INPRO (INP): Podpisanie umowy znaczącej z mBank SA. - raport 5

Raport bieżący nr 5/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd INPRO SA ("Spółka”) z siedzibą w Gdańsku informuje, iż w dniu 21 lutego 2019 roku Spółka podpisała z mBank SA z siedzibą w Warszawie ("mBank”, "Bank”) umowę kredytu obrotowego nr 10/004/19/Z/OB na poniższych warunkach:

Przedmiot umowy: finansowanie zadania deweloperskiego polegającego na budowie IV etapu osiedla mieszkaniowego Harmonia Oliwska w Gdańsku.

1. Istotne warunki umowy: Umowa, która została zawarta pomiędzy Spółką i Bankiem posiada zapisy standardowe i jest umową typową zawieraną w tego typu transakcjach. Zawiera między innymi następujące postanowienia:

Reklama

a) Kwota kredytu: do kwoty 39.200.000,00 zł.

b) Warunki finansowe nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów: oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża Banku, występuje prowizja przygotowawcza oraz prowizja administracyjna.

c) Wykorzystanie kredytu: od dnia 15.03.2019 r. do dnia 30.09.2020 r., w transzach, na zasadzie prefinansowania.

d) Okres transakcji kredytowej: do dnia 30.09.2021 r.

e) Warunki spłaty: spłata kapitału w 12 równych ratach miesięcznych, począwszy od 30.10.2020 r.; spłata odsetek w okresach miesięcznych. Każde uwolnienie z mieszkaniowego otwartego rachunku powierniczego środków wpłaconych z tytułu sprzedaży lokali z kredytowanego projektu przeznaczone będzie w następujący sposób: 93 % wpłaty na poczet przedterminowej spłaty kredytu (spłata pierwszych w kolejności rat kapitałowych, także w okresie wykorzystania kredytu), 7 % wpłaty na rachunek pomocniczy Spółki prowadzony przez Bank.

f) Warunkiem uruchomienia kredytu, oprócz ustanowienia prawnych zabezpieczeń spłaty kredytu i zapłaty prowizji, będzie między innymi: udokumentowanie poniesienia udziału własnego w wysokości 13.075.500,00 PLN, obejmującego wartość gruntu oraz część nakładów/kosztów danego projektu deweloperskiego opisanego w punkcie 1; udokumentowanie przedsprzedaży na poziomie 5 % powierzchni użytkowej lokali ogółem (umowy deweloperskie + wpłata pierwszej raty). Jeśli chodzi o ustanowienie hipoteki na rzecz mBanku, warunkiem uruchomienia kredytu jest też potwierdzenie złożenia w Sądzie opłaconego wniosku o wpis hipoteki oraz zapłata podatku PCC z tego tytułu.

2. Prawne zabezpieczenie spłaty kredytu:

a) Hipoteka umowna do kwoty 58.800.000 zł na rzecz mBank SA na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Gdańsku, przy ul. Opackiej, działka 223/24, objętej księgą wieczystą nr GD1G/00301344/6, prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych – w celu zabezpieczenia zapłaty kwoty należności głównej oraz należności ubocznych: prowizji bankowych, odsetek oraz kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych. Z uwagi na to, iż hipoteka, która zostanie ustanowiona na nieruchomości, będzie opiewała na powyżej opisaną wartość, a na jej ustanowienie zgodnie z zasadami wynikającymi ze statutu Spółki wymagana jest zgoda Rady Nadzorczej, INPRO SA przekaże odrębny raport o ustanowieniu tej hipoteki.

b) Cesja na rzecz Banku praw z umowy ubezpieczenia kredytowanej nieruchomości.

c) Weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową.

d) cesja globalna na rzecz Banku wierzytelności należnych INPRO SA od nabywców lokali na przedmiotowym przedsięwzięciu.

3. Dodatkowe warunki: od dnia zawarcia umowy kredytu środki uzyskane ze sprzedaży lokali w kredytowanej inwestycji nie objęte Ustawą Deweloperską, mają być kierowane na rachunek wyodrębnionych wpływów; zakończenie prac budowlanych i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie budynku w terminie do 30.09.2020 r.; utrzymanie w okresie kredytowania wskazanych przez Bank wskaźników finansowych; udokumentowanie przedsprzedaży na poziomie 10 % do końca maja 2019 r., na poziomie 15 % do końca sierpnia 2019 r., na poziomie 20 % do końca listopada 2019 r. Spółka została zobowiązana do nieudzielania poręczeń i gwarancji za inne podmioty, przekraczających w łącznej wartości 20 % aktywów netto wykazanych w rocznym sprawozdaniu finansowym za poprzedni rok obrotowy, po jego zbadaniu przez biegłego rewidenta.

4. W przypadku opóźnienia w spłacie kredytu, Bank pobierze odsetki od niespłaconej kwoty za okres od dnia następnego po terminie płatności do dnia dokonania spłaty, według stopy procentowej przewidzianej dla kredytów przeterminowanych.

5. Umowa kredytowa nie zawiera innych specyficznych warunków odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów oraz postanowień dotyczących kar umownych, których wartość przekraczałaby 10 % wartości tej umowy lub wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200 tys. euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy.

Kryterium uznania umów za znaczące jest dla Emitenta znaczna w skali Emitenta łączna wartość przedmiotu umów zawartych przez podmioty z Grupy Kapitałowej INPRO z mBankiem SA w okresie ostatnich 12 miesięcy wynosząca 73.400.000 zł.

Szczegółowa podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (zwane też MAR).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-02-21Krzysztof MaraszekWiceprezes Zarządu
2019-02-21Elżbieta MarksProkurent

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »