Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. o zmianie Statutu Spółki - raport 16

Raport bieżący nr 16/2016

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka”) informuje, że:

Reklama

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej jako "ZWZ”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 1 pkt (d) Statutu Spółki w dniu 15.04.2016 r. podjęło uchwałę nr 22 o zmianie Statutu Spółki, w następujący sposób:

1. artykuł 7 ust. 1 w dotychczasowym brzmieniu:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.413.562,50 zł (słownie: dwa miliony czterysta trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 73.100 (słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące sto) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda”.

otrzymał następujące brzmienie:

"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.422.826,25 zł (słownie: dwa miliony czterysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset dwadzieścia sześć złotych i dwadzieścia pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 110.155 (słownie: sto dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda”.

2. po ust. 2 artykułu 7 dodano ust. 2a o następującym brzmieniu:

"2a. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy AC S.A. o kwotę 47.500 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy pięćset złotych) w drodze emisji 190.000 (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda w celu przyznania praw do objęcia tych akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych.”

3. art. 11 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu:

"3. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać

a) nie jest członkiem Zarządu lub prokurentem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i nie pełnił takiego stanowiska w okresie 5 (pięciu) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej,

b) nie jest i nie był w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, pracownikiem Spółki, jej spółki zależnej lub jednostki stowarzyszonej,

c) nie otrzymywał i nie otrzymuje od Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej innego wynagrodzenia, niż z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej, w tym nie jest uprawniony do udziału w programie opcji pracowniczych lub w innym systemie wynagradzania za wyniki,

d) nie jest akcjonariuszem Spółki ani nie reprezentuje akcjonariusza lub akcjonariuszy posiadających akcje uprawniające do wykonywania 5% (pięć procent) i więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, a także nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem lub akcjonariuszami, którym przysługuje ww. uprawnienie,

e) nie utrzymuje obecnie, ani nie utrzymywał przez okres 1 (jednego) roku poprzedzającego datę wyboru na członka Rady Nadzorczej, znaczących stosunków handlowych ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną, bezpośrednio lub pośrednio, w charakterze wspólnika, akcjonariusza, członka zarządu, prokurenta lub pracownika zatrudnionego na stanowisku kierowniczym wyższego szczebla podmiotu utrzymującego takie stosunki ze Spółką lub jej jednostką stowarzyszoną. Przez znaczące stosunki handlowe rozumie się na potrzeby niniejszego ustępu, transakcje, których wartość przekracza 5% (pięć procent) przychodów Spółki za ostatni rok obrotowy,

f) nie jest obecnie, lub w okresie 3 (trzech) lat poprzedzających dzień wyboru na członka Rady Nadzorczej, nie był wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta Spółki lub jej jednostki stowarzyszonej,

g) nie jest członkiem zarządu lub prokurentem w innej spółce, w której członek Zarządu lub prokurent Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,

h) nie pełnił funkcji członka Rady Nadzorczej dłużej niż przez 3 (trzy) kadencje,

i) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu, prokurenta Spółki lub osób opisanych w literach a) – h) powyżej.”

otrzymał następujące brzmienie:

"3. Do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać wymogi wynikające z Zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, określonych w załączniku do Uchwały Nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 roku oraz jakichkolwiek ich zmian lub zastępujących je zasad przyjętych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.”

4. uchylono art. 11 ust. 4,

5. zmieniono numerację poszczególnych punktów Statutu Spółki począwszy od numeru 5, poprzez odpowiednie obniżenie numeracji o jeden,

6. art. 13 ust. 2 lit. (l) w dotychczasowym brzmieniu:

"(l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz”

otrzymał następujące brzmienie:

"(l) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członków Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członków Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek władz oraz jako członek zarządu lub rady nadzorczej w spółkach spoza grupy kapitałowej”.

II. Rada Nadzorcza Spółki, na podstawie upoważnienia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z 15.04.2016 r. udzielonego uchwałą nr 22 z dnia 15.04.2016 r. ustaliła jednolity tekst Statutu Spółki w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 2 b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-04-15Katarzyna RutkowskaPrezes Zarządu
2016-04-15Piotr MarcinkowskiWiceprezes Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »