Reklama

PBG (PBG): Podpisanie przedwstępnej umowy sprzedaży dotyczącej akcji Rafako S.A. - raport 42

Raport bieżący nr 42/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd PBG S.A. ("Emitent"), informuje, że w dniu 27 czerwca 2011 roku, Emitent zawarł ze spółką Elektrim Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Elektrim") przedwstępną umowę sprzedaży udziałów ("Umowa"), na podstawie której:

1) Emitent zobowiązał się nabyć (bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółkę zależną Emitenta - PBG Invest 1 Sarl z siedzibą w Luksemburgu ("PBG Invest 1") - według uznania Emitenta) 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze (odpowiednio, "Udziały Nabywane" i "SPV1"), która, na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej ("Dzień Zamknięcia"), będzie posiadać 34.800.001 akcji spółki Rafako Spółka Akcyjna z siedzibą w Raciborzu ("Rafako"), stanowiących 50%+1 akcja w kapitale zakładowym i ogólnej liczbie głosów Rafako ("Akcje Rafako");

Reklama

2) Elektrim zobowiązał się, że bezpośrednio zależna od niego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą na Cyprze ("SPV2") w Dniu Zamknięcia zawrze z PBG lub PBG Invest 1 umowę przyrzeczoną, na której podstawie sprzeda na rzecz Emitenta lub PBG Invest 1 Udziały Nabywane.

Strony ustaliły, że w wyniku wykonania postanowień Umowy, w Dniu Zamknięcia, SPV1 będzie posiadało Akcje Rafako, na które składają się:

1) 34.746.440 akcji Rafako, stanowiących 49,92% kapitału zakładowego Rafako, w dniu zawarcia Umowy należących do Elektrim, oraz

2) 53.561 akcji Rafako, stanowiących 0,077% kapitału zakładowego Rafako, które zostaną nabyte przez Elektrim lub podmiot zależny od Elektrim.

Zgodnie z Umową, łączna cena ("Cena Nabycia"), która zostanie zapłacona za Udziały Nabywane będzie równa sumie: (i) kwoty 540.000.000,00 (pięćset czterdzieści milionów) złotych; oraz (ii) kwoty stanowiącej równowartość ceny nabycia 53.561 akcji Rafako, o których mowa w punkcie 2) powyżej, jednak nie wyższej niż 840.000 (osiemset czterdzieści tysięcy) złotych.

Cena Nabycia będzie płatna w terminie 14 dni od dnia złożenia przez kupującego oświadczenia, czy w związku z otrzymanym raportem due diligence znajdzie zastosowanie mechanizm obniżenia Ceny Nabycia, o którym poniżej.

Cena Nabycia może zostać obniżona w oparciu o wynik due diligence Rafako i SPV1. Wysokość Ceny Nabycia może zostać obniżona w przypadku ujawnienia istotnych negatywnych okoliczności wpływających na wartość Rafako (szczegółowo określonych w Umowie), tj. spadku wartości majątku lub wzrostu zobowiązań Rafako w stosunku do stanu ujawnionego w sprawozdaniu finansowym Rafako za rok obrotowy 2010, a także w przypadku ujawnienia istotnych negatywnych okoliczności dotyczących SPV1, o równowartość odpowiednio: obowiązkowych rezerw na zobowiązania Rafako wynikających z ww. istotnych negatywnych okoliczności, których Rafako, wbrew obowiązkowi w tym zakresie, nie utworzyło oraz istotnych negatywnych okoliczności dotyczących SPV1.

Przystąpienie do zamknięcia transakcji, w tym w szczególności zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów, uzależnione jest od ziszczenia się następujących warunków zawieszających:

1) dokonania określonych w Umowie zmian w grupie kapitałowej Elektrim niezbędnych w celu realizacji transakcji, w tym w szczególności nabycie przez SPV1 Akcji Rafako;

2) uzyskania przez PBG zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację lub upływ terminu, w jakim stosowna decyzja Prezesa UOKiK powinna zostać wydana;

3) przedłożenia przez Elektrim: (i) odpisu z odpowiedniego rejestru SPV1, jak również kopii aktualnego statutu lub umowy spółki SPV1, (ii) imiennego świadectwa depozytowego potwierdzającego, że Akcje Rafako zapisane są na rachunku papierów wartościowych należącym do SPV1 i są wolne od jakichkolwiek obciążeń i praw osób trzecich, (iii) oświadczenia, że Akcje Rafako będące przedmiotem transakcji i Udziały Nabywane są wolne od obciążeń, a także zaświadczeń o braku zastawów, (iv) zaświadczenia o prawie uczestnictwa przez SPV1 w walnym zgromadzeniu ze wszystkich posiadanych Akcji Rafako, (v) potwierdzenia prawdziwości i kompletności złożonych oświadczeń i zapewnień na Dzień Zamknięcia;

4) powołania nowego członka zarządu Rafako wskazanego przez PBG;

5) spowodowania przez Elektrim, po otrzymaniu informacji o uzyskaniu zgody Prezesa UOKiK, jednak nie później niż w terminie tygodnia, aby zostało zwołane walne zgromadzenie Rafako, którego porządek obrad będzie zawierał co najmniej punkt dotyczący zmiany w składzie rady nadzorczej, a SPV1 dokona wszelkich czynności, aby uczestniczyć w walnym zgromadzeniu;

6) przedłożenia przez PBG zaświadczenia wystawionego przez instytucję finansową, iż uzyskało finansowanie niezbędne do zapłaty Ceny Nabycia.

Strony ustaliły, iż podpisanie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów nastąpi w terminie trzech tygodni od uzyskania zgody Prezesa UOKiK.

Umowa określa kary umowne na wypadek nieprzystąpienia przez Elektrim lub podmiot od niego zależny oraz przez PBG lub podmiot od niego zależny do zamknięcia transakcji (obejmującego m.in. zawarcie umowy przyrzeczonej sprzedaży udziałów) mimo ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających wskazanych w Umowie, w wysokości 100.000.000 (sto milionów) złotych, płatne odpowiednio przez PBG lub Elektrim. Strony są uprawnione do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

W Umowie zostały złożone przez Emitenta i Elektrim oświadczenia i zapewniania, w tym oświadczenia i zapewnienia dot. SPV1 i Rafako. Umowa określa zasady odpowiedzialności z tytułu naruszenia oświadczeń i zapewnień.

Opisana powyżej transakcja stanowi realizację strategii Grupy PBG związanej z ekspansją działalności na rynku budownictwa energetycznego.

Załączniki:

Plik;Opis
Magdalena Eckert-Boruta - osoba odpowiedzialna za kontakty z KNF

Załączniki

Dokument.pdf

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »