Reklama

WIKANA (WIK): Podpisanie umowy znaczącej z Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K. - raport 7

Raport bieżący nr 7/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 28 lutego 2012 r. Emitent podpisał ze spółką Baudziedzic Sp. z o.o. Sp. K. (Wykonawca) umowę o wykonanie robót budowlanych (Umowa) w ramach realizacji II etapu inwestycji pod nazwą "Zielone Tarasy" w Rzeszowie.

Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych polegających na kompleksowej realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z niezbędną infrastrukturą wraz z przekładką kolidującego uzbrojenia - etap II (trzy budynki I, K, H) według projektu budowlano-wykonawczego, zakresu robót, dokumentacji technicznej oraz harmonogramu rzeczowo-finansowego wskazanymi przez Emitenta.

Przedmiotowa Umowa została zawarta w związku z realizacją przez Emitenta II etapu inwestycji pod nazwą Zielone Tarasy obejmującego budowę kompleksu trzech budynków mieszkalnych, o łącznej powierzchni 3,4 tys. mkw. PUM, w ramach którego powstaną 54 mieszkania.

Zgodnie z treścią Umowy termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 1 marca 2012 r., a zakończenia na dzień 15 listopada 2012 r.

W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. w sytuacji działania siły wyższej lub sił natury, których Wykonawca nie mógł przewidzieć lub im przeciwdziałać możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi 12,05 mln zł netto (Wynagrodzenie).

Zgodnie z treścią Umowy Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przez Emitenta robót dodatkowych lub rozwiązań zamiennych dotyczących zakresu robót lub technologii ich wykonania w stosunku do rozwiązań przyjętych Umową i dokumentacją techniczną, przy czym do ustalenia wartości za wykonanie robót, o których mowa powyżej podstawą będą ceny rynkowe.

Rozliczenie częściowe między stronami następować będzie na podstawie faktur wystawianych raz na miesiąc po ustaleniu stopnia zaawansowania robót i spełnieniu ustalonych w umowie warunków w zakresie rozliczenia tempa robót i stanu zobowiązań wobec podwykonawców. Suma faktur częściowych nie może być wyższa niż 90% wynagrodzenia Wykonawcy. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół końcowego odbioru robót.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi m.in.:

- Wykonawca zapłaci Emitentowi kary z tytułu opóźnienia w zakończeniu przedmiotu Umowy,

- Wykonawca zapłaci Emitentowi kary za opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub/i gwarancji,

- Emitent zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu opóźnień w przystąpieniu do odbioru częściowego lub końcowego,

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, strona która dała podstawę do odstąpienia od Umowy zapłaci drugiej stronie (stronie odstępującej) karę umowną w wysokości 10% wartości umownej robót.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne ze wszystkich tytułów nie mogą przekroczyć 10% wartości przedmiotu Umowy. Jednocześnie jeżeli szkoda przekracza wysokość kary umownej, strony mogą żądać odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

Na wykonane prace, Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu obioru przedmiotu Umowy. Na zainstalowane urządzenia i wyposażenie budynku Wykonawca udzielił Emitentowi gwarancji odpowiadającej gwarancji udzielonej przez producenta.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu
Tomasz Grodzki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »