Reklama

HAWE (HWE): Podpisanie warunkowej umowy znaczącej przez spółkę zależną z TP Teltech Sp. z o.o. (RB-11/2013). - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd HAWE S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") przekazuje do publicznej wiadomości, że w dniu wczorajszym (tj. 11 lutego 2013 roku) spółką zależna Otwarte Regionalne Sieci Szerokopasmowe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "ORSS") zawarła ze spółką TP Teltech Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (dalej "TPT") umowę podwykonawczą (dalej "Umowa Podwykonawcza"), której przedmiotem jest wykonywanie przez TPT budowy infrastruktury światłowodowej w przypadku zawarcia przez ORSS umowy z zamawiającym (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ze zm.), którym jest Województwo Warmińsko-Mazurskie (dalej "Zamawiający").

Reklama

Umowa Podwykonawcza przewiduje realizację projektu Szerokopasmowej Sieci Polski Wschodniej w Województwie Warmińsko-Mazurskim, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym Rb - 9/2013 z dnia 12 lutego 2013 roku (dalej "Projekt"). Zgodnie z postanowieniami Umowy Podwykonawczej TPT wykona w fazie Design & Build prace polegające na zaprojektowaniu i budowie pasywnej infrastruktury telekomunikacyjnej. Warunki finansowe przewidziane w Umowie Podwykonawczej nie odbiegają od warunków rynkowych.

Umowa Podwykonawcza przewiduje możliwość nałożenia na strony kar umownych o wartości, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10 % wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro, według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego na dzień zawarcia tej umowy w następujących przypadkach:

a) TPT nie uczestniczy w przygotowaniu Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego (dalej "HRF") wskutek czego ORSS nie przedstawia Zamawiającemu zgodnego z zawartą pomiędzy Zamawiającym a ORSS umową HRF - kara umowna w wysokości 0,01% wartości wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które TPT odpowiedzialności nie ponosi;

b) opóźnienia w wykonaniu poszczególnych pozycji w HRF podlegających odbiorowi, w wysokości 1,5% wartości netto danej pozycji HRF, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które TPT odpowiedzialności nie ponosi;

c) opóźnienia we wdrożeniu systemu informatycznego - w wysokości 1,5% wartości netto danej z pozycji HRF, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, chyba że opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które TPT odpowiedzialności nie ponosi;

d) opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji, karę umowną w wysokości 1,5% wartości netto danej pozycji z HRF należnej z tytułu wykonania przedmiotu odbioru, którego wada dotyczy, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

e) w przypadku opóźnienia wykonania obiektu sieci i innych elementów przedsięwzięcia, wymaganych do realizacji, poprzez przekroczenie terminu zakończenia budowy sieci, TPT zapłaci ORSS karę umowną w wysokości obliczonej jako procent w stosunku do Wynagrodzenia, odpowiadający procentowi niezrealizowanych prac zgodnie z HRF. Kara umowna zastrzeżona w zdaniu poprzednim nie przysługuje ORSS, jeżeli opóźnienie powstało z winy Zamawiającego lub z winy ORSS.

ORSS będzie mógł naliczyć TPT kary umowne tylko w takim zakresie, w jakim zostały one uprzednio naliczone przez Zamawiającego. Ponadto strony wyłączyły możliwość dochodzenia wynagrodzenia przewyższającego wysokość kar umownych.

Umowa Podwykonawcza podpisana została z zastrzeżeniem warunku zawieszającego w postaci podpisania przez ORSS umowy z Zamawiającym w przedmiocie realizacji Projektu.

Kryterium uznania za znaczącą umowę jest przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt. 2) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2005, Nr 184, poz. 1539); § 5 ust.1 pkt. 3) w zw. § 9 oraz w zw. z § 2 ust. 1 pkt 44) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku - w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259).
Jerzy Karney - Prezes Zarządu
Dariusz Jędrzejczyk - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »