Reklama

KERDOS (KRS): Podjęcie przez Zarząd Kerdos Group S.A. uchwały w sprawie emisji Obligacji Serii K - raport 59

Raport bieżący nr 59/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Spółki Kerdos Group S.A. (dalej Spółka lub Emitent) informuje, iż w dniu 13 maja 2015 r. Zarząd podjął uchwałę nr 17/2015 (dalej Uchwała) w sprawie emisji obligacji serii K.

Na mocy Uchwały postanowiono iż Spółka wyemituje nie więcej niż 6.000 (słownie: sześć tysięcy) sztuk obligacji zwykłych na okaziciela trzydziestosześciomiesięcznych, oprocentowanych, serii K, o wartości nominalnej 1.000,- PLN (słownie: jeden tysiąc złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 6.000.000,- PLN (słownie: sześć milionów złotych) (dalej Obligacje). Obligacje będą obligacjami na okaziciela. Obligacje będą oprocentowane w wysokości 8 % (słownie: osiem procent) w skali roku. Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej.

Reklama

Celem emisji Obligacji będzie pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie dalszego rozwoju sieci sprzedaży detalicznej i hurtowej oraz rozwój sprzedaży internetowej FMCG w ramach grupy kapitałowej, w której Spółka jest jednostką dominującą.

Emisja Obligacji będzie następowała w trybie art. 9 pkt 1 ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej, o której mowa w art. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej Ustawa o ofercie) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 9 Ustawy o ofercie. Dokumentem zawierającym informacje o Obligacjach, ich ofercie i Spółce będzie memorandum informacyjne sporządzone zgodnie z art. 41 ust. 1 Ustawy o ofercie. Oferowanie Obligacji będzie się odbywać za pośrednictwem Domu Maklerskiego Ventus Assset Management S.A. oraz ewentualnych członków konsorcjum dystrybucyjnego.

Szczegółowy opis procedury składania zapisów oraz dokonywania przydziału Obligacji zamieszczony zostanie w memorandum informacyjnym. Dniem emisji/przydziału Obligacji będzie 8 czerwca 2015 r.

Obligatariuszom Obligacji przysługiwać będą odsetki obliczone według stałej stopy procentowej w wysokości 8 % (słownie: osiem procent) w stosunku rocznym. Okresy odsetkowe wynosić będą 3 (słownie: trzy) miesiące, przy czym okresy odsetkowe mogą mieć różną liczbę dni. Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu emisji (łącznie z tym dniem), tj. 8 czerwca 2015 r. i kończy 7 września 2015 r. (włącznie). Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego okresu odsetkowego) i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).

Obligacje uprawniać będą do następujących świadczeń: (i) świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odsetek, (ii) wykupu Obligacji - świadczenia polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji.

Do czasu wprowadzenia Obligacji na rynek obligacji pod nazwą Catalyst będący alternatywnym systemem obrotu (dalej ASO) oraz ich rejestracji w systemie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. (dalej KDPW) i funkcjonujących w jego ramach rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez firmy inwestycyjne wypłata świadczeń będzie odbywała się za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej ewidencję Obligacji, na rachunki bankowe obligatariuszy wskazane w treści formularzy zapisów albo wskazane później w inny sposób, zgodnie z zasadami stosowanymi przez podmiot prowadzący ewidencję obligatariuszy. Po wprowadzeniu Obligacji na ASO oraz ich rejestracji w systemie KDPW i funkcjonujących w jego ramach rachunkach papierów wartościowych prowadzonych przez firmy inwestycyjne wypłata świadczeń będzie dokonana za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne obligatariuszy.

Wykup Obligacji nastąpi dnia 7 czerwca 2018 roku poprzez wypłatę Obligatariuszom kwoty w wysokości równej wartości nominalnej Obligacji, tj. 1.000 zł za każdą Obligację powiększonej o naliczone odsetki za ostatni okres odsetkowy.

Spółka dokona wykupu Obligacji za pośrednictwem KDPW oraz firm inwestycyjnych prowadzących rachunki inwestycyjne obligatariuszy, poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych obligatariusza kwotą równą iloczynowi liczby Obligacji oraz wartości nominalnej jednej Obligacji. W przypadku niewprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO wykup Obligacji nastąpi za pośrednictwem firmy inwestycyjnej prowadzącej ewidencję Obligacji, na rachunki bankowe obligatariuszy wskazane w treści formularzy zapisów albo wskazane później w inny sposób, zgodnie z zasadami firmy inwestycyjnej prowadzącej ewidencję obligatariuszy. Wykupione Obligacje podlegają umorzeniu. Podstawą naliczenia i spełnienia świadczenia będzie liczba Obligacji zapisanych na rachunku papierów wartościowych Obligatariusza (lub w ewidencji prowadzonej przez firmę inwestycyjną – w przypadku niewprowadzenia Obligacji do obrotu na ASO) z upływem dnia ustalenia prawa do otrzymania świadczenia z tytułu wykupu, przypadającego na 6 (słownie: sześć) dni roboczych przed dniem wykupu.

W "Warunkach emisji 36-miesięcznych odsetkowych obligacji na okaziciela serii K” będących załącznikiem nr 1 do Uchwały oraz określających szczegółowe warunki emisji Obligacji, przewidziano możliwość wcześniejszego wykupu na żądanie Obligatariusza, wcześniejszego wykupu na żądanie Spółki oraz przedterminowy wykup w przypadku likwidacji Emitenta. Wcześniejszy wykup na żądanie Obligatariusza nastąpi gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z Obligacji, a także m.in. gdy wobec Emitenta nastąpi wszczęcie postępowania: likwidacyjnego, upadłościowego, naprawczego lub egzekucyjnego, jeżeli kwota egzekwowanego roszczenia przekroczy 5.000.000 zł (słownie: pięć milionów złotych). Emitent ma prawo dokonać przedterminowego wykupu wszystkich lub części Obligacji na żądanie własne. Zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o obligacjach w przypadku likwidacji Emitenta Obligacje podlegają natychmiastowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji, chociażby nie nastąpił jeszcze dzień wykupu.

Obligacje będą zabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy o obligacjach. Na zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy z tytułu emisji Obligacji Spółka ustanowi, w terminie do dnia 24 sierpnia 2015 roku zastaw rejestrowy na takiej liczbie wolnych od obciążeń udziałów spółki zależnej Dayli Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej Dayli), których wartość stanowi minimum 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji, przy założeniu, że wartość jednego udziału Dayli wynika z wyceny, którą dnia 22 kwietnia 2015 roku sporządził ECA Seredyński i Wspólnicy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. (dalej Zastaw Rejestrowy na Udziałach), przy czym Zastaw Rejestrowy na Udziałach zostanie ustanowiony na najwyższą sumę zabezpieczenia w kwocie stanowiącej 150% (słownie: sto pięćdziesiąt procent) wartości wyemitowanych Obligacji. Zgodnie z powyższą wyceną jeden udział Dayli został wyceniony na kwotę 133,80.

Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, czyli na dzień 31.03.2015 r., wyniosła 39,7 mln (słownie: trzydzieści dziewięć milionów siedemset tysięcy ) zł, co stanowiło 32,3% (słownie: trzydzieści dwa 3/10 procent) sumy bilansowej. Zarząd Spółki przewiduje, że w okresie do całkowitego wykupu oferowanych Obligacji zobowiązania Spółki nie powinny wzrosnąć o więcej niż do 60% sumy bilansowej Spółki (w ujęciu jednostkowym). Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka posiada pełną zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z emisji Obligacji.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-05-13Kamil KliniewskiPrezes Zarządu

Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »