Reklama

ERBUD (ERB): Podjęcie przez Zarząd Erbud S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji serii B. - raport 9

Raport bieżący nr 9/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Erbud S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”), działając w trybie art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa”), informuje, że w dniu 18 marca 2014 roku, Zarząd Spółki podjął uchwałę o emisji do 5.200 obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych ("Obligacje”) o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 52.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych). Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych). Cena emisyjna wyniesie 9.587 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych). Dzień emisji Obligacji został ustalony na 26 marca 2014 roku, a dzień wykupu został na 26 marca 2018 roku. Oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę równą 3,0 punktom procentowym. Emisja Obligacji zostanie przeprowadzona w trybie o którym mowa w art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r., Nr 120, poz. 1300 ze zm.). Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji na platformę obrotu dłużnych instrumentów finansowych prowadzoną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w formule alternatywnego systemu obrotu.

Reklama

Podstawowe dane dotyczące emisji Obligacji przedstawiono poniżej.

1) Cel emisji

Zakładając, że wszystkie Obligacje zostaną nabyte przez inwestorów, oczekuje się, że wpływy brutto z emisji obligacji wyniosą 49.852.400 PLN (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych). Zarząd Emitenta nie wyklucza jednakże, że część Obligacji zostanie opłacona poprzez potrącenie wierzytelności dotyczących obligacji serii A i opłacenia Obligacji. W przypadku rozliczenia części lub całości emisji Obligacji w ww. sposób wpływy brutto z emisji będą odpowiednio niższe.

Emitent zamierza przeznaczyć środki finansowe na: (1) Wykup obligacji serii A wyemitowanych przez Emitenta. Emitent nie wyklucza, że część z inwestorów, którzy są w posiadaniu obligacji serii A będzie zainteresowana dalszym wspieraniem rozwoju Emitenta i może uczestniczyć w emisji Obligacji. Nie można zatem wykluczyć, że część z inwestorów będzie chciała zapłacić za Obligacje poprzez potrącenie wierzytelności dotyczących obligacji serii A i opłacenia Obligacji. (2) Sfinansowanie zwiększonego zapotrzebowania na kapitał obrotowy związany z rekordowymi zamówieniami Grupy Kapitałowej Emitenta. Grupa Kapitałowa Emitenta posiadała na koniec 2013 roku rekordowy w swojej historii portfel zamówień równy 1,6 mld PLN, co oznacza wzrost o ok. 26% w stosunku do 2012 roku. Pozyskanie nowych środków lub też wydłużenie terminu zapadalności obligacji serii A pozwoli na zapewnienie finansowania dalszego rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta w kolejnych latach.

Emitent zastrzega prawo do zmiany wyżej wymienionego sposobu wykorzystania wpływów z Obligacji, jeżeli wystąpią nieprzewidziane okoliczności, które mogą wywrzeć negatywny wpływ na działalność Grupy Kapitałowej Emitenta. Informacje dotyczące jakichkolwiek zmian sposobu wykorzystania wpływów z emisji Obligacji zostaną przekazane do publicznej wiadomości w formie przewidzianej przez odpowiednie przepisy prawa, niezwłocznie po podjęciu stosownych decyzji.

2) Określenie rodzaju emitowanych obligacji

Obligacje na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) każda. Obligacje będą obligacjami czteroletnimi.

3) Wielkość emisji

Emitent zamierza wyemitować do 5.200 obligacji na okaziciela, zdematerializowanych, niezabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 52.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony złotych).

4) Wartość nominalna i cena emisyjna

Emitent zamierza wyemitować Obligacje o wartości nominalnej 10.000 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) i o cenie emisyjnej 9.587 PLN (słownie: dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych) każda.

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę obligatariuszom w dniu wykupu kwoty pieniężnej odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki obliczone w sposób wskazany w warunkach emisji Obligacji. Obligatariuszom będzie przysługiwało prawo zażądania wcześniejszego wykupu Obligacji w razie wystąpienia przypadku naruszenia wskazanego w warunkach emisji Obligacji, na zasadach określonych w warunkach emisji Obligacji.

Oprocentowanie Obligacji będzie oprocentowaniem zmiennym opartym o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę równą 3,0 punktom procentowym. Odsetki od wartości nominalnej Obligacji będą naliczane od dnia emisji (włącznie) i płatne w każdym dniu wypłaty odsetek zgodnie z warunkami emisji Obligacji. Ostatnim dniem naliczania odsetek będzie dzień poprzedzający dzień, w którym nastąpi wykup Obligacji.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenie

Obligacje będą obligacjami niezabezpieczonymi.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2013 roku

Na dzień 31 grudnia 2013 roku całkowite saldo zobowiązań jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosło 280,0 mln PLN, z czego 0,3 mln PLN przypadało na zobowiązania długoterminowe, 279,7 mln PLN na zobowiązania krótkoterminowe.

W ramach zobowiązań jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Emitenta, najbardziej istotne pozycje stanowiły: (i) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w kwocie 211,6 mln PLN, (ii) obligacje serii A w kwocie 50 mln PLN oraz (iii) pozostałe zobowiązania finansowe (leasing finansowy) równe 2,6 mln PLN.

Ponadto, saldo środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Emitenta dzień na 31 grudnia 2013 roku wyniosło 58,1 mln PLN. Nadwyżka gotówki nad zobowiązaniami oprocentowanymi wyniosła 5,5 mln PLN.

Zobowiązania warunkowe, pozabilansowe (bankowe i ubezpieczeniowe) jednostki dominującej Grupy Kapitałowej Emitenta w postaci udzielonych gwarancji na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco: (i) gwarancje zapłaty zobowiązań równe 15,2 mln PLN, (ii) gwarancje dobrego wykonania kontraktu równe 145,5 mln PLN oraz (iii) gwarancje naprawy wad i usterek wynoszące 127,0 mln zł.

Łączne saldo zobowiązań warunkowych w postaci udzielonych gwarancji wyniosło na koniec IV kwartału 2013 roku 287,7 mln PLN.

Ponadto jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Emitenta udzieliła spółkom zależnym wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Emitenta pożyczek i poręczeń. Salda pożyczek udzielonym jednostkom zależnym na dzień 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco: (i) pożyczki udzielona spółce Budlex S.A.: 24,0 mln PLN oraz (iii) pożyczki udzielona spółce Erbud International Sp. z o.o.: 11,0 mln PLN.

Gwarancje i poręczenia udzielone przez Emitenta spółkom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Emitenta na 31 grudnia 2013 roku przedstawiały się następująco: (i) poręczenie cywilne udzielone w dniu 28 września 2009 roku przez GWI GmbH o wartości 2 mln EUR KBC w związku z kredytem w rachunku bieżącym (data wygaśnięcia poręczenia 31 lipca 2014 roku), (ii) gwarancja udzielona przez BRE na zlecenie Erbud S.A. w dniu 25 maja 2011 roku przez GWI GmbH o wartości 2 mln EUR Commerzbank w związku z kredytem w rachunku bieżącym (data wygaśnięcia poręczenia 1 lipca 2014 roku), (iii) poręczenie cywilne udzielone w dniu 30 maja 2012 roku przez GWI GmbH, Erbud International o wartości 7,5 mln EUR Euler Hermes w związku z linią na gwarancje ubezpieczeniowe (data wygaśnięcia poręczenia 29 maja 2014 roku), (iv) poręczenie cywilne udzielone w dniu 27 kwietnia 2012 roku przez GWI GmbH o wartości 3,5 mln EUR Zurich (data wygaśnięcia poręczenia – bezterminowe).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku całkowite saldo zobowiązań bez ujęcia rezerw na zobowiązania, kontraktów budowlanych oraz rozliczeń międzyokresowych Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosło 368,5 mln PLN, z czego 19,9 mln PLN przypadało na zobowiązania długoterminowe, a 348,6 mln PLN na zobowiązania krótkoterminowe.

W ramach zobowiązań Grupy Kapitałowej Emitenta, najbardziej istotne pozycje stanowiły: (i) zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania: 193,6 mln PLN, (ii) obligacje serii A w kwocie 50 mln PLN, (iii) długoterminowe kredyty bankowe i pożyczki: 14,5 mln PLN, (iv) krótkoterminowe kredyty bankowe i pożyczki: 24,5 mln PLN oraz (v) inne zobowiązania finansowe (leasing finansowy): 5,4 mln PLN.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku saldo środków pieniężnych i ich ekwiwalentów na poziomie skonsolidowanym wyniosło 124,6 mln PLN.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji

Sektor w którym działa Grupa Kapitałowa Emitenta charakteryzuje się wysoką zmiennością w zakresie zapotrzebowania na kapitał obrotowy. Jest to uwarunkowane czynnikami sezonowymi oraz bieżącą sytuacją na rynku budowlanym.

Na koniec grudnia 2013 roku Grupa Kapitałowa Emitenta posiadała rekordowy w swojej historii portfel zamówień o wartości 1.600 mln PLN.

Jednostka dominująca Grupy Kapitałowej Emitenta po emisji Obligacji nie przewiduje dalszego zwiększania zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek czy też emisji instrumentów dłużnych. Dodatkowe zadłużenie może jednak zostać zaciągnięte przez spółki zależne wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Emitenta, przede wszystkim przez spółkę deweloperską Budlex S.A., której działalność jest kapitałochłonna.

Emitent będzie prowadził konserwatywną politykę w zakresie finansowania w celu utrzymania Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / Kapitały Własne Na Poziomie Jednostkowym poniżej 0,6 oraz Wskaźnika Zadłużenie Finansowe Netto / Kapitały Własne Na Poziomie Skonsolidowanym poniżej 1.

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolności emitenta do wywiązania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Emitent oczekuje, że wykorzystanie dobrego sentymentu dla budownictwa związanego z wejściem w nową fazę cyklu spowodowaną nowymi napływami środków z UE w latach 2014-2020 pozwoli na zapewnienie Grupie Kapitałowej Erbud atrakcyjnego backlogu w kolejnych latach. Dobra koniunktura w połączeniu z mniejszą konkurencją ze strony innych podmiotów powinna skutkować realizacją wyższych marż dla Grupy Kapitałowej Erbud.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-18Dariusz Grzeszczak Józef ZubelewiczCzłonek Zarządu Członek ZarząduDariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »