ASSECOPOL (ACP): Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy - raport 51

Raport bieżący nr 51/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Asseco Poland S.A. ("Asseco", "Spółka") informuje, że w dniu 20 września 2010 r. działając na podstawie art. 444 i 446 Kodeks spółek handlowych ("b") oraz § 7a Statutu Spółki podjął uchwałę w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.

Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o kwotę nie wyższą niż 5.433.174 złotych (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote) poprzez emisję nie więcej niż 5.433.174 (słownie: pięć milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące sto siedemdziesiąt cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 (słownie: jeden) złoty każda (dalej "Akcje Serii J").

Reklama

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki zostanie dokonane w wysokości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii J. Zarząd Spółki złoży oświadczenie w formie aktu notarialnego o dookreśleniu wysokości podwyższenia kapitału zakładowego przed zgłoszeniem podwyższenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców. Zgodnie § 9 ust. 6 statutu Spółki podjęcie przez Zarząd uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego jest zdarzeniem powodującym automatyczne umorzenie akcji własnych Spółki w ilości odpowiadającej liczbie objętych Akcji Serii J. W związku z powyższym jednocześnie ze złożeniem oświadczenia, o którym mowa powyżej, Zarząd działając na podstawie § 9 ust. 7 statutu Spółki podejmie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę równą kwocie, o jaką podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki w drodze emisji Akcji Serii J. Z zastrzeżeniem rejestracji przez właściwy Sąd, w wyniku emisji Akcji Serii J oraz związanego z tym umorzenia akcji własnych Spółki wysokość kapitału zakładowego Spółki oraz liczba wyemitowanych akcji Spółki nie ulegną zmianie.

Akcje Serii J zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki w ramach subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt. 2 KSH, przeprowadzanej w drodze oferty publicznej w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Dotychczasowym akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec dnia prawa poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Serii J, przy czym za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługiwać będzie jedno prawo poboru Akcji Serii J. Liczba jednostkowych praw poboru niezbędna do objęcia z pierwszeństwem jednej Akcji Serii J stanowi iloraz ogólnej liczby jednostkowych praw poboru (77.565.530) oraz wszystkich oferowanych Akcji Serii J (5.433.174), tj. w przybliżeniu 14,2762. W związku z ułamkowym parytetem, opisanym w zdaniu poprzednim, ustalono następujące zasady dokonywania zaokrągleń liczby Akcji Serii J przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru: liczba Akcji Serii J przydzielonych na rzecz osoby, która złożyła zapis w wykonaniu prawa poboru ustalona zostanie poprzez podzielenie liczby jednostkowych praw poboru Akcji Serii J objętych wszystkimi ważnymi zapisami złożonymi przez tę osobę przez liczbę jednostkowych praw poboru uprawniających do objęcia jednej Akcji Serii J i zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób ilorazu w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Dzień prawa poboru ustalono na 18 października 2010 r.

Akcje Serii J zostaną opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi. Zarząd ustali cenę emisyjną Akcji Serii J w późniejszym terminie w formie odrębnej uchwały. Intencją Zarządu jest ustalenie ceny emisyjnej Akcji Serii J przed dniem prawa poboru.

Termin, do którego dotychczasowi akcjonariusze Spółki będą uprawnieni do wykonania prawa poboru Akcji Serii J oraz terminy otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Serii J zostanie wskazany w dokumencie ofertowym będącym częścią prospektu emisyjnego Spółki przygotowywanym w związku z ofertą publiczną Akcji Serii J do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku, przy czym jeżeli rejestracja podwyższenia kapitału w związku z emisją Akcji Serii J nastąpi po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, którego przedmiotem obrad będzie podział zysku za rok obrotowy 2010, Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia 1 stycznia 2011 r.

Zarząd zamierza ubiegać się o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Akcji Serii J, praw poboru Akcji Serii J oraz praw do Akcji Serii J.

Środki pozyskane z emisji Akcji Serii J Spółka zamierza przeznaczyć na akwizycje podmiotów działających w branży IT na rynku krajowym lub rynkach zagranicznych. W pierwszej kolejności Spółka planuje przeznaczyć środki z emisji Oferowanych Akcji na sfinansowanie ceny nabycia 49,19% akcji spółki Formula Systems (1985) Ltd z siedzibą w Or Yehuda, Izrael.

W przypadku nie dojścia do skutku nabycia akcji w Formula Systems, Zarząd zamierza przeznaczyć środki pozyskane z emisji Oferowanych Akcji na kontynuację rozbudowy Grupy Asseco na rynku europejskim i rynku krajowym.
Adam Góral - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: Asseco Poland SA | środki | Asseco | uchwały | Raport bieżący | Asseco Poland SA
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »