TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 9

Raport bieżący nr 9/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS S.A. (Emitent, Podwykonawca), informuje, iż w dniu 23 marca powziął informację, o podpisaniu umowy ze spółką APRIVIA S.A. (Wykonawca) będącą członkiem konsorcjum w składzie:

- - PBG S.A.,

- - APRIVIA S.A.,

- - HYDROBUDOWA POLSKA S.A.,

- - SRB Civil Engineering Ltd.

- - John Sisk & Son Ltd.

na realizację prac polegających na przebudowie sieci gazowych podczas realizacji inwestycji: p.n. "Budowa Autostrady A-1 Toruń - Stryków, Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366".

Reklama

Umowa została zawarta w wyniku podpisania, w dniu 30 września 2010 r., zlecenia, o którym Emitent informował raportem bieżącym 48/2010 (dostępny na stronie internetowej http://www.tesgas.pl).

Strony ustaliły termin wykonania umowy na okres od 30 września 2010 r. do 20 maja 2011 r.

Za wykonanie całego przedmiotu umowy Emitentowi przysługiwać będzie szacunkowe wynagrodzenie ilościowo - ryczałtowe określone na kwotę 8.722.180,29 zł (słownie: osiem milionów siedemset dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt złotych 29/100) netto co stanowi kwotę brutto w wysokości 10.728.281,67 zł. Ostateczna wielkość wynagrodzenia ustalona będzie po zakończeniu realizacjiprac, na podstawie obmiaru stanowiącego iloczyn rzeczywiście wykonanych i odebranych elementów robót oraz ich cen jednostkowych.

Podwykonawca wniesie tytułem zabezpieczenia należytego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z umowy nieodwołalną, bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie gwarancję bankową lub ubezpieczeniową w wysokości 10% wartości brutto wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.

W związku z realizacją przedmiotu umowy w stosunku do Podwykonawcy przewidziane zostały następujące kary umowne:

- w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Podwykonawca - 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto,

- za każdy dzień zwłoki w realizacji robót w stosunku do terminów określonych szczegółowo w harmonogramie - 0,1% wartości wynagrodzenia brutto,

- za każdy dzień zwłoki w zakończeniu robót będących przedmiotem umowy - 0,1% wartości umownego wynagrodzenia brutto,

- za nieterminowe usunięcie wad i usterek, do usunięcia których Podwykonawca jest zobowiązany z tytułu udzielonej gwarancji - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu, w którym miało nastąpić usunięcie wady,

- za spowodowanie nieuzasadnionej przerwy w realizacji robót lub uniemożliwienie bez uzasadnionej przyczyny realizacji robót innych podwykonawców lub Wykonawcy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień przerwy lub postoju.

Zawarta umowa spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jego wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Włodzimierz Kocik - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: podwykonawca | Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »