Reklama

FAMUR (FMF): Podjęcie decyzji o emisji Obligacji serii A oraz dokonanie przydziału - raport 54

Raport bieżący nr 54/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego 53/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. dotyczącego uruchomienia Programu Emisji Obligacji, Zarząd FAMUR S.A. informuje, iż na mocy stosownych uchwał Zarządu i Rady Nadzorczej postanowił o emisji obligacji serii A, ustaleniu ich parametrów oraz dokonaniu przydziału obligacji serii A.

Zgodnie z intencją Zarządu emitowana seria A obligacji jest pierwszą transzą uruchomionego Programu Emisji Obligacji, którego czas trwania przewiduje się do 31.12.2017 r. Zarząd FAMUR S.A. będzie decydował o emisji kolejnych transz w zależności od potrzeb finansowych Emitenta, związanych ze zwiększaniem aktywności rynkowej oraz rozwojem organizacji.

Reklama

FAMUR S.A. wyemituje obligacje na okaziciela serii A, zdematerializowane, zabezpieczone ("Obligacje serii A”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 108.000.000 PLN (sto osiem milionów złotych). Spółka wyemituje nie więcej niż 108.000 (sto osiem tysięcy) Obligacji serii A, a wartość nominalna jednej Obligacji serii A będzie wynosić 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych). Cena emisyjna Obligacji serii A będzie wynosić 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych).

Obligacje serii A będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę, dla każdego okresu odsetkowego. Odsetki od Obligacji serii A będą wypłacane co 6 miesięcy. Warunki emisji Obligacji serii A nie przewidują świadczeń niepieniężnych. Warunki wypłaty oprocentowania Obligacji serii A zostały szczegółowo opisane w Warunkach Emisji Obligacji Serii A.

Cel emisji Obligacji serii A nie został określony.

Roszczenia Obligatariuszy z tytułu Obligacji serii A zostaną zabezpieczone dwoma wekslami własnymi in blanco oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 kpc, ustanowionymi na podstawie umowy zawartej pomiędzy Emitentem a Administratorem Zabezpieczeń.

Każda deklaracja wekslowa przewiduje między innymi, że: (i) maksymalna kwota, na jaką może być wypełniony jeden weksel nie może przekroczyć 62,5% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji oraz (ii) najpóźniejszą datą, w jakiej może nastąpić uzupełnienie weksli własnych będzie data 31 grudnia 2024 roku.

Oświadczenie o poddaniu się egzekucji będzie złożone przez Emitenta na rzecz Administratora Zabezpieczeń, do maksymalnej kwoty określonej jako 125% wartości nominalnej wyemitowanych Obligacji (przy czym w oświadczeniu o poddaniu się egzekucji zostanie wskazana konkretna kwota), w terminie 7 dni od Dnia Emisji.

Obligacje serii A zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z art. 33 pkt 2 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 roku o obligacjach (Dz.U. z 2015 r., poz. 238, ze zm.), tj. w trybie emisji niepublicznej (emisja prywatna) kierowanej wyłącznie do indywidualnie oznaczonych adresatów, w liczbie nie większej niż 149.

Obligatariusze będą posiadać możliwość zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii A. Zdarzenia uprawniające Obligatariuszy do zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji serii A oraz procedura dokonywania wcześniejszego wykupu Obligacji serii A zostały określone w warunkach emisji Obligacji serii A ("Warunki Emisji Obligacji serii A”).

Emitent począwszy od trzeciego (włącznie) okresu odsetkowego i co 6 (słownie: sześć) miesięcy na koniec każdego kolejnego okresu odsetkowego będzie posiadał możliwość zażądania wcześniejszego wykupu wszystkich lub części Obligacji serii A na zasadach określonych w Warunkach Emisji Obligacji serii A. Emitent zawiadomi Obligatariuszy o wcześniejszym wykupie Obligacji z wyprzedzeniem co najmniej 10 dni roboczych przed dniem wcześniejszego wykupu. Wcześniejszy wykup Obligacji może nastąpić w dniach płatności odsetek.

Obligacje serii A zostaną zdematerializowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. ("Depozyt KDPW”). Datą emisji Obligacji serii A jest dzień, w którym zostanie dokonana rejestracja praw z Obligacji serii A w Depozycie KDPW ("Data Emisji”). Okres zapadalności Obligacji serii A będzie wynosił 48 miesięcy licząc od Daty Emisji.

Obligacje serii A będą mogły być wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. lub BondSpot S.A., lub do obu tych systemów łącznie. W przypadku podjęcia decyzji o wprowadzeniu Obligacji serii A do obrotu w alternatywnym systemie obrotu Zarząd Emitenta podejmie wszelkie niezbędne działania w celu wprowadzenia Obligacji serii A do jednego z wyżej wymienionych systemów obrotu lub do obu tych systemów łącznie.

Obligacje serii A będą emitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu będą podlegać.

Według najlepszej wiedzy Emitenta, na koniec III kwartału 2015 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosiła 502.024 tys. zł, w tym 607 tys. zł zobowiązań długoterminowych oraz 501.417 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych i pozostałych zobowiązań - rozliczeń międzyokresowych (dane ze sprawozdania jednostkowego Emitenta).

Na koniec III kwartału 2015 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta wynosiła 221.443 tys. zł, w tym 741 tys. zł zobowiązań długoterminowych oraz 220.702 tys. zł zobowiązań krótkoterminowych i pozostałych zobowiązań - rozliczeń międzyokresowych (dane ze sprawozdania skonsolidowanego Grupy Kapitałowej Emitenta).

Emitent w okresie trwania Obligacji nie wyklucza wzrostu poziomu zobowiązań w wyniku zarówno samej emisji jaki i bieżącej działalności Emitenta, w tym realizacji zleceń w obszarze podpisanych kontraktów długoterminowych oraz planowanego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta - w tym ewentualnych akwizycji. Emitent planuje kształtowanie się zobowiązań na bezpiecznym poziomie, który nie spowoduje naruszenia wskaźników ustalonych w Warunkach Emisji Obligacji.

Zarząd FAMUR S.A. działając w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej na emisję obligacji w trybie oferty niepublicznej oraz na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia i uruchomienia Programu Emisji Obligacji do kwoty 500.000.000 (słownie: pięćset milionów) złotych, a także uchwały Zarządu Spółki, podjętej w dniu 21 grudnia 2015 roku w sprawie emisji obligacji i zatwierdzenia warunków emisji Obligacji serii A, dokonał przydziału 108.000 sztuk Obligacji serii A o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda podmiotom, które subskrybowały Obligacje, tj. złożyły w sposób ważny i skuteczny formularz Przyjęcia Propozycji Nabycia Obligacji Serii A. Łączna wartość emisyjna Obligacji wynosi 108.000.000,00 PLN.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-12-22Mirosław BendzeraPrezes Zarządu
2015-12-22Beata ZawiszowskaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »