Reklama

PULAWY (ZAP): Podpisanie umowy o kompleksową realizację inwestycji pn. „Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” - raport 29

Raport bieżący nr 29/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. (dalej: "Spółka”) informuje, iż Spółka w dniu 25 września 2019 roku zawarła z konsorcjum w składzie: Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie, Polimex Energetyka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i SBB ENERGY S.A. z siedzibą w Opolu (dalej: "Konsorcjum” lub "Wykonawca”) umowę (dalej: "Umowa”) o kompleksową realizację inwestycji pod nazwą "Budowa Bloku Energetycznego w oparciu o paliwo węglowe” według formuły "pod klucz” (dalej: "Projekt”). Spółka informowała o ostatecznym wyborze oferty Konsorcjum, jako Generalnego Realizatora Inwestycji w ramach postępowania przetargowego, raportem bieżącym nr 25/2019 z dnia 23 lipca 2019 roku.

Reklama

Przedmiotem Umowy jest kompleksowa realizacja budowy nowego bloku energetycznego w oparciu o paliwo węglowe w Puławach o mocy elektrycznej brutto 90-100 MWe (dalej: "Blok Energetyczny”). Blok Energetyczny będzie blokiem upustowo-kondensacyjnym z kotłem pyłowym węglowym.

Zakres budowy Bloku Energetycznego obejmuje kompletny blok węglowy zawierający wszelkie urządzenia i instalacje technologiczne niezbędne dla kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Wynagrodzenie należne Konsorcjum na podstawie Umowy ma charakter ryczałtowy i wynosi 1 159 900 000 zł netto (dalej: "Wynagrodzenie”). Całkowity budżet Projektu wynosi 1 200 000 000 zł netto. Pozostałe koszty Projektu objęte jego budżetem (tj. ponad Wynagrodzenie) obejmują m.in. koszty integracji Bloku Energetycznego z istniejącymi instalacjami, a także koszty Inżyniera Kontraktu.

W związku z przyjętą do realizacji Projektu formułą "pod klucz”, w zakresie przedmiotu Umowy znajdują się wszystkie prace obejmujące m.in. roboty budowlane, dostawy i usługi, które są potrzebne do tego, aby Blok Energetyczny osiągnął wymagane charakterystyki ruchowe, gwarantowane parametry techniczne, zdolność ruchową i bezpieczeństwo.

Podstawowy okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę wynosi 24 miesiące od daty podpisania przez Spółkę protokołu przyjęcia Bloku Energetycznego do eksploatacji.

Wydłużony okres gwarancji na obiekty/roboty budowlane, zabezpieczenia antykorozyjne, izolację termiczną/akustyczną obiektów wynosi 60 miesięcy.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Spółki, Wykonawca przedłoży Spółce zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w formie gwarancji bankowej/ych lub kaucji, w wysokości 10% Wynagrodzenia. W określonych w Umowie przypadkach niespełnienia przez Wykonawcę obowiązków związanych z dostarczeniem przewidzianego Umową zabezpieczenia, Spółka będzie uprawniona do zatrzymania części przysługującego Wykonawcy Wynagrodzenia. Umowa przewiduje możliwość zmniejszenia wysokości zabezpieczenia w związku ze zrealizowaniem przez Wykonawcę przedmiotu Umowy oraz upływem podstawowego okresu gwarancji.

Umowa przewiduje na rzecz Spółki kary umowne m.in. w przypadku:

(i) opóźnienia Wykonawcy w realizacji kluczowych etapów inwestycji - do łącznej kwoty 15% Wynagrodzenia,

(ii) nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych - do łącznej kwoty 30% Wynagrodzenia, oraz

(iii) odstąpienia od Umowy przez Spółkę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% Wynagrodzenia.

Łączna suma kar umownych (z wszystkich tytułów) płatnych przez Wykonawcę ograniczona jest do kwoty 30% Wynagrodzenia.

Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza każdej ze stron wynikająca lub związana z realizacją Umowy ograniczona jest do kwoty 100% Wynagrodzenia podwyższonego o podatek VAT, przy czym ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu m.in. utraconych korzyści, utraty produkcji, dochodów lub zysków, które mogą być poniesione przez Spółkę i nastąpiły wskutek winy umyślnej Wykonawcy.

Wykonawca rozpocznie realizację przedmiotu Umowy w dniu wyznaczonym przez Spółkę w poleceniu rozpoczęcia prac (dalej: "Polecenie Rozpoczęcia Prac”).

Spółka ma prawo wydać Wykonawcy Polecenie Rozpoczęcia Prac w terminie trzech miesięcy od dnia podpisania Umowy.

Przekazanie Bloku Energetycznego do użytkowania na podstawie podpisanego przez strony protokołu przyjęcia Bloku Energetycznego, powinno nastąpić w terminie trzydziestu sześciu miesięcy od dnia wyznaczonego przez Spółkę w Poleceniu Rozpoczęcia Prac.

Stronom przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy lub zawieszenie jej wykonania na warunkach w niej określonych. W szczególności Spółka będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w przypadkach, gdy:

(i) z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy lub jego personelu nie jest możliwe przyjęcie Bloku Energetycznego do eksploatacji, a okres opóźnienia przekracza 150 dni kalendarzowych;

(ii) siła wyższa trwa ponad 90 dni kalendarzowych.

W powyższych przypadkach Spółka może skorzystać z przysługującego jej prawa do odstąpienia od Umowy do końca podstawowego okresu gwarancji.

Do upływu 60 miesięcy od dnia doręczenia Wykonawcy Polecenia Rozpoczęcia Prac, w przypadku zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie Spółki, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Spółka może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tej okoliczności. W takim przypadku Wykonawca może żądać wynagrodzenia za spełnione i odebrane przez Spółkę prace na zasadach określonych w Umowie.

Do upływu 41 miesięcy od dnia wystawienia Polecenia Rozpoczęcia Prac, Spółka może odstąpić od Umowy i postawić Blok Energetyczny do dyspozycji Wykonawcy, jeżeli nie zostaną dotrzymane parametry techniczne określone w Umowie.

Nie później niż do zakończenia podstawowego okresu gwarancji, Wykonawca uprawniony jest, odstąpić od Umowy albo jego części, składając Spółce stosowne oświadczenia, w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:

(i) braku wystawienia i doręczenia Wykonawcy Polecenia Rozpoczęcia Prac w ciągu 9 miesięcy od dnia podpisania Umowy;

(ii) gdy okres zawieszenia realizacji Umowy trwa nieprzerwanie 120 dni z wyłączeniem sytuacji, gdy przyczyną zawieszenia realizacji Umowy jest działanie siły wyższej;

(iii) gdy działanie siły wyższej trwa nieprzerwanie ponad 180 dni;

(iv) braku dostarczenia przez Spółkę gwarancji zapłaty zgodnie z postanowieniami Umowy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 12 czerwca 2014, nr. L 173/1 z późn. zm.).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-09-25Krzysztof Bednarz Prezes Zarządu
2019-09-25Anna Zarzycka-Rzepecka Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »