Reklama

IDEABANK (IDA): Podjęcie przez Zarząd Idea Bank S.A. uchwały w sprawie emisji obligacji spółki serii K

Raport bieżący nr 37/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Idea Bank S.A. ("Emitent”, "Spółka”) - w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2015 z dnia 8 lipca 2015 r.- informuje, że w dniu 27 lipca 2015 r., Zarząd Spółki, podjął uchwałę nr 55/07/2015 w sprawie emisji obligacji serii K ("Uchwała Emisyjna”). Uchwała Emisyjna została podjęta w wykonaniu uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Czwartego Programu Emisji Obligacji, w ramach realizacji ustanowionego w Spółce programu emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej nie większej niż 500.000.000,00 złotych. Celem emisji obligacji jest podniesienie poziomu funduszy własnych (uzupełniających) Emitenta pozwalające na rozwój jego działalności.

Reklama

Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki postanowił wyemitować, w trybie niepublicznym (art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach – "Ustawa o Obligacjach”), niezabezpieczone obligacje zwykłe na okaziciela, podporządkowane (w rozumieniu art. 127 ust. 3 pkt. 2 lit. b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo Bankowe) serii K o oprocentowaniu zmiennym, w liczbie do 3.000.000 sztuk, o jednostkowej wartości nominalnej 100,00 złotych i łącznej wartości, liczonej według wartości nominalnej jednej obligacji, do 300.000.000,00 złotych ("Obligacje”), które będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej, tj. 100,00 złotych.

Oprocentowanie Obligacji naliczane jest począwszy od daty emisji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia wykupu (włącznie z tym dniem). Odsetki płatne będą co sześć miesięcy na ostatni dzień każdego okresu odsetkowego. Stawką referencyjną dla określenia stopy procentowej jest sześciomiesięczna stopa bazowa WIBOR (WIBOR 6M), ustalana dla każdego okresu odsetkowego powiększona o marżę 3,30% w skali roku.

Dzień przydziału Obligacji został wyznaczony na 13 sierpnia 2015 r., natomiast planowany dzień emisji Obligacji został ustalony na 14 sierpnia 2015 r.

Obligacje będą podlegać wykupowi przez Emitenta według ich wartości nominalnej w dniu wykupu, tj. 14 sierpnia 2020 r. Poza tym, Obligacje mogą podlegać wcześniejszemu wykupowi w następujących przypadkach: (i) w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby termin ich wykupu jeszcze nie nastąpił; (ii) w przypadku, gdy Emitent jest w zwłoce z wykonaniem w terminie, w całości lub w części, zobowiązań wynikających z Obligacji każdy obligatariusz może, poprzez pisemne zawiadomienie, żądać wykupu posiadanych Obligacji a Emitent zobowiązany będzie, na takie żądanie obligatariusza, natychmiast wykupić Obligacje wskazane w żądaniu. Obligatariusz może żądać wykupu Obligacji również w przypadku niezawinionego przez Emitenta opóźnienia nie krótszego niż 3 dni.

Obligacje nie będą miały formy dokumentu, zaś prawa z nich powstaną z chwilą ich zapisania w ewidencji prowadzonej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z treścią art. 8 ust. 2 pkt 1) Ustawy o Obligacjach. Obligacje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie ich do ASO Catalyst tj. alternatywnego systemu obrotu obligacjami komunalnymi i korporacyjnymi prowadzonego i zarządzanego przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A.

Obligacje nie są obligacjami przychodowymi, obligacjami zamiennymi na akcje Emitenta ani obligacjami z prawem pierwszeństwa uprawniającymi do subskrybowania akcji Spółki z pierwszeństwem przed jej akcjonariuszami. Obligacje uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Z Obligacjami nie są związane żadne uprawnienia do świadczeń niepieniężnych.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta, w ujęciu jednostkowym, na dzień 31 marca 2015 r., wyniosła 13.010.180,00 tys. złotych, z czego brak było zobowiązań przeterminowanych, natomiast w ujęciu skonsolidowanym, na dzień 31 marca 2015 r., wyniosła 14.094.400,00 tys. złotych, z czego brak było zobowiązań przeterminowanych.

Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Emitenta jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz.1382).

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1382) w związku z § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-07-28Małgorzata Szturmowicz Członek Zarządu
2015-07-28Anna NiesytoProkurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »