Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 26

Raport bieżący nr 26/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. informuje, iż w dniu 30 lipca 2010 r. Konsorcjum (Wykonawca) w składzie:

1) TESGAS S.A. z siedzibą w Dąbrowie - Lider Konsorcjum,

2) SEGUS Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie - Członek Konsorcjum,

podpisało z Wielkopolską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Zamawiający, WSG Sp. z o.o.) umowę, której przedmiotem jest planowe i nieplanowe świadczenie usług eksploatacji stacji gazowych, w zakresie instalacji i układów technologicznych, manometrów i rejestratorów, instalacji i urządzeń elektrycznych oraz instalacji odgromowej zlokalizowanych na terenie WSG Sp. z o.o. Zakład Gazowniczy Szczecin.

Reklama

Wykonawca zobowiązuje się do utrzymywania w gotowości służb dla potrzeb wykonywania prac związanych z usuwaniem stanów awaryjnych i podejmowaniem bezzwłocznie działań interwencyjnych i zabezpieczających w sytuacji wystąpienia awarii na stacjach gazowych.

Umowa została zawarta na okres 36 miesięcy począwszy od dnia 1 sierpnia 2010 r. do dnia 31 lipca 2013 r.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 3.947.760 zł netto, co daje kwotę miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego w wysokości 109.660 zł netto. Zmiana wynagrodzenia ryczałtowego w trakcie trwania umowy możliwa jest w wyniku wprowadzenie lub wyłączenia stacji gazowej do/z eksploatacji. Wynagrodzenie związane z usuwaniem skutków awarii stacji gazowej ustalone będzie każdorazowo na podstawie kosztorysu powykonawczego zaakceptowanego przez Zamawiającego.

Strony przewidziały w umowie, w przypadku nie wywiązania się przez Wykonawcę z określonych w zleceniach terminów, następujące kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu określonej czynności eksploatacyjnej wskazanej w harmonogramie, w wysokości 0,5% wynagrodzenia za dany miesiąc, w którym stwierdzono opóźnienie, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień opóźnienia (licząc od pierwszego dnia tygodnia następującego po tygodniu, w którym czynność miała być wykonana zgodnie z harmonogramem),

- za opóźnienie w usunięciu wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za dany miesiąc, w którym stwierdzono opóźnienie, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w wykonaniu prac związanych z usuwaniem stanów awaryjnych i podejmowaniem bezzwłocznie działań interwencyjnych zabezpieczających w sytuacji wystąpienia awarii na stacjach gazowych - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za wykonanie danej czynności, jednak nie mniej niż 500 zł za każdy dzień opóźnienia.

- za opóźnienie w przystąpieniu do usuwania awarii lub stanu awaryjnego, w wysokości 500 zł za każdą rozpoczętą godzinę czasu reakcji przekraczającą

dwie godziny od momentu zgłoszenia.

Zamawiający nie będzie uprawniony do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę spowodowane było:

- brakiem dostępu do obsługiwanych obiektów;

- brakiem zgody właściciela terenu na wejście na obiekt w celu usunięcia stanu awaryjnego lub awarii;

- powstania uszkodzeń w urządzeniach nie będących w eksploatacji Zamawiającego;

- siły wyższej.

Strony ustaliły, iż suma kar umownych należnych Zamawiającemu, nie może w danym miesiącu przekroczyć 50% należnego Wykonawcy wynagrodzenia w tym miesiącu.

Zamawiający jest upoważniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych w wysokości przekraczającej wartość zastrzeżonych kar umownych.

Wykonawca, tytułem zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy wniesie gwarancję ubezpieczeniową w wysokości 5% wartości brutto umowy tj. kwotę 240.813,36 zł.

Umowa zawarta przez TESGAS S.A. z WSG Sp. z o.o. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej łączna wartość przekracza 10% kapitałów własnych TESGAS S.A..

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »