Reklama

REDAN (RDN): Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji serii C - raport 36

Raport bieżący nr 36/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Redan S.A. z siedzibą w Łodzi ("Emitent") informuje, iż w dniu 8 sierpnia 2012 roku podjęta została uchwała o emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej do 10.000.000 PLN (dziesięć milionów złotych) ("Obligacje").

Obligacje będą oferowane w ramach oferty prywatnej, zgodnie z art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. nr 120, poz. 1300 z późń. zm.).

Reklama

Emitent będzie ubiegać się o wprowadzenia Obligacji do obrotu na rynek obligacji Catalyst w ramach prowadzonego alternatywnego systemu obrotu.

1) Cel emisji

Celem emisji Obligacji jest finansowanie rozwoju grupy kapitałowej Emitenta, w szczególności:

(i) finansowanie nakładów na adaptację lokali i wyposażenie sieci sklepów dyskontowych "TextilMarket",

(ii) finansowanie środków obrotowych związanych z rozwojem sieci sklepów,

(iii) przedpłata lub spłata kredytów bankowych, jeżeli dzięki temu zostaną zastąpione lub uzupełnione kredyty liniami gwarancyjnymi lub akredytywami,

(iii) finansowanie inwestycji infrastrukturalnych - głównie w zakresie IT - Grupy Kapitałowej.

2) Rodzaj emitowanych obligacji

Obligacje na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone

3) Wielkość emisji

Zgodnie z podjętą uchwałą Emitent wyemituje do 10.000 Obligacji Serii C. Ostateczna liczba Obligacji zostanie ustalona w trakcie budowy księgi popytu.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji

Wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej i wynosi 1.000 PLN każda Obligacja.

5) Warunki wykupu i oprocentowania

Data wykupu Obligacji przypada na 24 miesiące po dniu emisji Obligacji tj. dzień, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("Data Wykupu"). Wykup Obligacji w Dacie Wykupu zostanie dokonany w wyniku zapłaty kwoty równej wartości nominalnej Obligacji poprzez uznanie rachunku papierów wartościowych obligatariusza.

Emitentowi będzie przysługiwało prawo wykupu Obligacji od obligatariuszy przed Datą Wykupu tj. Opcja Call. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty równej wartości nominalnej Obligacji oraz uiszczenie dodatkowej opłaty w wysokości 0,50 pkt procentowego za każdy rok pozostały do wykupu Obligacji.

Wcześniejszy wykup Obligacji będzie również możliwy na żądanie obligatariusza, w przypadku wystąpienia któregokolwiek za zdarzeń określonych w Warunkach Emisji Obligacji, tj.:

(a) niedokonanie płatności odsetek na rzecz Obligatariuszy w terminie wymagalności;

(b) zgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości Emitenta przez Emitenta;

(c) zgłoszenie wniosku o upadłość Emitenta przez wierzyciela lub wierzycieli dysponujących wedle twierdzeń tych wierzycieli łącznie wierzytelnościami wobec Emitenta przekraczającymi wartość 1% kapitału własnego Emitenta wg ostatniego opublikowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

(d) wykluczenie akcji Emitenta z obrotu na rynku regulowanym na GPW;

(e) wydanie w stosunku do Emitenta jednego lub więcej prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% kapitałów własnych i niezapłacenie zasądzonych kwot w terminie 5 dni roboczych od dnia wydania odpowiedniego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej, lub w terminie wskazanym w takim prawomocnym orzeczeniu lub ostatecznej decyzji administracyjnej;

(f) zajęcie jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta nastąpiło lub rozpoczęcie egzekucji i zajęcie lub egzekucja dotyczy kwoty przekraczającej 10% kapitałów własnych Emitenta;

(g) skup akcji własnych Emitenta powodujący przekroczenie wskaźnika finansowego Dług/Kapitał Własny 1,0x wyliczany na podstawie opublikowanych kwartalnych (za kwartał pierwszy i trzeci) lub półrocznych lub rocznych danych finansowych Emitenta;

(h) wypłata przez Emitenta zaliczki na poczet dywidendy;

(i) wypłata przez Emitenta dywidendy lub spełnienie świadczenia z tytułu dywidendy niepieniężnej;

(j) przekroczenie wartości wskaźnika Dług/Kapitał Własny na poziomie skonsolidowanym zostanie powyżej 1,0x, wyliczanej na podstawie opublikowanych kwartalnych (za kwartał pierwszy lub trzeci) lub półrocznych lub rocznych danych finansowych Emitenta;

(k) przekroczenie wartości wskaźnika Dług Netto/EBITDA na poziomie skonsolidowanym powyżej 4,0x, wyliczanej na podstawie opublikowanych kwartalnych (za kwartał pierwszy lub trzeci) lub półrocznych lub rocznych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta, przy czym EBITDA jest liczona na podstawie dostępnych danych z ostatnich 12 miesięcy;

(l) przekroczenie wartości wskaźnika zobowiązania czynszowe/EBITDA na poziomie skonsolidowanym powyżej 20,0x, wyliczanej na podstawie opublikowanych kwartalnych (za pierwszy lub trzeci kwartał) lub półrocznych lub rocznych skonsolidowanych danych finansowych Emitenta, przy czym EBITDA jest liczona na podstawie dostępnych danych z ostatnich 12 miesięcy;

(m) postawienie w stan wymagalności przed terminem wykupu jakichkolwiek innych dłużnych instrumentów finansowych Emitenta lub kredytów inwestycyjnych Emitenta lub spółek należących do grupy kapitałowej Emitenta i wezwania Emitenta przez wierzycieli do zapłaty ww. wierzytelności w ciągu 7 dni;

(n) postawienie w stan wymagalności przed terminem wykupu jakichkolwiek innych dłużnych instrumentów finansowych Emitenta lub kredytów inwestycyjnych Emitenta lub spółek z grupy kapitałowej Emitenta i wezwania Emitenta przez wierzycieli do zapłaty ww. wierzytelności w terminie dłuższym niż 7 dni.

Przymusowy przedterminowy wykup Obligacji będzie odbywał się w cyklach 30-dniowych liczonych w dniach roboczych lub jednorazowo w terminie 60 dni roboczych (w zależności od rodzaju przypadku naruszenia), liczony od dnia publikacji przez Emitenta raportu bieżącego w sprawie wystąpienia któregokolwiek z przypadków naruszenia.

W przypadku otwarcia w stosunku do Emitenta postępowania likwidacyjnego wszystkie Obligacje będą podlegały natychmiastowemu, przedterminowemu wykupowi z dniem otwarcia likwidacji. Emitent wówczas zapłaci obligatariuszowi kwotę równą wartości nominalnej Obligacji powiększoną o należne, a niewypłacone odsetki do Daty Wykupu.

Oprocentowanie Obligacji zostało określone jako stawka WIBOR 6M powiększona o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd Redan S.A. po przeprowadzeniu procesu budowy księgi popytu.

Szczegółowe znaczenie określeń użytych w kowenantach jest zdefiniowane w Warunkach Emisji Obligacji.

6) Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2012 r. oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia

Na podstawie jednostkowego sprawozdania finansowego za I kwartał 2012 roku opublikowanego w Raporcie za I kwartał w dniu 15 maja 2012 roku, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2012 roku wyniosła: 40 527 tys. PLN.

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta do czasu całkowitego wykupu Obligacji są w opinii Zarządu bezpieczne z punktu widzenia ich terminowego regulowania oraz ciągłości prowadzenia przez Emitenta działalności podstawowej.

Przez okres trwania praw do Obligacji Emitent utrzymywać udział zobowiązań w sumie pasywów na stabilnym poziomie. W trakcie tego okresu wartość zobowiązań będzie ulegać zmianom odpowiednio do rozwoju sieci sklepów Grupy Kapitałowej Redan co związane jest z koniecznością poniesienia nakładów inwestycyjnych na nowe lokalizacje lub ich modernizację oraz zatowarowanie rozwijającej się sieci, a także odpowiednio do sezonowości zakupów towarowych Grupy Kapitałowej Redan.
Bogusz Kruszyński - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »