Reklama

TESGAS (TSG): Podpisanie umowy znaczącej - raport 23

Raport bieżący nr 23/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TESGAS (Emitent, Wykonawca) informuje, iż w dniu 08 października 2014 roku, powziął informację o podpisaniu z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku (Zamawiający) umowy na realizację zadania inwestycyjnego pn: Gazyfikacja Górek Zachodnich i Krakowca w Gdańsku.

O wyborze oferty Emitent informował raportem bieżącym nr 22/2014 z dnia 29 września 2014 roku.

Reklama

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy etapami w poniższych termiach:

Etap I do dnia 20 listopada 2014r.

Etap II i Etap III do dnia 20 września 2015r.

Zakończenie całości prac do dnia 30 października 2015r.

Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługiwać będzie wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie 9.178.000,00 zł (słownie: dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych) netto, co stanowi kwotę 11.288.940,00 zł (słownie: jedenaście milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 00/100) brutto.

W związku z realizacją przedmiotu umowy Zamawiający będzie uprawniony do obciążenia Wykonawcy następującymi karami:

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie etapu zamówienia w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia umownego netto danego etapu – za każdy dzień opóźnienia liczony od umownych terminów zakończenia poszczególnych etapów;

- za opóźnienie w oddaniu określonego w umowie przedmiotu zamówienia w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia umownego netto – za każdy dzień opóźnienia liczony od umownego terminu zakończenia całości prac;

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi w wysokości 0,25% wartości wynagrodzenia umownego netto za wykonany przedmiot odbioru za każdy dzień opóźnienie liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę na skutek okoliczności, za które odpowiada w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy;

- za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego netto za przedmiot umowy.

Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy kar umownych za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które Zamawiający ponosi odpowiedzialność w wysokości 10% wynagrodzenia netto za przedmiot umowy.

Każda ze stron może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych.

Umowa zawarta przez spółkę TESGAS S.A. z Zamawiającym spełnia kryterium umowy znaczącej, gdyż jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-10-09Włodzimierz KocikPrezes Zarządu
2014-10-09Piotr MajewskiWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »