Reklama

TAURONPE (TPE): Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia TAURON Polska Energia S.A. ze spółką zależną - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. - raport 15

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. informuje, że w dniu 17 kwietnia 2012 roku podjął decyzję o zamiarze połączenia (Połączenie) spółki TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka Przejmująca) ze spółką zależną - Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (GZE, Spółka Przejmowana), w wyniku czego przyjął Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, którego treść (wraz z załącznikami do Planu Połączenia) przekazuje wraz z niniejszym raportem.

Zasadniczym celem Połączenia jest uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej Emitenta zgodnie z założeniami "Strategii Korporacyjnej Grupy TAURON na lata 2011-2015, z perspektywą do roku 2020" zakładającej konsolidację spółek Grupy Kapitałowej Emitenta. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury organizacyjne, w tym struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie Grupą TAURON i wyeliminuje znaczną część zbędnych procesów obniżając jednocześnie koszty działalności. Połączenie spółek przyniesie oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby organów zarządczych i kontrolnych w ramach Grupy. W rezultacie zwiększy się również przejrzystość struktury Grupy TAURON.

W tym miejscu Emitent przypomina, że umowa kupna GZE od Vattenfall AB zawarta została w dniu 13 grudnia 2011 roku. W wyniku tej transakcji TAURON Polska Energia S.A. stał się posiadaczem 99,98% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. O nabyciu akcji GZE Emitent informował w raporcie bieżącym nr 61/2011 z dnia 13 grudnia 2011 roku.

W ramach przeprowadzonego procesu wykupu akcji Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, od dnia 16 kwietnia 2012 roku Emitent posiada 100% akcji w kapitale zakładowym GZE.

Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony.

Na podstawie art. 516 § 6 ksh połączenie odbędzie się w tzw. trybie uproszczonym, bez poddawania Planu Połączenia badaniu biegłego rewidenta.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla TAURON Polska Energia S.A. (Dzień Połączenia).

Udział w Połączeniu biorą:

1. Spółka pod firmą TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 3, 40-114 Katowice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000271562, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 9542583988, REGON 240524697, kapitał zakładowy 8.762.746.970,00 złotych (wpłacony w całości), jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 ksh,

2. Spółka pod firmą Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach, ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000013196, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6310102927, REGON 271856627, kapitał zakładowy 125.000.000,00 zł (wpłacony w całości), jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 §1 pkt. 1 ksh.

Podstawowym przedmiotem działalności TAURON Polska Energia S.A. jest działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych oraz handel energią elektryczną.

Grupa Kapitałowa TAURON Polska Energia S.A., w ramach której TAURON Polska Energia S.A. jest spółką dominującą, jest zintegrowanym pionowo przedsiębiorstwem energetycznym, zajmującym wiodącą pozycję w dziedzinie wytwarzania, dystrybucji oraz sprzedaży energii elektrycznej w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej.

Grupa Kapitałowa TAURON prowadzi działalność w kilku zasadniczych obszarach, w szczególności obejmujących wydobycie i sprzedaż węgla kamiennego, wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła ze źródeł konwencjonalnych i przy współspalaniu biomasy, jak również ze źródeł odnawialnych, dystrybucję energii elektrycznej, sprzedaż energii elektrycznej do klientów końcowych oraz handel hurtowy energią elektryczną, jak również obrót i zarządzanie uprawnieniami do emisji CO2 oraz prawami majątkowymi ze świadectw pochodzenia.

Spółka Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. jest spółką odpowiedzialną w ramach Grupy Kapitałowej TAURON Polska Energia S.A. za hurtowy handel energią elektryczną. Dodatkowo prowadzi działalność w zakresie wynikającym z bycia holderem i nadzorowania oraz wykonywania uprawnień korporacyjnych wobec spółek, w których posiada akcje i udziały.

Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. prowadzi poprzez swoje spółki zależne działalność w zakresie wytwarzania i sprzedaży energii elektrycznej, dystrybucji energii elektrycznej na Górnym Śląsku, utrzymania i eksploatacji sieci elektroenergetycznej na Górnym Śląsku, sprzedaży i marketingu energii elektrycznej, jak również prowadzi zintegrowane centrum usług wspólnych.

Załączniki:

1. Plan połączenia z dnia 17 kwietnia 2012 r. Spółek: TAURON Polska Energia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana),

2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie: połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca),

3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach w sprawie: połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca),

4. Ustalenie wartości majątku Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 marca 2012 r.,

5. Oświadczenie o stanie księgowym spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S. A. dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 marca 2012 r.,

6. Sprawozdanie uzasadniające połączenie jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) przygotowane przez Zarząd spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna,

7. Sprawozdanie uzasadniające połączenie jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) przygotowane przez Zarząd spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących

i okresowych (...).

Załączniki:

Plik;Opis

1. Plan połączenia spółek TPE S.A. z GZE S.A..pdf;Plan połączenia z dnia 17 kwietnia 2012 roku Spółek: TAURON Polska Energia Spółki Akcyjnej z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana)

2. Załącznik nr 1 do PLANU Projekt uchwały NWZ TPE S.A. o połączeniu.pdf;Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach w sprawie: połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca)

3. Załącznik nr 2 do PLANU Projekt uchwały NWZ GZE S.A. o połączeniu.pdf;Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach w sprawie: połączenia spółek: Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) oraz TAURON Polska Energia S.A. z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca)

4. Załącznik nr 3 do PLANU Ustalenie wartości majątku GZE S.A..pdf;Ustalenie wartości majątku Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A. dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 marca 2012 r.

5. Załącznik nr 4 do PLANU Oświadczenie o stanie księgowym GZE S.A..pdf;Oświadczenie o stanie księgowym spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S. A. dla celów połączenia ze spółką TAURON Polska Energia S.A. na dzień 31 marca 2012 r

6. Sprawozdanie uzsadniające połączenie przygot. przez Zarząd TPE S.A..pdf;Sprawozdanie uzasadniające połączenie jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) przygotowane przez Zarząd spółki TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna

7. Sprawozdanie uzasadniające połączenie przygot. przez Zarząd GZE S.A..pdf;Sprawozdanie uzasadniające połączenie jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne TAURON Polska Energia Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmująca) z Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna z siedzibą w Gliwicach (Spółka Przejmowana) przygotowane przez Zarząd spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny Spółka Akcyjna


Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip
Dowiedz się więcej na temat: ze | tauron | Tauron Polska Energia SA | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »