Reklama

WIKANA (WIK): Podpisanie umowy znaczącej z Henpol Sp. z o.o.

Raport bieżący nr 37/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd WIKANA S.A. (Emitent), informuje, iż w dniu 30 października 2012 r. spółka zależna Emitenta, Wikana Invest Sp. z o.o. (Wikana Invest, Zamawiający) podpisała ze spółką Henpol Sp. z o.o. (Wykonawca, Henpol) umowę o wykonanie robót budowlanych (Umowa) w ramach realizacji przez Wikana Invest inwestycji komercyjnej Wikana Business Park.

Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu hali magazynowej wysokiego składowania wraz z instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz murów oporowych. Powyższe prace składają się na realizację jednego z elementów kompleksu centrum technologiczno-logistycznego pod nazwą Wikana Business Park w postaci budynku magazynowego. O podpisaniu umowy na realizację budynku biurowego składającego się na ww. kompleks Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2011 w dniu 12 grudnia 2011 r.

Zgodnie z treścią Umowy termin rozpoczęcia robót ustalono na dzień 15 listopada 2012 r., a termin zakończenia robót na dzień 30 czerwca 2013 r., przy czym warunkiem realizacji budowy będzie przekazanie przez Zamawiającego gwarancji płatności obejmującej wartość przedmiotu Umowy. Jednocześnie, o ile w terminie 60 dni gwarancja nie zostanie dostarczona, Umowa ulega rozwiązaniu bez roszczeń finansowych.

W przypadkach opisanych w Umowie, m.in. w sytuacji działania siły wyższej lub sił natury, których Emitent nie mógł przewidzieć lub przeciwdziałać możliwa jest zmiana terminu zakończenia robót.

Wartość przedmiotu Umowy wynosi 19,28 mln zł netto (Wynagrodzenie). Zgodnie z treścią Umowy Wynagrodzenie może ulec zmianie w przypadku wprowadzenia przez Zamawiającego robót dodatkowych lub rozwiązań zamiennych dotyczących zakresu robót lub technologii ich wykonania w stosunku do rozwiązań przyjętych Umową i dokumentacją techniczną, przy czym do ustalenia wartości za wykonanie robót, o których mowa powyżej podstawą będą ceny rynkowe.

Rozliczenie częściowe między stronami następować będzie na podstawie faktur wystawianych raz na miesiąc po ustaleniu stopnia zaawansowania robót i spełnieniu ustalonych w umowie warunków w zakresie rozliczenia tempa robót i stanu zobowiązań wobec podwykonawców. Suma faktur częściowych nie może być wyższa niż 90% Wynagrodzenia. Końcowe rozliczenie nastąpi fakturą końcową wystawioną w oparciu o protokół końcowego odbioru robót i po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie.

W Umowie zawarto postanowienia dotyczące kar umownych, zgodnie z którymi m.in.:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary m.in. z tytułu zwłoki,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi lub/i gwarancji;

- w przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze stron, strona która dała podstawę do odstąpienia od Umowy zapłaci drugiej stronie (stronie odstępującej) karę umowną w wysokości 10% wartości umownej robót,

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy za powstałe z winy Zamawiającego opóźnienia w zakończeniu czynności odbioru końcowego.

Zgodnie z postanowieniami Umowy, kary umowne mogą być naliczane z różnych tytułów łącznie, przy czym kary umowne ze wszystkich tytułów nie mogą przekroczyć 10% wartości przedmiotu Umowy.

Na wykonane prace, Wykonawca udzielił gwarancji na okres 36 miesięcy licząc od dnia podpisania końcowego, bezusterkowego protokołu obioru przedmiotu Umowy. Na zainstalowane urządzenia i wyposażenie budynku Wykonawca udzielił Zamawiającemu gwarancji odpowiadającej gwarancji udzielonej przez producenta, jednakże nie krótszej niż 24 miesiące. Ponadto, o ile w trakcie odbioru pogwarancyjnego zostaną stwierdzone usterki, wówczas Wykonawca ma obowiązek je usunąć. Na każde prace naprawcze, Wykonawca udzieli dalszej gwarancji na okres 12 miesięcy.

Pozostałe warunki Umowy nie odbiegają od warunków standardowych dla tego typu umów.

Jako kryterium uznania Umowy za znaczącą Emitent przyjął 10% kapitałów własnych.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w okresie od marca 2012 r. spółki z Grupy Kapitałowej WIKANA zawarły z Henpol umowę oraz porozumienie na łączną kwotę 0,18 mln zł.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [...]
Sylwester Bogacki - Prezes Zarządu
Tomasz Grodzki - Wiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: oo | Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »