Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 51

Raport bieżący nr 51/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent) powziął informację o otrzymaniu, w dniu 22 października 2010 roku, podpisanej umowy pomiędzy Konsorcjum (Wykonawca)w składzie:

1) TESGAS S.A. z siedziba w Dąbrowie - Lider Konsorcjum,

2) Przedsiębiorstwo Inżynierskie Ćwiertnia Sp. z o.o. - Członek Konsorcjum

a PBG S.A. (PBG) z siedzibą w Wysogotowie, na wykonanie rurociągów oraz konstrukcji stalowych estakad wraz z nałożeniem powłok malarskich oraz wykonaniem fundamentów pod konstrukcję na terenie budowanego Ośrodka Centralnego Kopalni Gazu Lubiatów - Międzychód - Grotów.

Reklama

Strony ustaliły termin realizacji umowy na okres 14 października 2010 r. do 31 marca 2011 r.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w wysokości 19.640.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) netto, co daje kwotę brutto w wysokości 23.960.800,00 (słownie: dwadzieścia trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy osiemset złotych 00/100).

W związku z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do Wykonawcy przewidziane zostały następujące kary umowne:

- w przypadku nie dotrzymania któregokolwiek z terminów obowiązujących (poza terminem realizacji umowy) na mocy umowy - w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- w przypadku nie dotrzymania końcowego terminu realizacji wszystkich prac - w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- za opóźnienie w terminowym usunięciu wad w wyznaczonym terminie, - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień kalendarzowy opóźnienia liczony od następnego dnia po upływie terminu,

- w przypadkach stwierdzenia nieusunięcia wad - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto, za każde stwierdzenie przez PBG bez względu na wielkość czy ich znaczenia dla PBG,

- w przypadku nieprzystapienia przez Wykonawcę do jakichkolwiek czynności w ramach przedmiotu umowy, w których na mocy umowy winien dostarczyć Wykonawca - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto; dotyczy również sytuacji, gdy przedstawiciele Wykonawcy nie będą przygotowani lub niekompetentni lub nie będą dokonywali czynności, jakich winni dokonywać;

- w przypadku rozwiązania lub wypowiedzenia umowy przez PBG z przyczyn, za jakie odpowiedzialność ponosi Wykonawca - w wysokości 5% wynagrodzenia brutto,

Naliczenie kar umownych z jednego tytułu nie pozbawiają PBG możliwości ich naliczenia z innego tytułu, co dotyczy w szczególności kar za opóźnienie oraz za rozwiązanie umowy z powodu opóźnień.

PBG przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych naliczonych zgodnie do postanowień poprzedzających.

Umowa na wykonanie prac budowlanych ze Spółką PBG S.A. spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »