Reklama

JWCONSTR (JWC): Otrzymanie zawiadomienia na podstawie art. 70 pkt. 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych

Raport bieżący nr 68/2020

Podstawa Prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Działając na podstawie art. 70 pkt. 1 ) ustawy o z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka”), niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 16 września 2020 r. zawiadomienia od Pana Józefa Wojciechowskiego o następującej treści :

Reklama

"ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STANU POSIADANIA AKCJI

("Zawiadomienie”)

Ja niżej podpisany, Józef Kazimierz Wojciechowski (dalej "Akcjonariusz”), działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.) (dalej "Ustawa o ofercie”), niniejszym informuję o zmianie dotychczasowego stanu posiadania akcji spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. (dalej "Spółka”).

Zmiana stanu posiadania akcji Spółki przez Akcjonariusza nastąpiła w skutek rozliczenia zawartej w dniu 11 września 2020 r. transakcji, przez spółkę pod firmą Wielopole 19/21 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach - podmiot zależny od Akcjonariusza – nabycia 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących 0,41 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,41 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

Przed zmianą posiadania, zgodnie z przekazanym ostatnim zawiadomieniem z dnia 2 stycznia 2020 r., Akcjonariusz posiadał łącznie 82.412.848 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem) akcji Spółki, stanowiących ok 92,75 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 82.412.848 (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dwanaście tysięcy osiemset czterdzieści osiem) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 92,75 % ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

- bezpośrednio 28.594.963 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcji Spółki, stanowiących ok. 32,18 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 28.594.963 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 32,18 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

- pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiadał 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce, oraz

- poprzez spółkę J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach będącą podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiadał 5.971.660 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt) akcji Spółki, stanowiących ok. 6,72 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5.971.660 (słownie: pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 6,72 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

W ramach transakcji przeprowadzonych w okresie od dnia 2 stycznia 2020 r. do dnia przekazania niniejszego zawiadomienia podmioty zależne nabyły łącznie 1.061.769 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących ok. 1,19 % kapitału zakładowego Spółki , dających prawo do 1.061.769 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 1,19 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Nabycie nastąpiło przez :

- podmiot zależny spółkę J.W. Construction Holding S.A. w ramach prowadzonego programu skupu akcji własnych zgodnie z art. 5 MAR w łącznej liczbie 24.769 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji stanowiących ok. 0,03 % kapitału zakładowego Spółki , dających prawo do 24.769 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 0,03 % ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz

- podmiot zależny spółkę Wielopole 19/21 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach 1.037.000 (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy) akcji Spółki, stanowiących ok. 1,17 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.037.000 (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 1,17 % ogólnej liczby głosów w Spółce, nabycie nastąpiło w dwóch terminach :

-w dniu 23 lipca 2020 r. 677.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) akcji Spółki, stanowiących ok. 0,76 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 677.000 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,76 % ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz

-w dniu 11 września 2020 r. 360.000 (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji Spółki, stanowiących ok. 0,41 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 0,41 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Aktualnie Akcjonariusz posiada łącznie 83.474.617 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemnaście) akcji Spółki, stanowiących ok. 93,94% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 83.474.617 (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset siedemnaście) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 93,94 % ogólnej liczby głosów w Spółce, przy czym:

- w sposób bezpośredni 28.594.963 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) akcje Spółki, stanowiących ok. 32,18 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 28.594.963 (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt trzy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 32,18 % ogólnej liczby głosów w Spółce;

- pośrednio - poprzez spółkę EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce. Na dzień składania niniejszego Zawiadomienia, EHT S.A. z siedzibą w Luksemburgu posiada w sposób bezpośredni 47.846.225 (słownie: czterdzieści siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dwieście dwadzieścia pięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 53,84% kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 47.846.225 (słownie: czterdziestu siedmiu milionów ośmiuset czterdziestu sześciu tysięcy dwustu dwudziestu pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 53,84% ogólnej liczby głosów w Spółce,

- pośrednio – poprzez spółkę Wielopole 19/21 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach będącą w 100 % podmiotem zależnym od Akcjonariusza posiadał 1.037.000 (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy) akcji Spółki, stanowiących ok. 1,17 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 1.037.000 (słownie: jeden milion trzydzieści siedem tysięcy) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki stanowiących ok. 1,17 %ogólnej liczby głosów w Spółce; oraz

- poprzez spółkę J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach będącą podmiotem zależnym od Akcjonariusza, Akcjonariusz posiada 5.996.429 (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) akcji Spółki, stanowiących ok. 6,75 % kapitału zakładowego Spółki, dających prawo do 5.996.429 (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiących ok. 6,75 % ogólnej liczby głosów w Spółce.

Akcjonariusz oświadcza, iż nie jest stroną umów, których przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonania prawa głosu w Spółce osobom, o których mowa w art. 87 ust. 1 Ustawy o ofercie.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-09-16Wojciech RajchertCzłonek Zarządu
2020-09-16Małgorzata PisarekCzłonek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »