Reklama

UNIBEP (UNI): Podjęcie przez Zarząd Unibep S.A. uchwały w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych Spółki...

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
W nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 3/2020 w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą Unibep S.A. zgody na dokonanie czynności mających na celu przeprowadzenie skupu akcji własnych, Zarząd Unibep S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że działając na podstawie uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych oraz przyjęcia programu odkupu akcji własnych UNIBEP S.A., zmienionej uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r., a także na podstawie ww. zgody Rady Nadzorczej Spółki, podjął w dniu 4 lutego 2020 r. uchwałę w sprawie przeprowadzenia skupu akcji własnych (Akcje Własne).

Reklama

Poniżej Spółka przekazuje informacje odnośnie najistotniejszych zasad realizacji skupu Akcji Własnych przedstawionych w w/w uchwale Zarządu Spółki:

- nabywane Akcje Własne będą w pełni pokryte;

- nabywane przez Spółkę Akcje Własne muszą być w pełni zbywalne i wolne od obciążeń, takich jak w szczególności: zastaw zwykły, skarbowy, rejestrowy lub finansowy, zajęcie w postępowaniu egzekucyjnym, opcja, prawo pierwokupu lub inne prawo pierwszeństwa albo jakiekolwiek inne prawo, obciążenie lub ograniczenie ustanowione na rzecz osób trzecich o charakterze rzeczowym lub obligacyjnym;

- Akcje Własne będą nabywane za pośrednictwem firmy inwestycyjnej w transakcji lub transakcjach poza rynkiem regulowanym lub w transakcjach pakietowych, realizowanych na podstawie oferty lub ofert sprzedaży Akcji Własnych (Oferta) składanych przez akcjonariuszy Spółki w odpowiedzi na ogłoszenie zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki (Zaproszenie), które w każdym przypadku nie będzie stanowić: (i) publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art. 73 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623) ("Ustawa o Ofercie Publicznej”), (ii) ani oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj.: Dz.U. z 2019 r., poz. 1145);

- Spółka poda do publicznej wiadomości przed rozpoczęciem skupu Akcji Własnych warunki Zaproszenia w formie raportu bieżącego, opublikuje na stronie internetowej Spółki: http://unibep.pl/relacje-inwestorskie.html oraz na stronie internetowej pośredniczącej firmy inwestycyjnej, mając na uwadze, że Spółka jest spółką publiczną oraz w celu zapewnienia równego traktowania akcjonariuszy Spółki zgodnie z art. 20 Ustawy o Ofercie Publicznej;

- łączna liczba Akcji Własnych będących przedmiotem nabycia w ramach Zaproszenia nie przekroczy: 1.500.000 (słownie: jeden milion pięćset tysięcy) akcji Spółki;

- w przypadku, gdy liczba Akcji Własnych zaoferowanych przez akcjonariuszy do nabycia przez Spółkę będzie wyższa niż łączna liczba Akcji Własnych określona przez Spółkę w Zaproszeniu, Zarząd dokona proporcjonalnej redukcji Ofert, zaokrąglając liczbę ułamkową Akcji Własnych w dół do najbliżej liczby całkowitej, tak aby łączna liczba Akcji Własnych była równa maksymalnej liczbie wskazanej przez Spółkę w Zaproszeniu, przy zachowaniu zasady równego traktowania wszystkich akcjonariuszy; w przypadku gdy zastosowane powyższej zasady zaokrąglenia liczby ułamkowej Akcji Własnych w dół do najbliższej liczby całkowitej (zasada alokacji) nie pozwoli na pokrycie całej liczby Akcji Własnych przeznaczonych do nabycia przez Spółkę w Zaproszeniu, w tym zakresie Spółka nabędzie Akcje Własne od tego akcjonariusza, który złożył Ofertę opiewającą na największą liczbę Akcji Własnych, a w przypadku Ofert na taką samą liczbę Akcji Własnych, od akcjonariusza który złożył Ofertę wcześniej;

- cena po jakiej nabywane będą Akcje Własne wynosi: 9,20 złotych (słownie: dziewięć złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Własną i została określona z uwzględnieniem warunków określonych w Uchwale i Uchwale Rady Nadzorczej;

- łączna kwota, za którą Spółka będzie nabywała Akcje Własne wraz z kosztami ich nabycia nie przekroczy: 13.849.500 zł (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset złotych);

- Akcje Własne zostaną nabyte od akcjonariuszy Spółki za wynagrodzeniem wypłaconym z kapitału rezerwowego, utworzonego na podstawie uchwały nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zwiększenia kwoty kapitału rezerwowego ze środków pochodzących z kapitału zapasowego z przeznaczeniem na skup akcji własnych, zmienionej uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28 lutego 2019 r. tj. wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych może zostać przeznaczona do podziału między akcjonariuszy;

- celem nabycia Akcji Własnych będzie:

a) umorzenie Akcji Własnych lub

b) zaoferowanie Akcji Własnych pracownikom lub współpracownikom Spółki / Grupy Kapitałowej Spółki w ramach programu motywacyjnego,

przy czym proporcja podziału łącznej liczby skupionych Akcji Własnych, pomiędzy wyżej wskazane cele określona zostanie uchwałą Walnego Zgromadzenia w sprawie umorzenia akcji lub w sprawie przeprowadzenia programu motywacyjnego;

- skup Akcji Własnych zostanie przeprowadzony, zgodnie z następującym harmonogramem:

a) dzień ogłoszenie Zaproszenia: 4 lutego 2020 r.,

b) dzień rozpoczęcia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 10 lutego 2020 r.,

c) dzień zakończenia przyjmowania Ofert od akcjonariuszy: 25 lutego 2020 r.,

d) przewidywany dzień nabycia Akcji Własnych przez Spółkę: 27 lutego 2020 r.

- Zarząd, wedle własnego uznania, kierując się interesem Spółki może:

a) zakończyć nabywanie Akcji Własnych przed terminem wskazanym powyżej lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia Akcji Własnych w całości lub części,

c) odstąpić w każdym czasie od wykonywania niniejszej Uchwały.

Wobec powyższego Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego tekst ogłoszenia Zaproszenia.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-02-04Leszek Marek GołąbieckiPrezes ZarząduLeszek Marek Gołąbiecki

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »