dacie zdarzenia powodującego zmianę udziału tj. daty rejestracji zmiany wysokości kapitału zakładowego w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Reklama

Treść zawiadomienia przed korektą:

W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa"), zawiadamiam o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce GPPI SA (spółka notowana na NewConnect).

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiam informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1.data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana udziału w głosach nastąpiła w wyniku rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego w spółce GPPI - raport bieżący spółki z dnia 23.01.2018 r. Dnia 23 stycznia 2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.515.392,80 zł do kwoty 4.715.392,80 zł wynikający z emisji 2.000.000 akcji imiennych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje objęte zostały przez KLN Investments Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, która objęła 2.000.000 sztuk akcji serii E, w cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 200.000 zł.

2.liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA posiadałem bezpośrednio 9.100 akcji spółki GPPI SA, dających 10.200 głosów, które stanowiły 0,02% w kapitale i 0,021% w głosach ogółem, w tym: 1.100 akcji imiennych serii A, które stanowiły 0,002% w kapitale i 0,005% w głosach ogółem oraz 8.000 akcji na okaziciela, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments Sp. z o.o., posiadałem 119.313 akcji GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,488% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiadałem 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiadałem 1.428.571 akcji na okaziciela serii D Spółki, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, posiadałem 1.922.375 akcji GPPI SA, dających 2.408.179 głosów, które stanowiły 4,26% w kapitale i 4,93% w głosach ogółem, w tym 485.804 akcji imiennych serii A, dających 971.608 głosów, które stanowiły 1,08% w kapitale i 1,99% w głosach ogółem, 8.000 akcji na okaziciela dających 8.000 głosów, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem, 1.428.571 akcji na okaziciela serii D, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem.

3.liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA, posiadam bezpośrednio 9.100 akcji GPPI SA, dających 10.200 głosów, które stanowią 0,02% w kapitale i 0,02% w głosach ogółem, w tym: 1.100 akcji imiennych serii A, które stanowią 0,002% w kapitale i 0,004% w głosach ogółem oraz 8.000 akcji na okaziciela, które stanowią 0,017% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments Sp. z o.o. posiadam 2.119.313 akcji GPPI SA, dających 2.238.626 głosów, które stanowią 4,494% w kapitale i 4,402% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiadam 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,437% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiadam 1.428.571 akcji Spółki, dających 1.428.571 głosów, które stanowią 3,03% w kapitale i 2,809% w głosach ogółem.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, posiadam 3.922.375 akcji GPPI SA, dających 4.408.179 głosów, które stanowią 8,32% w kapitale i 8,67% w głosach ogółem, w tym 485.804 akcji imiennych serii A, dających 971.608 głosów, które stanowią 1,03% w kapitale i 1,91% w głosach ogółem, 8.000 akcji na okaziciela, dających 8.000 głosów, które stanowią 0,017% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem, 1.428.571 akcji na okaziciela serii D, dających 1.428.571 głosów, które stanowią 3,03% w kapitale i 2,809% w głosach ogółem, 2.000.000 akcji na okaziciela serii E Spółki, dających 2.000.000 głosów, które stanowią 4,24% w kapitale i 3,933% w głosach ogółem.

4.podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Podmiot zależny - KLN Investments Sp. z o.o. - przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 119.313 akcji spółki GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,488% w głosach ogółem; pośrednio - poprzez spółkę Pactor Sp. z o.o. - 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem. Podmiot zależny - Pactor Windykacja Sp. z o.o. - przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 1.428.571 akcji spółki GPPI SA, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem. Podmiot zależny - Pactor Sp. z o.o. - przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem.

Podmiot zależny - KLN Investments Sp. z o.o. - po zdarzeniu opisanym w pkt 2 posiada bezpośrednio 2.119.313 akcji spółki GPPI SA, dających 2.238.626 głosów, które stanowią 4,494% w kapitale i 4,402% w głosach ogółem; pośrednio - poprzez spółkę Pactor Sp. z o.o. - 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,437% w głosach ogółem. Podmiot zależny - Pactor Windykacja Sp. z o.o. - po zdarzeniu opisanym w pkt 2 posiada bezpośrednio 1.428.571 akcji spółki GPPI SA, dających 1.428.571 głosów, które stanowią 3,03% w kapitale i 2,809% w głosach ogółem. Podmiot zależny - Pactor Sp. z o.o. - po zdarzeniu opisanym w pkt 2 posiada bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,437% w głosach ogółem.

5.osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c)

Nie występuje.

6.liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7.liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów:

Nie dotyczy.

8.łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA posiadałem bezpośrednio 9.100 akcji spółki GPPI SA, dających 10.200 głosów, które stanowiły 0,02% w kapitale i 0,021% w głosach ogółem, w tym: 1.100 akcji imiennych serii A, które stanowiły 0,002% w kapitale i 0,005% w głosach ogółem oraz 8.000 akcji na okaziciela, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments Sp. z o.o., posiadałem 119.313 akcji GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,488% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiadałem 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiadałem 1.428.571 akcji na okaziciela serii D Spółki, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, posiadałem 1.922.375 akcji GPPI SA, dających 2.408.179 głosów, które stanowiły 4,26% w kapitale i 4,93% w głosach ogółem, w tym 485.804 akcji imiennych serii A, dających 971.608 głosów, które stanowiły 1,08% w kapitale i 1,99% w głosach ogółem, 8.000 akcji na okaziciela dających 8.000 głosów, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem, 1.428.571 akcji na okaziciela serii D, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem.

Treść zawiadomienia po korekcie:

W związku z art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), zawiadamiam o zwiększeniu dotychczas posiadanego udziału powyżej 5% ogólnej liczby głosów w spółce GPPI SA (spółka notowana na NewConnect).

Realizując obowiązki dokonania zawiadomienia, poniżej przedstawiam informacje wymagane zgodnie z art. 69 ust. 4 Ustawy:

1. data i rodzaj zdarzenia powodującego zmianę udziału, której dotyczy zawiadomienie;

Zmiana wynika z rejestracji w dniu 12.01.2018 r. przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce GPPI, o której Zawiadamiający powziął informację na podstawie raportu bieżącego EBI opublikowanego przez Spółkę z dnia 23.01.2018 r.

Dnia 23 stycznia 2018 r. wpłynęło do Spółki postanowienie wydane przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy KRS, na mocy którego w Krajowym Rejestrze Sądowym został dokonany wpis podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.515.392,80 zł do kwoty 4.715.392,80 zł wynikający z emisji 2.000.000 akcji imiennych serii E, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, w drodze subskrypcji prywatnej. Akcje objęte zostały przez KLN Investments Sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu, która objęła 2.000.000 sztuk akcji serii E, w cenie 0,10 zł za jedną akcję, to jest za łączną kwotę 200.000 zł.

2. liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA posiadałem bezpośrednio 9.100 akcji spółki GPPI SA, dających 10.200 głosów, które stanowiły 0,02% w kapitale i 0,021% w głosach ogółem, w tym: 1.100 akcji imiennych serii A, które stanowiły 0,002% w kapitale i 0,005% w głosach ogółem oraz 8.000 akcji na okaziciela, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments Sp. z o.o., posiadałem 119.313 akcji GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,488% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiadałem 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiadałem 1.428.571 akcji na okaziciela serii D Spółki, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, posiadałem 1.922.375 akcji GPPI SA, dających 2.408.179 głosów, które stanowiły 4,26% w kapitale i 4,93% w głosach ogółem, w tym 485.804 akcji imiennych serii A, dających 971.608 głosów, które stanowiły 1,08% w kapitale i 1,99% w głosach ogółem, 8.000 akcji na okaziciela dających 8.000 głosów, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem, 1.428.571 akcji na okaziciela serii D, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem.

3. liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki oraz liczba głosów z tych akcji i ich procentowy udział w ogólnej liczbie głosów;

Po rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA, posiadam bezpośrednio 9.100 akcji GPPI SA, dających 10.200 głosów, które stanowią 0,02% w kapitale i 0,02% w głosach ogółem, w tym: 1.100 akcji imiennych serii A, które stanowią 0,002% w kapitale i 0,004% w głosach ogółem oraz 8.000 akcji na okaziciela, które stanowią 0,017% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments Sp. z o.o. posiadam 2.119.313 akcji GPPI SA, dających 2.238.626 głosów, które stanowią 4,494% w kapitale i 4,402% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiadam 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,437% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiadam 1.428.571 akcji Spółki, dających 1.428.571 głosów, które stanowią 3,03% w kapitale i 2,809% w głosach ogółem.

Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, posiadam 3.922.375 akcji GPPI SA, dających 4.408.179 głosów, które stanowią 8,32% w kapitale i 8,67% w głosach ogółem, w tym 485.804 akcji imiennych serii A, dających 971.608 głosów, które stanowią 1,03% w kapitale i 1,91% w głosach ogółem, 8.000 akcji na okaziciela, dających 8.000 głosów, które stanowią 0,017% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem, 1.428.571 akcji na okaziciela serii D, dających 1.428.571 głosów, które stanowią 3,03% w kapitale i 2,809% w głosach ogółem, 2.000.000 akcji na okaziciela serii E Spółki, dających 2.000.000 głosów, które stanowią 4,24% w kapitale

i 3,933% w głosach ogółem.

4. podmiotach zależnych od akcjonariusza dokonującego zawiadomienia, posiadających akcje spółki.

Podmiot zależny – KLN Investments Sp. z o.o. – przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 119.313 akcji spółki GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,488% w głosach ogółem; pośrednio – poprzez spółkę Pactor Sp. z o.o. – 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem. Podmiot zależny – Pactor Windykacja Sp. z o.o. – przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 1.428.571 akcji spółki GPPI SA, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem. Podmiot zależny – Pactor Sp. z o.o. – przed zdarzeniem opisanym w pkt 2 posiadał bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem.

Podmiot zależny – KLN Investments Sp. z o.o. – po zdarzeniu opisanym w pkt 2 posiada bezpośrednio 2.119.313 akcji spółki GPPI SA, dających 2.238.626 głosów, które stanowią 4,494% w kapitale i 4,402%

w głosach ogółem; pośrednio – poprzez spółkę Pactor Sp. z o.o. - 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,437% w głosach ogółem. Podmiot zależny – Pactor Windykacja Sp. z o.o. – po zdarzeniu opisanym w pkt 2 posiada bezpośrednio 1.428.571 akcji spółki GPPI SA, dających 1.428.571 głosów, które stanowią 3,03% w kapitale i 2,809% w głosach ogółem. Podmiot zależny – Pactor Sp. z o.o. – po zdarzeniu opisanym w pkt 2 posiada bezpośrednio 365.391 akcji spółki GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowią 0,77% w kapitale i 1,437% w głosach ogółem.

5. osobach, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit.c)

Nie występuje.

6. liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych, dacie ich wygaśnięcia oraz dacie lub terminie, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji:

Nie dotyczy.

7.liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2, rodzaju lub nazwie tych instrumentów finansowych oraz dacie wygaśnięcia tych instrumentów:

Nie dotyczy.

8. łączna suma liczby głosów wskazanych na podstawie pkt 2, 6 i 7 i jej procentowym udziale w ogólnej liczbie głosów:

Przed rejestracją podwyższenia kapitału zakładowego GPPI SA posiadałem bezpośrednio 9.100 akcji spółki GPPI SA, dających 10.200 głosów, które stanowiły 0,02% w kapitale i 0,021% w głosach ogółem, w tym: 1.100 akcji imiennych serii A, które stanowiły 0,002% w kapitale i 0,005% w głosach ogółem oraz 8.000 akcji na okaziciela, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem. Pośrednio, poprzez spółkę zależną KLN Investments Sp. z o.o., posiadałem 119.313 akcji GPPI SA, dających 238.626 głosów, które stanowiły 0,26% w kapitale i 0,488% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Sp. z o.o. posiadałem 365.391 akcji GPPI SA, dających 730.782 głosów, które stanowiły 0,81% w kapitale i 1,496% w głosach ogółem; poprzez spółkę zależną Pactor Windykacja Sp. z o.o. posiadałem 1.428.571 akcji na okaziciela serii D Spółki, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem. Łącznie, bezpośrednio i pośrednio, posiadałem 1.922.375 akcji GPPI SA, dających 2.408.179 głosów, które stanowiły 4,26% w kapitale i 4,93% w głosach ogółem, w tym 485.804 akcji imiennych serii A, dających 971.608 głosów, które stanowiły 1,08% w kapitale i 1,99% w głosach ogółem, 8.000 akcji na okaziciela dających 8.000 głosów, które stanowiły 0,018% w kapitale i 0,016% w głosach ogółem, 1.428.571 akcji na okaziciela serii D, dających 1.428.571 głosów, które stanowiły 3,164% w kapitale i 2,924% w głosach ogółem.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-02-22Mieczysław NowakowskiProkurentMieczysław Nowakowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »