Reklama

CAPITAL (CPA): Podjęcie decyzji o emisji obligacji

Raport bieżący nr 5/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Capital Partners S.A. w dniu 14 marca 2012r. podjął Uchwałę Nr 2/III/2012 w przedmiocie emisji przez spółkę obligacji na okaziciela serii B (dalej "Obligacje").

Celem emisji jest pozyskania środków na sfinansowanie objęcia w ofercie publicznej akcji spółki PLANTATOR S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "PDA lub Akcje"). Spółka wyemituje nie więcej niż 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) Obligacji, które zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnie określonych adresatów. Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie 9.600,00 PLN (słownie: dziewięć tysięcy sześćset złotych). Cena emisyjna jest równa wartości nominalnej.

Obligacje nie będą oprocentowane. Obligacje nie będą obligacjami zabezpieczonymi w rozumieniu Ustawy o Obligacjach.

Podstawowy termin wykupu Obligacji przypada na najwcześniejszą z poniższych dat: (i) pierwszy dzień roboczy, liczony od piątego dnia sesyjnego począwszy od dnia rozpoczęcia obrotu PDA lub Akcjami w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, albo (ii) w terminie 14 od dnia podjęcia uchwały przez Giełdę Papierów Wartościowych o odmowie wprowadzenia PDA lub Akcji do obrotu, albo (iii) 12 października 2012r.

Wykup Obligacji w podstawowym terminie wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, tj. wydania za każdą Obligację PDA lub Akcji w liczbie całkowitej zaokrąglonej w górę, określonej według następujących zasad: (i) jeżeli AVG5S jest większe od 96,00 PLN według następującego wzoru: LPDA = 100-(20*(AVG5S-96)/AVG5S), gdzie: LPDA - oznacza liczbę PDA lub Akcji wydawanych w zamian za jedną Obligację; AVG5S - oznacza średni kurs PDA z pięciu pierwszych Dni Sesyjnych, na których były notowane PDA albo, w przypadku, gdy PDA nie zostały wprowadzone do obrotu w ASO - średni kurs Akcji z pięciu pierwszych Dni Sesyjnych, na których były notowane Akcje. Średni kurs zostanie obliczony jako średnia arytmetyczna z pięciu średnich, dziennych kursów ważonych wolumenem obrotu; (ii) jeżeli AVG5S jest mniejsze lub równe 96,00 PLN, albo PDA lub Akcje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO - w takim przypadku liczba PDA lub Akcji wydawanych za jedną Obligację (LPDA) będzie równa 100. Wykup Obligacji we wcześniejszym terminie wykupu nastąpi na żądanie Obligatariusza, które może zostać złożone w terminie od daty podjęcia przez GPW decyzji o wprowadzeniu PDA lub Akcji do obrotu w ASO do dnia poprzedzającego pierwsze notowanie PDA lub Akcji. Wykup we wcześniejszym terminie wykupu nastąpi poprzez spełnienie świadczenia niepieniężnego, polegającego na wydaniu Obligatariuszowi w zamian za każdą Obligację 88 PDA lub Akcji. W przypadku, gdy Emitent uchyli się od spełnienia świadczenia niepieniężnego lub będzie ono niemożliwe do spełnienia - ulega ono przeliczeniu na świadczenie pieniężne polegające na wypłacie za jedną Obligację kwoty równej: (i) w przypadku, gdy PDA lub Akcje zostaną wprowadzone do obrotu w ASO - iloczynowi liczby 100 i średniemu kursowi PDA lub Akcji z trzydziestu Dni Sesyjnych poprzedzających datę 12 października 2012r., gdzie średni kurs zostanie obliczony jako średnia arytmetyczna z trzydziestu średnich, dziennych kursów ważonych wolumenem obrotu, albo (ii) w przypadku, gdy PDA lub Akcje nie zostaną wprowadzone do obrotu w ASO lub uprawomocni się postanowienie sądu rejestrowego odmawiające wpisu podwyższenia kapitału zakładowego wynikającego z emisji Akcji do rejestru przedsiębiorców - w kwocie równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 9.600,00 PLN.

Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na 31 grudnia 2011r. wartość zobowiązań Spółki wyniosła 7.263,05 tys. PLN. W ocenie Zarządu Spółki łączne zobowiązania do czasu całkowitego wykupu Obligacji kształtować się będą w kwocie 99 mln PLN, przy założeniu emisji 10.000 Obligacji.

Podstawa prawna: par. 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Paweł Bala - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »