Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 10

Raport bieżący nr 10/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 06 maja 2014 roku, powziął informację o podpisaniu z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Oddział we Wrocławiu (Zamawiający, PSG) umowy na roboty budowlane związane z budową gazociągu wysokiego i średniego ciśnienia wraz ze stacjami gazowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą w ramach przedsięwzięcia pt. "Rozwój gazyfikacji w wybranych miejscowościach gminy Strzelin i Wiązów w powicie strzelińskim” wraz z obsługą geodezyjną obejmującą wytyczenie i inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, dokumentacją powykonawczą oraz przywróceniu placu budowy do stanu pierwotnego.

Reklama

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 8/2014 z dnia 04 marca 2014 roku.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy:

a) w zakresie zakończenia robót budowlanych na gazociągu w/c, gazociągach śr/c, stacjach redukcyjno-pomiarowych I stopnia oraz stacji pomiarowej II stopnia (w stopniu umożliwiającym uruchomienie ww. urządzeń) – 30 października 2014r.,

b) zakończenie inwestycji - 30 kwietnia 2015 roku.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie w kwocie 19.640.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) netto, co daje kwotę 24.157.200,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony sto pięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- 0,05% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy;

- 0,05% wynagrodzenia umownego netto, za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad, licząc od daty ustalonego przez strony albo wyznaczonego przez Zmawiającego terminu usunięcia wad;

- 20% wynagrodzenia umownego netto, za rozwiązanie lub odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

Maksymalna łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia umownego netto.

Stronom przysługuje prawo żądania odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.

Stronom przysługuje odszkodowanie do wysokości rzeczywiście poniesionej i udokumentowanej szkody także w przypadkach naruszenia przez drugą stronę umowy, za które umowa nie przewiduje kar umownych.

Brak szkody nie wyłącza odpowiedzialności z tytułu kar umownych.

Umowa zawarta przez spółkę TESGAS S.A. ze spółką PSG spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-05-07Włodzimierz Kocik Prezes Zarządu
2014-05-07Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »