Reklama

DGA (DGA): Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia DGA S.A. z Ateria Sp. z o.o. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2015

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd DGA S.A. informuje, że w dniu 26 maja 2015 r. Zarząd DGA S.A. oraz Zarząd spółki Ateria Sp. z o.o. uzgodniły Plan Połączenia na podstawie, którego spółka DGA S.A. będzie spółką przejmującą, natomiast spółka Ateria Sp. z o.o. będzie spółką przejmowaną.

Rada Nadzorcza DGA S.A. w dniu 26 maja 2015 r. pozytywnie zaopiniowała załączony plan połączenia i zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy DGA S.A. podjęcie stosownej uchwały w tym zakresie.

Reklama

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej uprawnionym do wszystkich 3.731 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.731.000 zł, reprezentujących 100 proc. kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca połączenie zostanie dokonane w sposób uproszczony, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – a w konsekwencji – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Mając na względzie powyższe, art. 499 § 1 pkt 2) – 4) k.s.h. nie będą miały zastosowania, a zatem Plan Połączenia nie zawiera:

a) informacji o stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i o wysokości ewentualnych dopłat,

b) informacji o zasadach dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,

c) informacji o dniu, od którego akcje Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej.

Wobec brzmienia art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. Zarządy Łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, a ponadto nie jest wymagane poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta, a także wydanie przez biegłego rewidenta opinii.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 28 czerwca 2013 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. nr 184, poz. 1539 z późn. zm.), a także publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

Kwartalne, półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe publikowane są i udostępniane na stronie internetowej Spółki Przejmującej: http://inwestor.dga.pl/strony/1/i/242.php a także poprzez system ESPI.

Najnowsze roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2014 dostępne jest: http://inwestor.dga.pl/att/1/raporty/finansowe/2014/s_Sprawozdanie_finansowe_GK_DGA_2014.pdf

Wobec tego Spółka Przejmująca nie jest zobowiązana do sporządzenia i załączenia do Planu Połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie każdej z łączących się spółek.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej.

Uzasadnienie oraz cel podjęcia decyzji o zamiarze połączenia:

Zarząd DGA S.A. dbając o wzrost wartości Spółki, podejmuje działania zmierzające do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej i zwiększenia przejrzystości procesu zarządzania.

W ocenie Zarządu dalsze upraszczanie struktury będzie skutkować wzrostem efektywności w zarządzaniu polityką i działalnością Grupy DGA oraz w gospodarowaniu posiadanymi zasobami. Przeprowadzenie wewnętrznej konsolidacji Grupy pozwoli na zwiększenie rentowności, obniżenie kosztów ogólnego zarządu i kosztów finansowych.

Efektywny sposób zarządzania, skoncentrowany majątek oraz uproszczona struktura przyczynią się do umocnienia pozycji Spółki. Zamierzone zmiany organizacyjne przyczynią się do wzrostu wartości Spółki, co leży w interesie jej akcjonariuszy.

Celem połączenia spółek DGA S.A. oraz Ateria Sp. z o.o. jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych, w tym między innymi:

- efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek,

- lepsza alokacja środków pieniężnych,

- bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich,

- obniżenie kosztów działalności.

Wskazanie podmiotów, które mają być połączone:

Spółka Przejmująca:

DGA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000060682, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7811010013, REGON: 630346245, kapitał zakładowy: 9.042.232,00 zł (w całości opłacony).

DGA S.A., jako jednostka dominująca Grupy Kapitałowej DGA, pełni funkcje zarządcze i nadzorujące w stosunku do spółek Grupy Kapitałowej DGA. Podstawowym przedmiotem działalności oprócz zarządzania Grupą Kapitałową jest działalność konsultingowo-doradcza oraz inwestycyjna.

Spółka Przejmowana:

Ateria Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35, 61 – 896 Poznań, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000358096, której akta są przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7781472096, REGON: 301451570, kapitał zakładowy: 3.731.000,00 zł.

Ateria Sp. z o.o. prowadzi serwis zakupów grupowych www.fastdeal.pl.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-26Andrzej GłowackiPrezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »