Reklama

POLNORD (PND): Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.

Raport bieżący nr 47/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polnord S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym podjął uchwałę w sprawie emisji obligacji ("Uchwała Emisyjna”). Uchwała Emisyjna została podjęta w nawiązaniu do informacji zawartych w Skonsolidowanym Raporcie Półrocznym za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 r., w szczególności w pkt VI.6 Półrocznego Skróconego Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego sporządzonego zgodnie z MSSF zatwierdzonymi przez UE, w pkt V.4 Półrocznego Skróconego Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Jednostki Dominującej – Polnord S.A., oraz pkt III.11, III.12, III.14 Sprawozdania Zarządu z Działalności Grupy Kapitałowej, zgodnie z którymi istnieją czynniki ryzyka dla działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz Grupa Kapitałowa Spółki prowadzi działania mające na celu zapewnienie możliwości kontynuacji działalności Grupy Kapitałowej Spółki, gdzie wśród głównych założeń dotyczących źródeł pozyskania środków niezbędnych do refinansowania obecnego zadłużenia wyróżnić można m.in. środki pieniężne z tytułu nowego finansowania dłużnego.

Reklama

Na mocy Uchwały Emisyjnej Zarząd Spółki, postanowił wyemitować, na podstawie art. 2 pkt d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, niezabezpieczone obligacje na okaziciela serii PND01 o wartości nominalnej 1.000.000 PLN każda ("Obligacje”). Łączna wartość nominalna emisji Obligacji określona została do kwoty 150.000.000 PLN. Obligacje będą emitowane w trybie oferty publicznej poprzez skierowanie propozycji nabycia do inwestorów będących klientami profesjonalnymi. Oferta publiczna Obligacji nie wymaga udostępnienia do publicznej wiadomości prospektu.

Celem emisji Obligacji jest spłata istniejącego zadłużenia finansowego Spółki oraz finansowanie bieżącej działalności Spółki.

Minimalna wartość nominalna emitowanych Obligacji, których objęcie jest konieczne dla dojścia emisji Obligacji do skutku wynosi 75.000.000 PLN.

Spółka planuje rozpoczęcie procesu od dnia 6 listopada 2019 r., a przewidywaną datą przydziału Obligacji jest 15 listopada 2019 r.

Obligacje są oprocentowane od daty emisji do daty wykupu Obligacji. Kwota odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego 3-miesięcznego okresu odsetkowego. Wysokość stopy procentowej zależna jest od dokonania przez właściwy sąd wieczysto-księgowy wpisu hipoteki do ksiąg wieczystych i wynosi do dnia wpisu - 8,00 % w stosunku rocznym, oraz od dnia wpisu - 6,00 % w stosunku rocznym.

Ponadto, Obligacje zawierają mechanizm wypłaty dodatkowego świadczenia pieniężnego. Wysokość świadczenia dodatkowego oparta jest o liczbę metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej (PUM) i komercyjnej (GLA) w ramach zakończonych w danym okresie projektów.

Spółka w celu zabezpieczenia roszczeń Obligatariuszy złoży w dacie emisji oświadczenia o poddaniu się egzekucji względem każdego Obligatariusza z całego majątku, sporządzone w formie aktu notarialnego w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Wysokość zabezpieczenia została określona do 150 % łącznej wartości nominalnej Obligacji. Ponadto, po dacie emisji wierzytelności z tytułu Obligacji mogą zostać, w zależności od decyzji Spółki i w wybranym przez Spółkę terminie, zabezpieczone hipoteką na wybranych nieruchomościach położonych w Warszawie, do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 125.836.000 PLN, z zastrzeżeniem konieczności zwolnienia istniejących hipotek po spłacie wierzytelności nimi zabezpieczonych.

Warunki emisji Obligacji przewidują ustanowienie zgromadzenia obligatariuszy.

Obligacje będą podlegać wykupowi przez Spółkę w dniu wykupu, tj. 22 listopada 2024 r.

Spółka do dnia 7 grudnia 2020 r. ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych Obligacji. Obligatariusz ma prawo zażądać wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych Obligacji jeżeli Spółka dokona emisji akcji serii T, przy czym wykup Obligacji dokonywany będzie proporcjonalnie do wielkości emisji akcji serii T. Ponadto, Obligatariusz: (i) w 2022 r. nie później niż 30 listopada 2022 r. oraz (ii) w 2023 r. nie później niż 30 listopada 2023 r., ma prawo złożyć Spółce żądanie wcześniejszego wykupu wszystkich albo niektórych Obligacji (przy założeniu, że Spółka w danym roku dokona wykupu maksymalnie w kwocie 33% wyemitowanych Obligacji). Poza powyższymi Obligatariusz ma prawo żądać wykupu posiadanych Obligacji: (i) w przypadku wystąpienia przypadku niewypełnienia zobowiązania oraz (ii) w przypadku wystąpienia podstawy skorzystania z opcji wcześniejszego wykupu wskazanych w warunkach emisji Obligacji oraz podjęcia odpowiedniej uchwały zgromadzenia obligatariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-11-05Marcin Gomoła Prezes Zarządu
2019-11-05Marcin Mosz Członek Zarządu
2019-11-05Jakub Kocjan Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »