COMPREMUM (CPR): Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu Emitenta - raport 21

Raport bieżący nr 21/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Pozbud T&R S.A. z siedzibą w Wysogotowie ("Spółka”, "Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał drugostronnie podpisaną Umowę z dnia 31 sierpnia 2018 roku Nr POIR.03.02.01-30-0007/17-00 o dofinansowanie projektu pn. ”Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” w ramach poddziałania 3.2.1 Badania na rynek Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2010, zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (zwaną dalej: "Instytucją Pośredniczącą”).

Reklama

Przedmiotem projektu jest wdrożenie innowacji produktowej - kantówki pasywnej Dual Strong® - hybrydowej klejonki do okien pasywnych, składającej się z kantówki trójwarstwowej z rdzeniem termicznym wykonanym z przegród wypełnionych aerożelem. Rozwiązanie pozwala na odprowadzanie wilgoci na zewnątrz pomieszczenia, bez możliwości jej skraplania na wewnętrznych elementach przegrody okiennej, zapewniając jednocześnie wymianę powietrza. Projekt realizowany będzie w zakładzie produkcyjnym Emitenta w Słonawach, w województwie wielkopolskim.

1) Stronami umowy są: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie jako Instytucja Pośrednicząca i Pozbud T&R Spółka Akcyjna z siedzibą w Wysogotowie jako Beneficjent.

2) Przedmiotem Umowy jest udzielenie Beneficjentowi (Emitentowi) dofinansowania na realizację projektu .”Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji kantówki pasywnej Dual Strong®” (zwanego dalej: "Projektem”) ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz określenie praw i obowiązków Stron Umowy, związanych z realizacją Projektu.

3) Beneficjent zobowiązany jest do złożenia do Instytucji Pośredniczącej Analizy zgodności projektu z polityką ochrony środowiska wraz z zezwoleniem na inwestycję.

4) Beneficjent zobowiązany jest do zrealizowania projektu w okresie kwalifikowalności kosztów projektu, kończy się w dniu 31 maja 2020 roku.

5) Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 66.519.999,00 zł. Całkowita kwota kosztów kwalifikowalnych na inwestycję wynosi 54.081.300,00 zł. Instytucja Pośrednicząca przyznaje Emitentowi dofinansowanie w kwocie nieprzekraczającej 18.928.455,00 zł, co stanowi 35 % kwoty kosztów kwalifikowalnych. Beneficjent zobowiązany jest do sfinansowania kosztu realizacji Projektu w wysokości przekraczającej maksymalny poziom dofinansowania po wejściu w życie umowy.

Łączne dofinansowanie przekazane Beneficjentowi w formie zaliczki nie może przekroczyć 40 % całkowitej wysokości dofinansowania. Pozostała kwota dofinansowania może być przekazana jedynie w formie refundacji, po akceptacji przez Instytucję Pośredniczącą przedłożonych przez Beneficjenta wniosków o płatność pośrednią i końcową.

6) Dofinansowanie jest wypłacane po ustanowieniu i wniesieniu przez Beneficjenta zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy. Beneficjent, na okres realizacji oraz okres trwałości projektu, zobowiązany jest do złożenia w Instytucji Pośredniczącej zabezpieczenia w formie weksla in blanco z klauzulą "nie na zlecenie” z podpisem notarialnie poświadczonym albo z podpisem złożonym w obecności osoby upoważnionej przez Instytucję Pośredniczącą wraz z deklaracją wekslową, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie umowy. W przypadku płatności dofinansowania w formie zaliczki Beneficjent składa dodatkowe zabezpieczenie w wysokości odpowiadającej zaliczce, w jednej z w/w form, nie później niż w dniu złożenia wniosku o pierwszą płatność zaliczkową.

7) Beneficjent zobowiązany jest zachować trwałość projektu przez okres 3 lat, licząc od dnia zakończenia realizacji projektu.

8) Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze Stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, z podaniem przyczyny rozwiązania umowy. Instytucja Pośrednicząca może rozwiązać umowę w przypadkach określonych w umowie, w tym głównie z powodu, gdy Beneficjent:

- nie rozpoczął realizacji projektu przez okres dłuższy niż 3 miesiące od terminu określonego

w umowie,

- nie ustanowił lub nie wniósł zabezpieczenia w ustalonym w umowie terminie,

- zaprzestał realizacji projektu lub realizuje go w sposób sprzeczny z umową lub z naruszeniem

prawa,

- zaprzestał prowadzenia działalności związanej z projektem.

- nie przedłożył wniosku o płatność w terminach i na zasadach określonych w Umowie,

- nie dokonuje promocji Projektu zgodnie z Umową.

9) W przypadku rozwiązania umowy Beneficjent zobowiązany jest do zwrotu całości otrzymanego dofinansowania wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, liczonymi od dnia przekazania środków na rachunek bankowy Beneficjenta do dnia ich zwrotu, w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy.

W pozostałym zakresie warunki Umowy nie odbiegają istotnie od stosowanych powszechnie dla tego typu umów.

Podstawą przekazania informacji o zawarciu Umowy jest jej istotność dla działalności Emitenta ze względu na wartość objętych nią prac, a kryterium uznania Umowy za znaczącą jest wartość kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Art.17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-05Roman AndrzejakWiceprezes ZarząduRoman Andrzejak

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »