Reklama

MENNICA (MNC): Podpisanie aneksu do znaczącej umowy o wykonanie robót budowlanych - raport 37

Raport bieżący nr 37/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Mennicy Polskiej S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka" lub "Emitent") zawiadamia, że w dniu 24 września 2018 roku podpisał z Mostostal Warszawa S.A. z siedzibą w Warszawie ("Mostostal”) aneks nr 1 ("Aneks”) do umowy o wykonanie robót budowlanych ("Umowa”) obejmującej kompleksowe wykonanie przez Mostostal działającego w charakterze generalnego wykonawcy zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcjami usługowymi i garażem podziemnym, zagospodarowaniem terenu, wjazdem na teren nieruchomości oraz niezbędną infrastrukturą techniczną, w tym miejskimi stacjami transformatorowymi, położonego na terenie działek nr ew. 110/1, 110/3, 110/4 w obrębie 6-01-06, budowa zjazdów na fragmentach pasów drogowych ul. Pereca, nr ew. dz. 10/1 w obrębie 6-01-06 oraz budowa niezbędnej infrastruktury technicznej na działkach ew. nr 6, 10/1 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie, wraz z rozbiórką części budynku biurowego Aurum zlokalizowanego na działce ew. nr 110/3 w obrębie 6-01-06 przy ul. Waliców 11 w Warszawie w ramach realizacji inwestycji o zwyczajowej nazwie Mennica Residence 2, o której zawarciu Emitent informował w dniu 27 lipca 2017 roku raportem bieżącym numer 47/2017.

Reklama

Na mocy Aneksu całkowita ryczałtowa wartość Umowy została podwyższona i wynosi 110 150 313,96 zł (słownie: sto dziesięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzynaście złotych i 96/100) netto powiększone o należny podatek VAT. Zmianie uległa również data zakończenia robót budowlanych, zgodnie postanowieniami Aneksu zakończenie nastąpi w dniu 30 listopada 2019 roku.

Aneks przewiduje ponadto następujące zmiany w zakresie kar umownych:

1) za przekroczenie terminów w stosunku do dat kluczowych wskazanych harmonogramie rzeczowo-finansowym do Umowy z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia przy czym Mostostal nie jest zobowiązany do zapłaty kary w przypadku, gdy do przekroczenia terminu doszło z przyczyn innych niż leżące po stronie GW lub podmiotów trzecich za które GW ponosi odpowiedzialność;

2) w przypadku niedotrzymania przez Mostostal końcowego terminu realizacji przedmiotu Umowy z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokość 75 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych) za każdy dzień opóźnienia. Mostostal nie jest zobowiązany do zapłaty kary w przypadku, gdy do przekroczenia terminu doszło z przyczyn innych niż leżące po stronie Mostostal lub podmiotów trzecich za które Mostostal ponosi odpowiedzialność;

3) w przypadku odstąpienia od Umowy przez Emitenta lub Mostostal z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zobowiązany będzie do zapłacenia na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 12,5% wynagrodzenia ryczałtowego brutto;

4) w przypadku niedotrzymania przez Mostostal terminów usuwania wad nieistotnych wskazanych podczas odbioru końcowego z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal będzie zobowiązany do zapłaty na rzecz Emitenta kary umownej w wysokości 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia. Mostostal nie jest zobowiązany do zapłaty kary w przypadku, gdy do przekroczenia terminu doszło z przyczyn innych niż leżące po stronie Mostostal lub podmiotów trzecich, za które Mostostal ponosi odpowiedzialność;

5) w przypadku nie dotrzymania terminów usunięcia wady w związku z udzieloną gwarancją (czy rękojmią) z przyczyn leżących po stronie Mostostalu, Mostostal zapłaci Emitentowi karę umowną w wysokości 1500,00 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych) za każdy dzień opóźnienia względem terminu na ich usunięcie.

Zgodnie z Aneksem Emitent ma prawo odstąpić od Umowy, odpowiednio w całości lub co do niezrealizowanej jeszcze części, w następujących sytuacjach:

1) jeżeli realizacja lub zakończenie poszczególnych robót opóźnia się z winy Mostostalu i opóźnienie to jest dłuższe niż 14 dni względem dat kluczowych lub dat kontrolnych z harmonogramu rzeczowo finansowego, pod warunkiem uprzedniego wezwania Mostostalu do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu zakreślonego przez Emitenta dodatkowego co najmniej 14 dniowego terminu;

2) jeżeli przedmiot Umowy jest wykonywany przez Mostostal w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową, dokumentacją projektową i projektami wykonawczymi pod warunkiem uprzedniego wezwania Mostostalu do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu zakreślonego przez Emitenta dodatkowego, co najmniej 7 dniowego terminu;

3) przerwania przez Mostostal robót budowlanych jednorazowo na dłużej niż 14 dni roboczych lub łącznie na dłużej niż 14 dni, z wyłączeniem sytuacji siły wyższej lub wstrzymania realizacji robót przez Emitenta pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do podjęcia robót i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi co najmniej 7 dniowego terminu dodatkowego;

4) realizacji przez Mostostal przedmiotu Umowy w sposób sprzeczny z przepisami prawa budowlanego lub innymi przepisami mającymi zastosowanie do realizacji zadania inwestycyjnego, w tym w szczególności dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi co najmniej 7 dniowego terminu dodatkowego;

5) gdy Mostostal nie dostarczy wymaganych gwarancji lub polis ubezpieczeniowych, pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu wyznaczonego Mostostalowi co najmniej 7 dniowego dodatkowego terminu;

6) rażącego braku współpracy Mostostalu z kierownikiem projektu, inspektorami nadzoru, pod warunkiem wezwania Mostostalu przez Emitenta do usunięcia skutków naruszenia i bezskutecznego upływu dodatkowego 7 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi w tym celu;

7) w przypadku nieuzasadnionego braku zapłaty przez Mostostal wymagalnych zobowiązań na rzecz podwykonawców, po uprzednim wezwaniu Mostostalu do należytego wykonania niniejszej Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego, 7 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi;

8) w przypadku wykonywania robót przy udziale podwykonawców niezaakceptowanych przez Emitenta, po uprzednim wezwaniu Mostostalu do należytego wykonania niniejszej Umowy i bezskutecznego upływu dodatkowego, 7 dniowego terminu wyznaczonego Mostostalowi;

9) w przypadku braku przedstawienia Emitentowi przez Mostostal, w terminie 7 dni od dnia podpisania Aneksu, gwarancji bankowej zwiększonej o kwotę 4 500 000 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych) tj. gwarancji bankowej do łącznej kwoty 14 815 031,40 zł (słownie: czternaście milionów osiemset piętnaście tysięcy trzydzieści jeden złotych i 40/100), Emitent będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy w części zmienionej Aneksem w terminie 90 dni od upływu terminu na przedstawienie Emitentowi gwarancji.

Prawo do odstąpienia przez którąkolwiek ze stron przysługuje w terminie 180 dni od daty powstania przyczyny uzasadniającej odstąpienie (za wyjątkiem wskazanego powyżej punktu 9, który odrębnie reguluje termin odstąpienia).

Pozostałe zapisy Umowy nie ulegają zmianie.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-24Grzegorz ZambrzyckiPrezes Zarządu
2018-09-24Agnieszka PyszczekProkurent

Dowiedz się więcej na temat: wykonanie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »